Convenis i acords marc

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i La Fundació Museu Cosme Bauçà en matèria bibliogràfica i documental

Palma, 15 d'abril de 2016

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Joan Xamena i Galmés, president de la Fundació Museu Cosme Bauçà, amb CIF G57149759 i seu al c/ de sa Sínia, 20, Felanitx.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i per això

MANIFESTEN

La Universitat de les Illes Balears té un sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC-Millenium-Sierra amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres biblioteques associades els fons de les quals tinguin un marcat interès per a la comunitat universitària. Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d’accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Una altra característica fonamental d’aquest sistema és que permet l’autonomia de gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de software.

La Fundació Museu Cosme Bauçà disposa d’un fons bibliogràfic i documental que pot ser d’interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en general, i per poder mantenir catalogat i a l’abast del públic aquest fons, vol esdevenir biblioteca associada de la UIB i poder utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, amb el benentès que s’instal·larien els mòduls addicionals per permetre l’autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.

D’acord amb tot això,

ACORDEN

Primer . Compromisos

La UIB es compromet a:

 • Posar a disposició de la Fundació Museu Cosme Bauçà el software INNOPAC-Millenium-Sierra que té actualment, necessari per posar en marxa el sistema.

 • Posar a disposició l’ordinador central necessari per suportar el sistema.

 • Adquirir els mòduls addicionals de software que siguin necessaris i una llicència d’usuari simultani.

 • Encarregar-se de la direcció tècnica de la instal·lació i la posada en marxa dels nous mòduls de software.

 • Assessorar per a l’elecció del maquinari i les connexions telemàtiques necessaris per a la posada en marxa del projecte.

 • Administrar el sistema durant la vigència d’aquest conveni.

 • Formar el personal bibliotecari perquè pugui utilitzar amb eficàcia el nou software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.

 • Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

La Fundació Museu Cosme Bauçà es compromet a:

 • Compensar econòmicament la UIB per les despeses derivades de la cessió de l’ús del software, que són les següents: 3.800 euros (IVA inclòs) corresponents al cost inicial dels mòduls de software addicionals que s’han d’instal·lar i 1.800 euros (IVA inclòs) l’any corresponents al cost de manteniment d’aquests mòduls. S’hi inclou el suport al personal que treballi a la Fundació en tasques documentals per a l’ús del programari i la incorporació sense cost addicional de les noves versions.

 • Instal·lar el maquinari i les connexions telemàtiques necessaris per poder operar amb el sistema i fer-se càrrec del seu manteniment.

 • Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor de l’administració del sistema.

 • Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d’acord amb les directrius que doni l’administració del sistema.

 • Seguir els protocols que s’estableixin per accedir a les consultes i el suport de l’administració del sistema.

 • Garantir l’assistència de tot el personal que ha d’utilitzar el sistema a les sessions de formació.

 • Facilitar l’accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.

 • Facilitar a la UIB les fotocòpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li sol·liciti a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

Segon. Finançament

La quantitat corresponent a les despeses que es derivin de la realització de les actualitzacions descrites a la clàusula primera d’aquest conveni específic, xifrades en 3.800 euros per a 2016, serà aportada per la Fundació Museu Cosme Bauçà l’any 2016, que també aportarà 1.800 euros anuals amb càrrec als pressuposts dels anys següents mentre el conveni sigui vigent.

Tercer. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d’aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en llegua catalana.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Museu Cosme Bauçà,
Joan Xamena
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).