Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears amb el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació Aedificat per a la convocatòria de premis per al treball de fi de grau dels estudiants del Grau d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears

 

Palma, 11 d'abril de 2016

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Ignacio Martínez Ventura, com a president i en representació del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, amb domicili al carrer de Federico García Lorca, 10, 07014 Palma, i també com a president de la Fundació AEDIFICAT, amb domicili al carrer de Francesc Vallduvi, 1, 07011 Palma.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

 1. Que la UIB té com una de les seves tasques prioritàries impulsar l’excel·lència acadèmica tant en l’àmbit de la formació com en el de la recerca i, per tant, considera d’allò més adient incentivar els estudiants que demostren a través dels resultats a l’expedient acadèmic el seu esforç en aquest sentit.
 2. Que la UIB promou entre els estudiants dels darrers cursos la idea de la formació permanent i contínua, que va més enllà de l’acabament dels primers estudis.
 3. Que el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació AEDIFICAT estan convençuts de la importància de l’excel·lència acadèmica en la formació dels futurs arquitectes tècnics de les Illes Balears i coneixen la importància de la seva qualificació professional.

Per tot això, la UIB i el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació AEDIFICAT volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de l’excel·lència acadèmica, i estableixen en el present conveni la seva intenció de col·laborar a través d’una convocatòria per premiar els millors treballs de fi de grau (TFG) dels estudis del grau d’Edificació d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Línies d’actuació de l’acord

El Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació AEDIFICAT concediran tres premis als millors TFG dels alumnes del grau d’Edificació que es presentin a la convocatòria i compleixin les condicions que s’esmenten a la clàusula segona. Es concedirà un primer premi de 1.500 euros al millor TFG presentat a la convocatòria, un segon premi de 1.000 euros al TFG valorat en segon lloc i finalment un accèssit de mèrit dotat amb un import de 500 euros al TFG que tot i no reunir els requisits valorats en primer i segon lloc, inclogui una interpretació innovadora d’un material o una tècnica constructius ja existent.

Segona. Alumnat beneficiari i documentació de la convocatòria

Poden ser beneficiaris d’aquest acord els estudiants del grau d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears que hagin lliurat abans de les 15 hores del dia 1 d’octubre del mateix curs en què estan matriculats del TFG la documentació següent:

 1. Sol·licitud amb nom, cognoms, DNI, dades de contacte i títol del TFG que presenten a la convocatòria. En cas que el TFG hagi estat elaborat per un equip de dos estudiants, hi han de figurar les dades de tots dos alumnes.
 2. Pòster de 70 cm × 150 cm amb un resum infogràfic del TFG.
 3. Article resum del TFG segons el format article de la revista Enginy de l’EPS.

Tercera. Jurat

El jurat serà compost de cinc membres, designats conjuntament pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i l’Escola Politècnica Superior de la UIB.

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

El Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació AEDIFICAT aportaran anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 3.000 euros per finançar els premis que s’hi preveuen.

Cinquena. Entrega dels premis i exposició dels treballs

Els pòsters amb la informació dels TFG presentats a la convocatòria s’exposaran al hall de la seu principal del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, situat al carrer de Federico García Lorca, 10, Palma.

La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc a la mateixa seu del Col·legi.

Setena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís de permetre que s’exposi el seu pòster al Col·legi i que es publiqui el seu article resum a la revista de l’EPS, així com d’assistir a l’acte de lliurament dels premis.

Vuitena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de tres anys, prorrogables de mutu acord entre les parts, i comença partir de l’any acadèmic 2015-16.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació AEDIFICAT,
Ignacio Martínez
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.