Escoltar

Convenis i acords marc

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius, corresponent al curs escolar 2015-16

Parts

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 29/2013, de 14 de juny, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Antecedents

 1. En data 23 de març de 2016 s’ha signat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius.
 2. D’acord amb el que s’estableix a la clàusula setena del conveni, aquesta addenda té per objecte concretar les accions que es duran a terme el curs 2015-16. S’hi han de fer constar les olimpíades i els concursos educatius corresponents a aquest any acadèmic, l’import màxim de la transferència que hagi de realitzar la Conselleria d’Educació i Universitat a la UIB, la partida pressupostària dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el termini de vigència de l’addenda.

Clàusules

1. Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

Durant aquest curs escolar està previst que es realitzin a les Illes Balears les olimpíades i els concursos educatius següents:

 • Olimpíada de Biologia
 • Olimpíada de Dibuix Artístic
 • Olimpíada d’Economia
 • Olimpíada de Filosofia
 • Olimpíada de Física
 • Olimpíada de Geografia
 • Olimpíada d’Història
 • Olimpíada d’Història de l’Art
 • Olimpíada de Matemàtiques
 • Olimpíada de Química
 • Miniolimpíada de Física i Química
 • Prova Cangur (Educació Secundària Obligatòria)
 • Prova Cangur (Educació Primària)
 • Olimpíada de Llengües i Cultura Clàssiques
 • Concurs educatiu de l’Scratch Day

D’aquestes olimpíades i els concursos educatius està previst que d’alguns n’hi hagi una fase en l’àmbit autonòmic i una en el nacional; d’altres només n’hi haurà la fase autonòmica.

Tenen fase nacional i autonòmica les olimpíades de: Biologia, Economia, Física, Filosofia, Geografia, Matemàtiques i Química.

Només tenen fase autonòmica les olimpíades de Dibuix Artístic, Història, Història de l’Art i Llengües i Cultura Clàssiques, la Miniolimpíada de Física i Química, la Prova Cangur d’educació primària, la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria i el Concurs educatiu de l’Scratch Day.

2. Finançament

Per al curs escolar 2015-16 està prevista la realització de 15 olimpíades i concursos educatius. La Conselleria d’Educació i Universitat transferirà a la Universitat de les Illes Balears un import màxim de 2.265 euros per cada olimpíada i concurs educatiu que, a més de la fase autonòmica, també tingui fase nacional. Pel que fa a la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria, atesos el volum de participants i la feina que implica, l’import màxim serà també de 2.265 euros. En el cas de les olimpíades i els concursos educatius que només tenen fase autonòmica, a excepció de la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria, la quantitat màxim a percebre serà de 1.200 euros. El finançament d’aquesta addenda tindrà un import màxim de 26.520 (vint-i-sis mil cinc-cents vint) euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13401 421B01 44113.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2016.

3.Vigència

Aquesta addenda entrarà en vigor el dia que se signi i serà vigent fins al 31 d’agost de 2016.

Com a prova de conformitat, signam aquesta addenda en dos exemplars.

Palma, 23 de març de 2016

 

Per la Conselleria,                                                             Per la Universitat,  

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.