Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la realització de l’estudi de la inserció dels graduats universitaris de la Universitat de les Illes Balears en el món laboral

Barcelona, 15 de juny de 2016

D'una part, el doctor Joan Josep Moreso Mateos, Excel·lentíssim President de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que actua en l’exercici de les funcions que té atribuïdes pel Decret 93/2003, d'1 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

De l'altra, el doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF Q0718001A, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 de la fundació indicada, amb CIF G07779895.

EXPOSEN

Que AQU Catalunya té una experiència dilatada i contrastada en la realització d’enquestes d’inserció laboral dels graduats universitaris de les universitats catalanes. Fins ara ha dut a terme cinc edicions de les enquestes (2000, 2005, 2008, 2011 i 2014), que inclouen enquestes de cicles, graus, màsters i doctorats.

Que aquests estudis han estat molt ben valorats per les universitats, per l’Administració i per la societat, atesos els valuosos indicadors que ofereix al sistema en relació amb l’ocupació, la qualitat de l’ocupació i la valoració de la formació per part dels graduats.

Que la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears tenen interès a realitzar per als graduats de la Universitat de les Illes Balears la mateixa enquesta que utilitzen les universitats catalanes per tal de poder avaluar els seus titulats.

És per això que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectiu

Aquest conveni té per objectiu la realització de l’estudi de la inserció laboral dels graduats universitaris de la Universitat de les Illes Balears durant el 2016.

Segon. Compromisos de les parts

En primer lloc, pel que fa a la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, es comprometen a:

 • la contractació i el finançament de l’empresa per realitzar el treball de camp de l’enquesta d’inserció laboral, d’acord amb les indicacions d’AQU Catalunya;
 • la tramesa de la base de dades a l’empresa encarregada del treball de camp, d’acord amb les instruccions i l’estructura de fitxer indicat per AQU Catalunya, de la població graduada de la promoció de 2012-13, en el cas d’antics cicles i graus, i de 2011-12 i 2012-13, en el cas de màsters i doctorats de la Universitat de les Illes Balears;
 • la coordinació amb AQU Catalunya per tal que el projecte sigui realitzat en el termini establert;
 • el finançament dels treballs d’AQU Catalunya relacionats amb la coordinació del treball de camp i el tractament dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral per a la seva anàlisi.

En segon lloc, pel que fa a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, es compromet a:

 • la coordinació del treball de camp i el tractament dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral per a la seva anàlisi;
 • la codificació dels ensenyaments d’acord amb els codis d’AQU i trametre l’estructura de fitxer que la Universitat de les Illes Balears ha de preparar amb la població de les promocions esmentades per poder ser enquestada;
 • el seguiment i control del treball de camp per part de l’empresa contractada per realitzar l’enquesta: establiment i seguiment de quotes, codificació de les preguntes obertes, verificació de filtres a l’inici del treball de camp mitjançant una anàlisi d’un fitxer de dades parcial, escoltes telefòniques, etc.;
 • la validació dels resultats del treball de camp, el tractament de les dades per consolidar la base de dades final, l’elaboració dels informes per titulació i la tramesa de la base de dades i els informes per titulació a la Universitat de les Illes Balears i a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Tercer. Pressupost i finançament

La coordinació del treball de camp i el tractament dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral per a la seva anàlisi té un cost de 7.500 euros més l’IVA aplicable, un total de 9.075 euros.

La Universitat de les Illes Balears ha de transferir l’import esmentat a AQU Catalunya mitjançant transferència bancària al número de compte de la Caixa núm. 2100 5000 51 0200030583, el 50% en el moment de la signatura del conveni i el 50% un cop tramesos els resultats per part d’AQU Catalunya durant el 2016.

Quart. Calendari

El calendari previst per a la realització de l’estudi és:

 • Preparació de la base de dades, des del moment de la signatura del conveni fins al mes de maig de 2016.
 • Treball de camp, juny-juliol de 2016.
 • Validació i tractament de les dades, setembre 2016.
 • Tramesa de les dades, novembre de 2016.

Cinquè. Tractament de les dades de caràcter personal

En el tractament de les dades de caràcter personal que s’utilitzin s’atendrà allò que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Sisè. Comissió de seguiment

La comissió de seguiment tindrà com a funcions fer el seguiment i la interpretació dels acords d’aquest conveni, i en formaran part un representant d’AQU Catalunya i un representant de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Setè. Vigència

El present conveni entrarà en vigor l’endemà de signar-se i s’extingirà quan AQU Catalunya hagi tramès la base de dades i els informes per titulació a les altres parts.

Vuitè. Resolució

El present conveni es pot resoldre:

 1. per mutu acord de les parts.
 2. per l’incompliment dels compromisos establerts en el present conveni.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
President
Per la Universitat de les Illes Balears i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Rector i president

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).