Escoltar

Convenis i acords marc

Donació d’una escultura per part dels senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de desembre de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny).

De l’altra, el senyor Joan Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, professor, amb domicili (...), i amb DNI (...).

I de l’altra, el senyor Jaime Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, jubilat, amb domicili (...), amb DNI (...).

INTERVENEN

El primer, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Els altres dos, en nom i dret propis i en la condició d’hereus del senyor Jaume Mir Ramis.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest document i obligar-se i

EXPOSEN

Primer. Que el senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador són propietaris d’una escultura amb el títol, les mides en centímetres, el material i el valor següents:

Nuredduna amb lira, de 72 × 33 × 33 cm, en bronze, de 12.000 (dotze mil) euros.

La seva titularitat deriva de l’escriptura d’addició d’herència núm. 1756, atorgada davant la notària de Santa Maria del Camí senyora Maria Josep Cànaves Bertos el dia 10 d’octubre de 2016. Així, en aquesta escriptura l’escultura descrita s’integra a l’apartat IV, on figura la relació d’escultures amb el nombre de reproducció de cadascuna (en total tres), que els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador s’adjudiquen en plena propietat per parts iguals.
L’escultura és obra de l’escultor felanitxer Jaume Mir Ramis, conegut per la bellesa que confereix a la matèria i de gran sensibilitat i tremp artístic. Per altra banda, el vessant que li donà més renom, i al qual es dedicà més intensament, fou la recreació de personatges i figures rellevants tant de la història com de l’imaginari balear: escultures de Ramon Llull, fra Juníper Serra, l’arxiduc Lluís Salvador, sor Francina Cirer i l’arquitecte Guillem Sagrera i les figures del foner balear (sobre el qual féu múltiples versions, tant individuals com en grup), la Balanguera o els trencadors de marès, entre d’altres.

Segon. En virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l’autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis.
També, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears».

Tercer. Els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. El senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador fan donació a la Universitat de les Illes Balears de l’escultura esmentada al primer apartat de l’expositiu.
L’escultura està valorada en 12.000 (dotze mil) euros, tal com s’indica a l’escriptura esmentada.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa de contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, perquè s’exhibeixi públicament i, si escau, per al seu ús per a la docència i la recerca universitària.

Quart. L’escultura es troba dipositada al campus de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové del senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador.

Llegit per les parts el document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Joan Mir

Jaime Mir

Diligència

La present donació la va aprovar el Consell de Direcció de data 18 d’octubre de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.