Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d’activitats turístiques i culturals de la International Summer Senior University

PARTS

D’una banda, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu del Consell de Mallorca, que actua en representació del Departament d’Economia i Hisenda, en virtut del Decret de la Presidència de nomenament dels membres del Consell Executiu, de 6 de juliol de 2015 (BOIB núm. 100, de 7 de juliol), i en virtut de l’atribució per signar convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades en matèries relatives al departament, segons l’art. 2.d) del Decret de la Presidència, de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol).

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma.

ANTECEDENTS

 1. La Constitució espanyola disposa, a l’article 27, que els poders públics promouran i tutelaran l’accés a l’educació, a la qual tothom té dret.
 2. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix als poders públics de la comunitat autònoma que han de reconèixer l’activitat turística com a element econòmic estratègic i l’han de fer compatible amb el respecte al medi ambient, al patrimoni cultural i al territori (art. 24.1). A més, atribueix als consells insulars, en el seu àmbit territorial, les competències pròpies d’ordenació, promoció i informació turística; el patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arqueològic i paisatgístic; així com el foment de les activitats esportives i de lleure.
 3. D’altra banda, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, dedica tot el títol VIII a la investigació a la Universitat i a la transferència de coneixements, i especifica, a l’article 39, apartats 1 i 3, que la Universitat té, com un dels objectius essencials, el desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística i la transferència del coneixement a la societat.
 4. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, preveu expressament a l’article 46 que els consells insulars puguin subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d’administracions públiques, en els quals s’estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l’assoliment de finalitats comunes d’interès públic.
 5. La UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en què s’assenta.
 6. Segons el Decret de la Presidència, de 10 de juliol, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, el Departament d’Economia i Hisenda té atribuïdes les funcions de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, i les relatives a informació turística.
 7. Totes dues institucions estan interessades a fomentar totes les activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament del turisme cultural i el progrés de les nostres illes i, per aquest motiu, és voluntat d’aquestes institucions fer els esforços necessaris perquè es pugui donar suport a la International Summer Senior University (en endavant, ISSU), que integra activitats acadèmiques, científiques i culturals que fomenten el turisme cultural sènior amb la participació d’alumnat gran de distints països europeus.
 8. A la ISSU es porten a terme cursos i activitats de caràcter cultural i turístic, durant el mes de setembre de cada any, que donen a conèixer la realitat de Mallorca i que tenen una incidència en el nostre àmbit illenc. La primera edició de la ISSU va tenir lloc l’any 2008, i s’ha celebrat ininterrompudament des d’aleshores, i el 2016 se’n farà la novena edició.
 9. En aquest context, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears tenen objectius comuns i coincideixen a valorar els avantatges que s’aconseguiran amb la unió d’esforços coordinats entre aquestes dues entitats en el foment d’activitats de promoció i difusió dels valors turístics i culturals de l’illa de Mallorca, inherents al desenvolupament de la ISSU.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

 1. És objecte del present conveni establir els termes de la cooperació entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament de la International Summer Senior University, ates que es tracta d’una iniciativa pública de caràcter institucional d’interès turístic, cultural i acadèmic realitzada a l’illa de Mallorca.
 2. La UIB, com a entitat responsable de programar i executar les activitats pròpies de l’organització general de la ISSU, assumeix totes les tasques relatives al reclutament, acollida i atenció d’alumnat, així com a la direcció i coordinació de totes les accions de promoció, difusió, logística i avaluació de totes les activitats docents i lúdiques de la ISSU. En qualsevol cas, la UIB assumeix les despeses d’assegurança dels alumnes.
 3. Addicionalment, la UIB realitzarà i publicarà un estudi acadèmic sobre les bases del turisme cultural sènior abans de l’any 2018, a partir de les activitats i experiències de la ISSU des dels seus inicis, amb la finalitat d’aportar material acadèmic bàsic que també sigui d’interès des del punt de vista de la sociologia del turisme.
 4. El Consell de Mallorca col·laborarà amb la UIB complementant el subprograma d’activitats socials i culturals dirigit a l’alumnat estranger participant en la ISSU, assumint la prestació d’actuacions específiques i valoritzant determinats recursos tècnics, humans i materials de la institució insular, sempre que suposin la promoció de recursos autòctons d’interès turisticocultural. Per tant, no es preveu cap transferència de caràcter monetari ni patrimonial entre les dues institucions.
 5. Ambdues institucions cooperaran en la difusió de la ISSU i la divulgació dels seus continguts, fent constar en tot moment i ocasió la participació del Consell de Mallorca en qualitat d’entitat col·laboradora. Així mateix, sens perjudici que també ho faci la UIB, el Consell de Mallorca podrà enregistrar, editar i difondre les activitats de la ISSU per mitjans audiovisuals, d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, als efectes de promoció turística, cultural o institucional.
 6. Per a l’edició de 2016, la ISSU tindrà lloc al campus de la UIB (cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma) i constarà de les activitats següents:

IX International Summer Senior University: «Healthy lifestyles. A Mediterranean experience in Mallorca» (Universitat de les Illes Balears, 4-10 setembre 2016).

