Escoltar

Convenis i acords marc

 Acord de col·laboració entre l’Acadèmia Mèdica Balear i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de maig de 2017

REUNITS 

D’una banda, el senyor Jordi Reina Prieto, president de l’Acadèmia Mèdica Balear (AMB), corporació de dret públic i filial de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (Estatuts actualitzats i aprovats en assemblea general extraordinària el 5 de juny de 2012), amb el CIF G-61421418 i que té la seu al passeig de Mallorca, 42, Palma.

I de l’altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, que té la seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

MANIFESTEN 

PRIMER. Les finalitats essencials de l’AMB es detallen als seus Estatuts:

«Art. 45. L'AMB podrà dur a terme activitats científiques i culturals per iniciativa de la Junta de Govern o de les seccions especialitzades o societats adherides.
La Junta de Govern podrà no autoritzar aquelles activitats que, segons el seu parer, no s'atinguin a l'esperit de l'article 2n dels Estatuts de l'ACMCB o incompleixin algun apartat d'aquests Estatuts o del present Reglament.

»Art. 46. Les activitats de l'AMB es regiran pel Reglament per a les activitats de l'Acadèmia Mèdica Balear, aprovat en la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1994.

»Art. 47. El president de la secció especialitzada convocarà junta general ordinària de la secció entre els mesos de maig i setembre de cada any. En aquesta s'haurà de decidir el programa bàsic d'activitats de la secció per al curs acadèmic següent.»

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. La UIB, dins l’àmbit de les Ciències de la Salut, compta amb la Facultat de Medicina, on s’imparteix el grau de Medicina, que té com a finalitat formar professionals amb els coneixements científics necessaris per fer activitats de promoció i manteniment de la salut, prevenció de les malalties i diagnòstic, tractament i rehabilitació de les persones amb problemes de salut.

QUART. Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, arbitrant per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i l’AMB es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus, per tal de promoure, planificar i desenvolupar accions encaminades a fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el vessant assistencial com docent i d’investigació.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació poden ser:

 • Docència i formació continuada
 • Recerca, desenvolupament i innovació
 • Prevenció de malalties i promoció de la salut
 • Divulgació de temes relacionats amb la medicina
 • Informació sobre projectes d'interès comú a través dels seus mitjans de comunicació (pàgina web, butlletins periòdics, xarxes socials, etc.).
En concret, l’AMB es compromet a:
 • Posar a disposició dels estudiants de la Facultat de Medicina la infraestructura i els mitjans tècnics, materials i humans necessaris per facilitar l’assistència i la participació en totes les seves activitats.
 • Així mateix admetrà sense limitacions tots els estudiants de la Facultat de Medicina que ho desitgin com a membres socis de l'AMB, als quals aplicarà una tarifa reduïda.
 • L'AMB, a iniciativa pròpia o a instàncies dels estudiants de la Facultat de Medicina, organitzarà activitats científiques destinades específicament a aquests estudiants.
Per la seva part, la UIB, a través de la Facultat de Medicina, es compromet a:
 • Per a les activitats pròpies de l’AMB, cedirà de forma gratuïta l’ús de les infraestructures de la UIB, mitjançant la reserva prèvia corresponent i segons les disponibiltiats, sense que això suposi un sobrecost addicional per a la UIB.
 • Donar a conèixer i fomentar entre els alumnes i professorat les activitats de l’AMB.
 • Fomentar que les seccions de l’AMB en què participin alumnes del grau de Medicina en formació puguin desenvolupar activitats externes de formació i divulgació social de temes relacionats amb la medicina.

Hi ha la possibilitat de poder desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt anterior o amb altres iniciatives que es considerin oportunes.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència d’un any, renovable automàticament pel mateix període si no es denuncia. La denúncia ha de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del conveni amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i perquè tingui els efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Acadèmia Mèdica Balear,
Jordi Reina
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d’abril de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.