Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic entre la Universitat Estatal de Dubna (Federació de Rússia) i la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya)

Palma, 18 de desembre de 2015
Dubna,

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat Estatal de Dubna, Prof. Dmitry Fursaev, que actua d’acord amb el que estableixen els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l'altra, el Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents

ACORDS

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és desenvolupar l'acord signat el 29 de desembre de 2014 (ref. 2997) amb la definició d'un protocol per al desenvolupament d'un programa específic en els termes establerts en endavant.

Segon. Descripció del programa i àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees comunes a ambdues universitats, en particular en el marc de la sostenibilitat i la gestió de l'energia en els edificis (sobretot en els camps de l'energia solar, la química i la nanotecnologia).

Les àrees desenvolupades sota aquest conveni inclouen una nova línia d'investigació comuna per als nous sistemes d'energia solar i materials per a l'aplicació tèrmica i elèctrica als edificis.

D’acord amb l’anterior, les parts desenvoluparan un programa conjunt d'investigació sobre sistemes de potencial solar per a edificis espanyols i russos.

Tercer. Definició d'activitats

Les parts duran a terme les activitats següents:

 • Intercanvi de personal acadèmic i de recerca per complementar els cursos que ofereix cada institució.
 • Seminaris, col·loquis i simposis.
 • Projectes de recerca conjunts.
 • Cursos conjunts i programes d'estudis.
 • L'accés als equips i materials específics.
 • Visites de curta estada.
 • Intercanvis d’alumnes de grau i postgrau.

Quart. L'equip del projecte

El personal que ofereix cada institució per a les activitats esmentades ha de ser acceptable per a ambdues parts, d'acord amb els principis d'aptitud professional per a les tasques involucrades.

Els investigadors responsables del desenvolupament d'aquest programa són:

 • UIB: Dr. Rashid Nazhmitdinov i Dr. Andreu A. Moià Pol.
 • Universitat de Dubna: Dr. Pavel Gladishev, Dra. Svetlana Morzhukhina, Dr. Viktor Yushankhai.

Cinquè. Durada del projecte

La durada del projecte serà de quatre anys, a comptar de la data de la signatura. No obstant això, les parts poden donar per acabat el projecte esmentat mitjançant una notificació escrita a l'altra part.

Sisè. Recursos financers

Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d'aquests recursos es troben en programes d'investigació nacionals i internacionals, d'acord amb els principis següents:

 1. Cada universitat pagarà les despeses dels equips d'investigació amb els seus fons i projectes comuns.
 2. Cada universitat proporcionarà allotjament i cobrirà les despeses de subsistència per als membres convidats del projecte d'investigació, d'acord amb les normes locals, durant la seva estada a la universitat.

Setè. Reconeixement i validació

Durant l'estada, cada investigador impartirà un seminari a l'altra universitat sobre energia solar, gestió de l'energia, sostenibilitat i gestió de l'energia als edificis.

En el cas de la mobilitat dels estudiants o dels programes d'estudis conjunts, en el marc dels programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema de reconeixement acadèmic mutu i validació. Aquest sistema ha d'estar descrit en cada protocol específic i ser aprovat per les autoritats acadèmiques corresponents de cada universitat.

Vuitè. Propietat intel·lectual i drets

Tota la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en virtut d'aquest conveni estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'especifiqui el contrari.

Els resultats generats a partir d'un projecte conjunt d'investigació pertanyeran al soci que els genera. No obstant això, quan els resultats es generin a partir del treball realitzat conjuntament per ambdues parts (amb o sense la col·laboració de tercers) i no sigui possible separar-los, el disseny o el treball, als efectes de sol·licitar, obtenir i/o mantenir la protecció de la patent corresponent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual, seran propietat dels socis, que establiran un acord de propietat conjunta per escrit. S’especificarà l'assignació de la propietat i les condicions d'exercici, la protecció, la divisió dels costs connexos i l'explotació d'aquests resultats de propietat conjunta en un acord de cas per cas.

No obstant això, fins al moment que se subscrigui un acord sobre la propietat conjunta, els socis tindran la possessió dels resultats a parts iguals. Cada copropietari tindrà dret a usar i a concedir llicències no exclusives a tercers de la propietat intel·lectual conjunta. En cas que es concedeixin llicències a tercers, l’altre copropietari, al qual això s’haurà de notificar almenys amb 45 dies d’antelació a la concessió de la llicència, haurà de ser compensat de forma justa i raonable. A aquest efecte, se signarà un acord específic cas per cas.

Novè. Col·laboració

Les parts i l'equip del projecte treballaran conjuntament, de conformitat amb els principis de bona fe i d’eficiència, per tal de concloure les activitats amb èxit.

Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, les parts es comprometen a cooperar per permetre l'oportuna presentació, l’examen, la publicació i la defensa de qualsevol dissertació o tesi de grau que pugui incloure resultats patentables.

Desè. Vigència i durada

El present conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys a partir de la data en què se signi i es renovarà si les dues parts hi estan d’acord.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès, al lloc i en la data esmentats.

Per la Universitat Estatal de Dubna,
Dmitry Fursaev
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Responsable de la Universitat Estatal de Dubna,
Prof. Pavel Gladishev

Responsable de la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Andreu A. Moià Pol

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de novembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.