Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de Cooperació entre Universitat Hassan II de Casablanca (Regne del Marroc) i Universitat de les Illes Balears (Regne d'Espanya)

Aquest conveni de cooperació se subscriu entre

D'una part, la Universitat Hassan II de Casablanca (UH2C), amb domicili a 19, Rue Tarik Ibnou Ziad, BP. 9167, Mers Sultan, Casablanca (Marroc), representada pel Rector, senyor Idriss Mansouri,

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma, Illes Balears (Espanya), representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

ATÈS QUE

Les parts volen formalitzar aquest conveni de cooperació per declarar les seves respectives intencions i establir una base de cooperació i col·laboració d'acord amb les condicions que s'hi estipulen.

ARTICLE I: OBJECTIU

En el marc del principi d’igualtat i benefici mutu, aquest acord s'estableix per reforçar, fomentar i desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d'estudiants i la investigació.

Les parts queden subjectes a les condicions d'aquest conveni de cooperació i a les lleis, les normes i els reglaments vigents en cada moment als països respectius.

ARTICLE II: ÀMBITS DE COOPERACIÓ

 1. Les parts acorden de fomentar les activitats següents i, en concret, promoure la cooperació acadèmica internacional en els àmbits que s’indiquen:
  1. Intercanvis institucionals entre personal docent i administratiu de les institucions associades;
  2. Intercanvi de grau i de postgrau;
  3. Organització de simposis, congressos, cursets i trobades relacionats amb la recerca i publicacions de gran repercussió;
  4. Organització de programes dobles;
  5. Intercanvi d'informació relacionada amb nous mètodes de docència, desenvolupament dels estudiants i institucions de recerca; i
  6. Cooperació en altres àmbits segons convinguin en cada moment.
 2. Per tal de portar a terme la cooperació en el marc dels àmbits expressats a l'apartat 2.1, les parts formalitzaran convenis jurídicament vinculants subjectes a les condicions i estipulacions que acordin mútuament i que han de contenir clàusules de confidencialitat, suspensió, protecció de drets de propietat intel·lectual i resolució de disputes.

ARTICLE III: CONDICIONS FINANCERES

 1. Aquest conveni de cooperació no comporta cap obligació econòmica d'una part envers l'altra.
 2. Cadascuna de les parts assumirà els seus propis costs i despeses en la realització d'aquest conveni de cooperació.

ARTICLE IV: VALIDESA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ

Aquest conveni de cooperació té la finalitat de donar constància de les intencions de les parts. No constitueix ni crea cap mena d'obligacions jurídiques vinculants ni amb força executiva, en virtut de la legislació nacional o internacional, i no dóna lloc a cap procés jurídic.

ARTICLE V: REPRESENTACIÓ

Els termes d’aquest conveni no es poden interpretar en el sentit que les institucions constitueixin una empresa conjunta ni una organització formal de negoci de cap mena. Cap de les parts no es pot constituir com a representant de l’altra.

ARTICLE VI: PROTECCIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 1. La protecció dels drets de propietat intel·lectual es durà a terme de conformitat amb les legislacions, les normatives i els reglaments nacionals respectius, així com amb altres convenis internacionals signats per les parts.
 2. L'ús del nom, el logotip o l'emblema oficial de qualsevol de les parts en publicacions, documents o en paper resta prohibit, llevat que s'obtingui l'aprovació prèvia i per escrit de la part interessada.
 3. Sens perjudici del que s'exposa a l'apartat 6.1, si els drets de propietat intel·lectual per qualsevol desenvolupament tecnològic o per qualsevol desenvolupament de producte o servei s'obtenen:
  1. De manera conjunta entre les parts, o si els resultats de recerca s'obtenen mitjançant una activitat o iniciativa conjunta de les parts, aleshores els drets seran de propietat compartida entre les parts de conformitat amb les condicions que s'estipulin de mutu acord; o bé
  2. De manera individual i exclusiva d’una de les parts o, si els resultats de la recerca s'han obtingut per iniciativa única i exclusiva d'aquella part, aleshores els drets seran de propietat única i exclusiva de la part en qüestió.

ARTICLE VII: CONFIDENCIALITAT 

 1. Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat i el caràcter secret dels documents, la informació i altres dades que hagin intercanviat durant el període de vigència d’aquest conveni de cooperació i de qualsevol altre conveni que es formalitzi de conformitat amb aquest.
 2. Als efectes de l’apartat 7.1, els esmentats documents, informació i dades inclouen tots els documents, informació i dades que una part (la part reveladora) reveli a l’altra (la part receptora) abans o després de la formalització d’aquest conveni de cooperació i que constitueixin documents, informació o dades de caràcter tècnic, de negocis, de màrqueting, de polítiques, de coneixement tècnic, de planificació i gestió de projectes, així com altres documents, informació, dades o solucions de qualsevol naturalesa, entre els quals, documents, informació o dades que es consigni per escrit que són de caràcter confidencial o, per la seva naturalesa, estiguin destinats a ser del coneixement de la part receptora o, si es faciliten de forma verbal, que es fa en condicions de salvaguarda de la confidencialitat.
 3. Les parts accepten que les disposicions d’aquest article continuaran sent vinculants més enllà de la conclusió d’aquest conveni de cooperació.

ARTICLE VIII: SUSPENSIÓ

Les parts es reserven el dret, per motius de seguretat nacional, interès nacional, ordre públic o salut pública, de suspendre temporalment, en tot o en part, l’execució d’aquest conveni de cooperació, suspensió que serà efectiva en el moment que s’hagi notificat a l’altra part a través dels canals diplomàtics.

ARTICLE IX: VIGÈNCIA I DURADA

 1. El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de cinc (5) anys, període que es renovarà automàticament.
 2. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.
 3. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

ARTICLE X: REVISIÓ I MODIFICACIÓ

 1. Qualsevol de les parts pot sol·licitar per escrit una revisió, alteració o modificació d’aquest conveni de cooperació.
 2. Tota revisió, alteració o modificació ha de ser acordada per escrit per les parts i passarà a formar part d’aquest conveni de cooperació.
 3. Aquestes revisions, alteracions o modificacions entraran en vigor en la data que determinin les parts.
 4. Cap revisió, alteració o modificació no afectarà de manera negativa l’execució de cap projecte, activitat o cooperació que s’hagi acordat de conformitat amb aquest conveni abans de la data de la revisió, alteració o modificació en qüestió.

ARTICLE XI: RESCISSIÓ

Aquest conveni de cooperació es pot rescindir per decisió d’una sola de les parts sempre que ho notifiqui per escrit a l’altra amb un mínim de trenta (30) dies d’antelació. Les activitats en curs en el moment de la rescissió del conveni es poden dur a terme fins a la seva conclusió, llevat que es determini el contrari.

ARTICLE XII: RESOLUCIÓ DE DISPUTES

Qualsevol diferència o disputa entre les parts relacionada amb la interpretació, execució o aplicació de qualsevol de les disposicions d’aquest conveni de cooperació s’ha de resoldre de manera amistosa per mitjà de consultes mútues o de negociacions entre les parts a través dels canals diplomàtics, sense haver de recórrer a cap tercer ni a cap tribunal internacional.

ARTICLE XIII: COORDINACIÓ

Cada rector nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord. Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès.

Casablanca, 10 d'octubre de 2016
Palma, 13 de setembre de 2016

Per la Universitat Hassan II de Casablanca,
Idriss Mansouri
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.