Diumenge 4 de setembre

 • Arribada dels participants.

 • 21.30 h. Trobada per fomentar la coneixença entre els distints participants.

Dilluns 5 de setembre. Dia d’obertura.

 • 10.30-12.30 h: Inauguració de la IX International Summer Senior University. Conferència Inaugural: «Health claims made on food in the European Union» (Dr. Andreu Palou). Recital Coral Associació Estudiants Universitat Oberta de Majors.

 • 16-18 h. Visita a hort de projecte d’economia social. AMADIP Esment (Son Ferriol).

 • 21.30 h. Vetllada en comú a la Residència d’Estudiants de la UIB.

Dimarts 6 de setembre. Exercici físic i pensament positiu.

 • 9.30-11 h. «Exercising and active lifestyle» (Dr. Josep Vidal).

 • 11.30-13 h. «How to practice sport in a healthy way» (Dra. Paz Martínez).

 • 13.30-15 h. Workshop «Cooking with local products» with chef Miquel Calent.

 • 16-18.30 h. Positive thinking and theater workshop with Lluís Valenciano.

 • 21.30 h. Vetllada en comú.

Dimecres 7 de setembre. Nutrició saludable.

 • 9.30-11 h. «Self-esteem, motivation and physical activity» (Dr. Alexandre Garcia-Mas).

 • 11.30-13 h. «Body, mind and soul: an integral approach to wellness tourism» (Dr. M. Antonio Robledo).

 • 16 -18.30 h. Tarda lliure.

 • 21.30 h. Vetllada en comú.

Dijous 8 de setembre. Visita cultural al municipi d’Artà.

 • 9.30-18.30 h. Recepció Ajuntament. Visita guiada Museu Pere Pujol. Projecció documental sobre la festa d’Artà. Petit concert de l’Orfeó Artanenc. Demostració de producte local. Visita poblat talaiòtic Ses Païsses. Activitat de meditació.

 • 21.30 h. Vetllada en comú.

Divendres 9 de setembre. Tancament.

 • 9.30-11 h. Activitat física lleugera al circuit de la UIB.

 • 11.30-13 h. Visita guiada a l’hort ecològic de la UIB (activitat opcional).

 • 18-19.30 h. Conferència de cloenda: «The Mediterranean diet: more than just diet» (Dr. Josep A. Tur Marí).

 • 19.30 h. Avaluació del programa.

 • 20 h. Lliurament de diplomes, a càrrec de la Dra. Carme Orte, directora de la International Summer Senior University.

 • 20.30 h. Sopar de comiat.

 • 21.30 h. Vetllada en comú.

Dissabte 10 de setembre

 • Partida dels participants.

 1. Per a l’edició de 2016, el Consell de Mallorca s’encarregarà d’implementar, amb mitjans propis, subcontractats o en cooperació amb altres administracions, les següents activitats de caire turístic i cultural:
  1. Visita cultural Artà. Recepció Ajuntament. Visita guiada Museu Pere Pujol. Projecció documental sobre la festa d’Artà. Petit concert de l’Orfeó Artanenc. Demostració de producte local. Visita poblat talaiòtic Ses Païsses. Activitat de meditació. Inclou el transport (Residència UIB - Artà, anada i tornada).
  2. «Show Cooking» de cuiner local de reconegut prestigi a l’Escola d’Hoteleria (despeses incloses: dinar per als participants de la ISSU, reserva i pagament de les instal·lacions de l’Escola d’Hoteleria, pagament del cuiner responsable de l’activitat).
  3. Visita a l’hort ecològic d’AMADIP Esment. Inclou el transport (Residència UIB - Artà, anada i tornada).
 2. Sempre que no s’alteri substancialment l’objecte del conveni, ambdues parts poden proposar de modificar el programa d’activitats esmentat per causes imprevistes, sobrevingudes, d’oportunitat o conveniència. Les eventuals modificacions s’hauran de fer constar en document annex del present conveni signat per les parts representades a la comissió de seguiment.
 3. Als efectes de coordinació de les activitats i seguiment del present conveni, ambdues institucions designaran personal tècnic o administratiu per formar part de la comissió mixta de seguiment, que, com a mínim, serà formada per un representant titular i un suplent de cadascuna. A proposta de la UIB, aquesta comissió aprovarà una memòria de les activitats anual.
 4. El conveni pot ser objecte de rescissió per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que s’ha de comunicar a l’altra part amb una antelació mínima de quinze dies, per alguna de les causes següents:
  1. El mutu acord, que s’ha de formalitzar per escrit.
  2. L’incompliment greu manifest de les obligacions d’una de les parts signants.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
 5. Aquest conveni té caràcter administratiu i és vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2016. En cas que interessi reeditar la ISSU en exercicis successius, aquest conveni es pot prorrogar per períodes anuals per acord mutu entre les parts, amb addenda específica formalitzada amb una antelació mínima d’un mes a la seva finalització del període anterior.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Palma, 2 de setembre de 2016

Pel Consell de Mallorca,
Cosme Bonet
Conseller executiu d’Economia i Hisenda

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.