Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de cessió d’un vehicle propietat de MEDISUB Recerca, SL, a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 9 de maig de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, el senyor Joan Miquel Batle Vidal, amb DNI (...), administrador únic per període indefinit de MEDISUB Recerca, SL, amb data de nomenament de 18 de juny de 1998 i amb domicili social al camí d’Aucanada, 52, 07410 Port d’Alcúdia, NIF B-07880255, registrada en el registre Mercantil de Palma segons consta al full PM-29014, tom 1550, foli 63.

EXPOSEN

Que hi ha una coincidència d’interessos entre MEDISUB Recerca, SL, i la Universitat de les Illes Balears en moltes de les àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de la nutrició, de les ciències de l’activitat física i de la salut.

Que el dia 16 de març de 2000 se signà un acord marc de col·laboració entre l’Institut de Recerca Hiperbàrica i Subaquàtica MEDISUB i la Universitat de les Illes Balears per fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d’ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l’activitat física, de la nutrició i de la salut i a l’aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de MEDISUB (ref. 0292).

Que MEDISUB Recerca, SL, és propietària d’un cotxe turisme Dacia model Sandero, amb matrícula 9300 JML.

És per això que

ACORDEN

Primer

MEDISUB Recerca, SL, fa una cessió gratuïta a la Universitat de les Illes Balears del vehicle esmentat, perquè en faci ús el grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu d’aquesta universitat.

Segon

La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer

La cessió gratuïta comporta per al cessionari que n’assumeix totes les despeses de conservació i manteniment, i que són a càrrec seu les obligacions tant legals com tributàries que resultin de la titularitat del bé.

Quart

El transport del vehicle des de la seva ubicació actual fins a la seva ubicació final anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè

La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de les despeses en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’assegurança obligatòria corresponent i de totes les despeses de manteniment i d’ús que es puguin produir, així com de totes les despeses derivades d’aquesta cessió. Aquestes despeses seran cobertes mitjançant les partides econòmiques que el grup de recerca o el seu responsable mantingui obertes i amb fons a la UIB o a la FUEIB.

Sisè

La signatura del present conveni suposa l’acte d’entrega i acceptació del vehicle esmentat.

Setè

La present cessió es pacta per un període de dos anys i es pot prorrogar successivament per períodes d’un any si cap de les parts no la denuncia amb una antelació mínima de 60 dies a la data de finalització del termini establert.

Llegit per les parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per MEDISUB Recerca, SL,
Joan Miquel Batle
Administrador únic

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de maig de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.