Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Palma Aquarium para la protección del medio ambiente i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 de novembre de 2016   

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio González Clemente, com a president que actua en representació de la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente, inscrita en el Registre Únic de Fundacions de la CAIB amb núm. de registre 100000000357, amb domicili social al carrer de Manuela de los Herreros i Sora, 21, 07610 Palma, i CIF G57940587.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 67/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts, convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, 

EXPOSEN

Que la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente (en endavant, Fundació Palma Aquarium), amb la finalitat d’enfortir el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament d’activitats que ajudin a millorar-lo, té entre els seus objectius fomentar i ampliar coneixements en l’àmbit de la innovació, el desenvolupament i la investigació aplicada a la conservació de la biodiversitat autòctona de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la transferència de coneixements en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a la promoció de l'ocupabilitat dels seus alumnes i titulats i de l'activitat emprenedora de tots els membres de la comunitat universitària.

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de divulgació i investigació conjuntament entre la Fundació Palma Aquarium i la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears, així com per donar suport a programes ja iniciats per aquesta facultat, en temes que s'acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 2. Realització d’estudis d'investigació conjunts: als resultats i publicacions que se'n derivin, hi figuraran ambdues parts.
 3. Realització de programes de formació.
 4. Realització d'activitats educatives conjuntes d'acord amb els objectius de les parts.
 5. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

En cas que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb la Universitat i l’empresa dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Aquests protocols han de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. El present conveni no té una implicació econòmica, si bé ambdues parts es comprometen a cercar finançament per realitzar projectes conjunts.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente,
Antonio González
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

LLISTA DE POSSIBLES ACTUACIONS A REALITZAR EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PALMA AQUARIUM PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Col·laboració per a la realització d’una tesi doctoral en matèria de gestió i conservació de la tortuga babaua (Caretta caretta) a la mar balear: una aproximació sanitària

Aprofitant l’existència del Centre de Recuperació de Fauna Marina a les instal·lacions del Palma Aquarium, s’ha planificat la realització d’una tesi doctoral que s’inscriurà al Programa de Doctorat en Ecologia Marina, per part de la veterinària Emmanuelle Renga, que estudiarà de quina manera des d’un punt de vista sanitari es poden optimitzar els processos de recuperació dels exemplars mal ferits que arriben a les instal·lacions i de quina manera aquesta optimització pot repercutir en la gestió i conservació de l’espècie. Així mateix, també es tractarà d’analitzar la problemàtica actual sobre l’espècie i de quina manera es pot contribuir a la seva conservació mitjançant unes actuacions de gestió especifiques.

Aquesta tesi doctoral serà dirigida pels professors de la UIB doctor Antoni Sureda Gomila, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i els doctors Samuel Pinya Fernández i Guillem Mateu Vicens, del Departament de Biologia.

Preus especials per a tota la comunitat universitària per a l’entrada a les instal·lacions de Palma Aquarium presentant el carnet universitari

A partir de la data de signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente i la Universitat de les Illes Balears, tot l’alumnat matriculat a la UIB obtindrà un preu especial per a l’entrada a les instal·lacions de Palma Aquarium.

Quan l’alumne presenti el carnet universitari vigent a la taquilla de Palma Aquarium, obtindrà directament un preu de 14 euros els adults i 10 euros els nins per a ell i fins a tres acompanyants.

La durada d’aquesta oferta per als estudiants s’estendrà fins a la finalització del conveni de col·laboració entre les dues entitats.

Tutorització d’estudiants en pràctiques externes a la Fundació Palma Aquarium

Aquesta actuació preveu la realització de pràctiques externes a la Fundació Palma Aquarium, a realitzar al Centre de Recuperació de Fauna Marina.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.