Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius

Parts

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2013, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 29/2013, de 14 de juny, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Antecedents

 1. Amb la finalitat d’establir una col·laboració institucional i permanent, per dur a terme actuacions en resposta a objectius compartits, i en el marc del conveni de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, el 27 de maig de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i concursos educatius.
  Aquest conveni institucionalitzà la col·laboració que duien a terme des de feia temps la Conselleria i la UIB per organitzar les diverses olimpíades i els concursos educatius.
 2. En data 1 d’octubre de 2008 se signà un protocol general de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, que substituí el conveni marc de 12 de juliol de 2000, per tal de continuar amb la col·laboració institucional permanent.
 3. La col·laboració entre la Conselleria i la Universitat s’ha anat perfilant durant tots aquests anys, i ara és necessari establir, en un nou conveni, noves actuacions adaptades a la situació actual, com per exemple, la coordinació i la participació en el marc d’aquesta col·laboració entre la Conselleria i la UIB, la gestió econòmica dels fons assignats i la seva justificació, el nombre d’olimpíades i concursos a organitzar per a cada curs acadèmic, etc.
 4. El nombre d’olimpíades i concursos educatius per a cada curs escolar dependrà de les sol·licituds presentades pels departaments dels centres docents i de la UIB que manifestin interès en la inserció d’una nova olimpíada o concurs educatiu, o bé en l’eliminació d’un de ja existent. La petició ha d’anar dirigida al director general de Planificació, Ordenació i Centres, per poder fixar el nombre concret d’olimpíades i concursos educatius que s’han de dur a terme en cada curs escolar.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears en l’organització de les olimpíades i els concursos educatius de les Illes Balears.

2. Aportacions de la Universitat de les Illes Balears

 1. La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans necessaris i facilitarà les relacions amb els departaments universitaris convenients per al bon desenvolupament d’aquest conveni.
 2. La Universitat de les Illes Balears oferirà les seves instal·lacions per dur a terme les proves i els actes de lliurament dels premis, i es farà càrrec de la neteja i del manteniment de les instal·lacions que siguin necessàries. Si per qüestions del desenvolupament de les seves activitats ordinàries no es poden dur a terme aquestes activitats a la UIB, aquesta cercarà un lloc adient i es farà càrrec de les despeses corresponents al lloguer del local.
 3. El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat es posarà en contacte amb els departaments relacionats amb les matèries de cada olimpíada o concurs, per tal d’elaborar el contingut de les proves i fixar la data i el lloc de realització, així com per organitzar i coordinar les proves que tinguin fase nacional.
 4. La Universitat de les Illes Balears concedirà matrícula gratuïta als alumnes de primer o segon curs de batxillerat guanyadors de les olimpíades, sempre que cursin els estudis universitaris a la UIB l’any següent a la finalització del batxillerat.

3. Aportacions de la Conselleria d’Educació i Universitat

 1. La Conselleria d’Educació i Universitat s’encarrega de fer la difusió de les olimpíades i els concursos educatius als centres docents, d’acord amb la informació facilitada per la Universitat de les Illes Balears en relació amb les bases de la convocatòria, els fulls d’inscripció, les dates de realització de les proves, les fases nacionals, els resultats de les proves i la data de lliurament dels premis, així com les actuacions que es considerin oportunes.
 2. La Conselleria d’Educació i Universitat elaborarà els diplomes acreditatius dels premis, així com les invitacions a l’acte de lliurament dels premis als centres i alumnes guanyadors de les proves.
 3. La Conselleria d’Educació i Universitat aportarà una dotació econòmica per a cada any que es realitzin les olimpíades i els concursos educatius d’acord amb la clàusula quarta d’aquest conveni.

4. Finançament

 1. La Conselleria d’Educació i Universitat transferirà a la Universitat de les Illes Balears un import econòmic per cada una de les olimpíades i els concursos educatius que s’organitzin conjuntament per cada curs escolar, d’acord amb l’import màxim i la partida pressupostària que s’indiqui a l’addenda anual a què es refereix la clàusula setena d’aquest conveni.
  La dotació econòmica de les olimpíades i els concursos educatius podrà ser diferent en els casos en què aquests disposin de fase autonòmica o bé de fase autonòmica i nacional.
  Per altra banda, per a les olimpíades i els concursos educatius que només tinguin fase autonòmica però el volum de participació d’alumnes en els quals sigui molt superior a la mitjana d’alumnes de la resta d’olimpíades, la dotació econòmica serà igual a l’assignada per a les olimpíades i els concurs educatius que tenen fase autonòmica i nacional.
 2. La Conselleria d’Educació i Universitat abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat corresponent una vegada presentada, per part de la UIB, la documentació següent:
  1. Justificació econòmica de cada una de les olimpíades i els concursos educatius que s’hagin realitzat en el curs acadèmic corresponent, mitjançant còpies conformades dels documents d’autorització, disposició, obligació i pagament (ADOP) de les factures corresponents a totes les despeses generades. Aquesta documentació s’haurà de presentar abans del 31 d’octubre de cada any.
  2. Un certificat de la Gerència de la Universitat de les Illes Balears que acrediti la realització de les olimpíades i els concursos educatius que s’han dut a terme dins l’any acadèmic corresponent.

5. Comissió de seguiment

A fi de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar, així com analitzar els resultats obtinguts, es pot crear una comissió de seguiment. En el cas de constituir-se, haurà d’estar integrada, com a mínim, pels membres següents:

 1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres.
 2. El vicerector d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB.
 3. Dues persones representants de la Conselleria d’Educació i Universitat designades pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.
 4. Dues persones representants de la Universitat designades pel vicerector d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.

6. Publicitat

En totes les actuacions i publicacions que es desenvolupin en el marc d’aquest conveni han d’aparèixer, conjuntament, el nom de la Conselleria d’Educació i Universitat i el de la Universitat de les Illes Balears.

7. Vigència

 1. Aquest conveni es renovarà automàticament al començament de cada any acadèmic, excepte que alguna de les parts manifesti la voluntat de no renovar-lo abans del dia 31 d’octubre de cada any.
 2. Les accions que es duran a terme en el marc d’aquest conveni es concretaran en una addenda que per a cada any acadèmic serà signada per ambdues parts, en la qual es faran constar les olimpíades i els concursos educatius corresponents a aquell any acadèmic, l’import màxim de la transferència a la UIB que hagi de realitzar la Conselleria d’Educació i Universitat, la partida pressupostària dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el termini de vigència de l’addenda.
 3. Conveni de col·laboració de 27 de maig de 2008.
  Queda sense efectes el conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i concursos educatius de 27 de maig de 2008.

8. Causes de resolució i denuncia del conveni

Aquest conveni pot resoldre’s pels motius següents:

 • Per incompliment dels compromisos i obligacions establerts en aquest conveni, amb notificació a l’altra part, com a mínim, amb una setmana d’antelació
 • Per impossibilitat sobrevinguda de realitzar el contingut del conveni

9. Naturalesa jurídica

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, d’acord amb el que indica a l’article 4.1.c).

D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest conveni, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que es puguin plantejar entre les parts, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d’aquesta jurisdicció.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 23 de març de 2016

Per la Conselleria,                               Per la Universitat,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.