Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears de cessió d’ús del Camp de l’Antoniana

Palma, 10 de febrer de 2016

REUNITS 

D’una part, el senyor José F. Hila Vargas, batle de l’Ajuntament de Palma en virtut de la Sessió Constitutiva del Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, assistit pel secretari d’aquesta corporació municipal, en representació de la institució esmentada, fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny), en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i obligar-se i

EXPOSEN

Primer. L’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves respectives competències i en desenvolupament de les seves funcions institucionals, estan disposats a col·laborar per coadjuvar en la consecució dels objectius comuns en benefici de les iniciatives ciutadanes i universitàries que es puguin desenvolupar a la ciutat de Palma, així com en aquells altres aspectes en què hi hagi interessos comuns.

Segon. En virtut del que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), correspon al municipi promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, sens perjudici d’altra legislació (apartat 1); i, en particular, la promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure (lletra l) de l’apartat 2) i la promoció de la cultura i equipaments culturals (lletra m) de l’apartat 2).

Tercer. Els articles 10.1 i 57 de la LBRL, tot plasmant el principi de cooperació interadministrativa, estableixen que les administracions locals i la resta d'administracions públiques han d'ajustar les seves relacions al principi de col·laboració, i que la cooperació econòmica entre aquestes, tant en serveis locals com en la resta d'afers d'interès comú, s'ha de desenvolupar sota les formes i en els termes que preveuen les lleis.

Quart. En virtut del que estableix l’article 2.1 de la LOU, l'autonomia de les universitats comprèn l'establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis amb institucions.

Cinquè. El dia 14 de maig de 1992 se signà un acord marc de col·laboració general entre ambdues parts, l’Ajuntament i la Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme una adequada col·laboració institucional i permanent mitjançant la signatura de convenis i protocols d’actuacions concretes.

Sisè. Dins el marc de l’acord esmentat i mantingudes les converses pertinents, ambdues parts volen aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços, així com la millora i l’aprofitament dels recursos respectius.

Setè. La Universitat de les Illes Balears és titular del terreny següent, descrit a l’escriptura de cessió de béns per part del Patronato Económico de Estudios Universitarios y Superiores de Baleares a la Universitat de les Illes Balears, atorgada davant el notari de Palma Rafael Gil Mendoza el dia 19 de gener de 1989:

«Porción de la finca Son Tritlo, Son Bestard o El Camp Roig, en término de Palma, resto de otra mayor, que tuvo una superficie de diez mil metros cuadrados, la cual quedó reducida en virtud de dos segregaciones a favor de la Iglesia Católica, a ocho mil ciento noventa y siete metros y noventa y dos decímetros cuadrados y, actualmente, después de segregada la porción objeto de legado a favor de San Francisco de Paula, mide siete mil seiscientos cuarenta y siete metros, noventa y dos decímetros cuadrados, o lo que fuere. Linda: Norte, Parroquia de San Francisco de Paula y porción segregada y legada a la misma Parroquia, mediante calle sin nombre; Sur, los predios Son Casimiro y El Rafal; Este, calle General Riera; y Oeste, Cementerio de Palma y porción del Ayuntamiento de esta ciudad, hoy de la Diputación Provincial.»

La finca esmentada figura inscrita al foli 160, tom 1493, de l’arxiu, llibre 111 de Palma VI, finca 5018, inscripció 2ª.

A l’esmentada finca registral hi ha ubicada la instal·lació esportiva denominada Camp de l’Antoniana.

Vuitè. El dia 9 de gener de 2014 se signà un conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Esports i la Universitat de les Illes Balears per establir les vies de col·laboració entre l’IME i la UIB en relació amb la instal·lació denominada Camp de l’Antoniana, ubicada a la finca registral descrita, al barri del Camp Redó de Palma.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió d’ús de la instal·lació esportiva denominada Camp de l’Antoniana, sense perjudici del que estableixen els acords següents.

Segon. Obligacions de la UIB

La UIB vol manifestar el seu interès en el fet que l’Ajuntament de Palma - IME pugui fer ús de la instal·lació esportiva esmentada anteriorment, amb finalitats d’utilitat social, esportiva i d’oci que redundin en benefici dels habitants de la zona i del foment de la pràctica esportiva. En conseqüència, la UIB farà les actuacions necessàries per a la cessió de l’ús a l’Ajuntament de Palma del Camp de l’Antoniana.

