Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d’un Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears

Palma, 10 de febrer de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Josep Antoni Cifre Rodríguez, president de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, com a representant d’aquesta, d’acord amb els seus Estatuts.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 67/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la Fundació Guillem Cifre de Colonya està interessada a col·laborar en la realització d'un Anuari de l’envelliment de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears compta, per a la realització d’aquest treball, entre el seu personal docent i investigador i els grups de recerca, amb professors especialitzats en la temàtica objecte del present conveni.

Com a antecedent de la participació de la UIB, a través del Grup d’Investigació i de Formació Educativa i Social (GIFES), en l’elaboració de l’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears es constata a través dels convenis signats amb la Conselleria d’Afers Socials els anys 2009, 2010 i 2011 (ref. 1841, 2148 i 2310, respectivament).

Que ambdues institucions tenen interès per desenvolupar el conveni de col·laboració en relació amb la realització d’un Anuari de l’envelliment de les Illes Balears, amb caràcter anual, que analitzi l’estat d’aquest tema a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

ACORDEN 

Primer. La realització d’un Anuari de l’envelliment de les Illes Balears, que tindrà caràcter anual. Així, i en el termes del present conveni de col·laboració, cada any es realitzarà l’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears.

Segon. Per a la col·laboració en la realització d’aquest anuari, la Fundació Guillem Cifre de Colonya transferirà a la UIB la quantitat de 3.000 euros una vegada rebuda la documentació del treball. L'ingrés s'haurà d'abonar al c/c núm. 2056-0009-77-4111001315.

Tercer. La directora de l’Anuari de l’envelliment és la doctora M. del Carmen Orte Socias, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació (Pedagogia de la Inadaptació Social) del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, com a responsable del Grup d’Investigació i de Formació Educativa i Social (GIFES).

Quart. La direcció de l’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears entregarà a la Fundació Guillem Cifre de Colonya la documentació de l’any corresponent abans del mes d’octubre.

Cinquè. El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'Anuari d'acord amb les dades establertes al present conveni, i per part de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, amb l'abonament de la quantitat esmentada.

Sisè. La Fundació Guillem Cifre de Colonya col·laborarà amb la publicació de l’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears d’acord amb la direcció de l’obra. A la publicació de l’Anuari hi figuraran els logotips de les parts que signen el conveni juntament amb els de les institucions que participen en l’elaboració de l’Anuari, el nom de la directora de l’Anuari i la relació dels col·laboradors.

Setè. El contingut del treball de l’Anuari serà atribuïble exclusivament a la professora M. del Carmen Orte Socias, als membres del Grup d’Investigació i de Formació Educativa i Social (GIFES) i als autors del mateix treball. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de les parts, la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Vuitè. El treball realitzat i les dades que s'obtinguin restaran propietat intel·lectual dels autors i podran ser utilitzats per aquests a efectes docents i/o per a ulteriors investigacions, i/o en les publicacions a les quals el treball o les ulteriors investigacions donin lloc. En qualsevol cas, caldrà fer una referència explícita als treballs realitzats i publicats a l’Anuari.

Novè. El present conveni tindrà una validesa de quatre anys i serà prorrogable automàticament per un any més, llevat que alguna de les parts comuniqui a l'altra amb una antelació de tres mesos la intenció de no prorrogar-lo. Si alguna de les parts el vol donar per acabat abans que es compleixin els esmentats quatre anys de vigència inicial, ho haurà de comunicar prèviament a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què es pretengui donar per finalitzat el present conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Guillem Cifre de Colonya,
Josep Antoni Cifre
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de desembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.