Una vegada adoptats el acords corresponents pel Consell de Govern i el Consell Social de la UIB, en l’àmbit de les seves competències, en el termini de dos mesos seran transmesos a l’Ajuntament de Palma per a l’acceptació de la cessió.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament - IME

L’Ajuntament - IME s’obliga a:

 1. Fer-se càrrec de les despeses generals de manteniment i conservació que generi la finca.
 2. Abonar qualsevol tribut o arbitri municipal que gravi la propietat de l’immoble mentre duri el present conveni de cessió d’ús.
 3. Mantenir la instal·lació en perfecte estat d’ús i funcionament.
 4. Permetre a la UIB revisar l’estat de conservació de la finca en qualsevol moment.
 5. Permetre a la UIB la utilització de la instal·lació esportiva, sempre que no s’interfereixi en les activitats que hi hagi programades de fer-hi. Així mateix, l’IME facilitarà l'accés i la utilització de les seves instal·lacions esportives a la UIB segons les seves disponibilitats.
 6. Permetre a la UIB l'explotació de les tanques publicitàries situades a la instal·lació.
 7. Assumir la totalitat de les despeses de subministrament d’aigua a la instal·lació esportiva Camp de l’Antoniana, pels conceptes que constin a les factures emeses per l’entitat subministradora EMAYA derivades del comptador 00900218, matrícula 222627, així com qualsevol altra despesa generada per la finca on se situa la instal·lació.

Així mateix, l’Ajuntament - IME es compromet, i declara formalment la seva intenció de participar-hi, quan les condicions econòmiques i pressupostàries municipals ho permetin, en la millora de la instal·lació en matèria d’adequació del terreny de joc i col·locació de gespa artificial. Per al compliment d’aquest compromís, se signarà el corresponent protocol específic de col·laboració, en el qual es fixaran les condicions d’ús de la instal·lació i del finançament de les millores.

Quart. Responsabilitat

 1. L’Ajuntament - IME exonera expressament i inhibeix la UIB de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús i la gestió de la finca i la instal·lació esportiva, així com del desenvolupament de les activitats que hi porti a terme.
 2. L’Ajuntament - IME subscriurà una pòlissa d’assegurança en quantia suficient per cobrir el risc de la gestió que desenvolupi o dugui a terme a la finca.

Cinquè. Termini de la cessió d’ús

 1. La UIB cedeix a l’Ajuntament - IME l’ús de la instal·lació esportiva denominada Camp de l’Antoniana per un termini de quinze anys, prorrogable fins a un màxim de vint anys, per períodes anuals, segons el que estableix l’apartat següent, per a finalitats d’utilitat social, esportiva i d’oci que redundin en benefici dels habitants de la zona i del foment de la pràctica esportiva.
 2. En qualsevol cas, es pot fer una ampliació del termini inicial, de comú acord entre la UIB i L’Ajuntament - IME, per períodes anuals, amb un màxim de cinc anys, sempre que la UIB no reclami la instal·lació esportiva amb un any d’antelació.
 3. El present conveni, i en concret la cessió d’ús, s’extingirà en expirar el termini establert anteriorment. El termini esmentat començarà a comptar a partir del moment en què la instal·lació esportiva es posi a disposició de l’Ajuntament - IME.
 4. En la data de la finalització de la present cessió d’ús, l’Ajuntament - IME reintegrarà la plena possessió de la instal·lació esportiva objecte d’aquest conveni, en les mateixes condicions i el mateix estat de conservació en què va ser objecte d’entrega.

Sisè. Comissió de seguiment

 1. Per facilitar el desenvolupament de l'àmbit de cooperació, el seu seguiment i compliment, es constituirà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’Ajuntament de Palma - IME. La comissió coordinarà les relacions entre la UIB i l’Ajuntament en l’execució d’aquest conveni.
 2. A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Setè. Resolució del conveni

Són causes de rescissió o resolució del conveni:

 1. L’expiració del termini de vigència del present conveni o de les seves pròrrogues.
 2. L’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, dels acords del conveni, amb la denúncia prèvia d’una de les parts.
 3. El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es derivin de l’objecte del conveni.

Vuitè. Naturalesa del conveni

El present conveni té la naturalesa dels prevists a l’article 4.1.c) del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis d’aquesta llei li seran aplicables, si no hi ha normes específiques, per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

Novè. Resolució de conflictes

Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l’execució d’aquest conveni s’han de resoldre de mutu acord entre les parts en la forma establerta a l’acord anterior. Si no és possible assolir l’acord, les qüestions se sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Desè. Extinció de conveni anterior

El present conveni substitueix i deixa sense efectes l’anterior signat entre les parts, de 9 de gener de 2014 (ref. 2266).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, es redacta en dos exemplars en català i cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per l’Ajuntament de Palma,
José F. Hila
Batle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de febrer de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.