Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de maig de 2017  

REUNITS 

D’una banda, la directora de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, senyora Nekane Aramburu, com a representant de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili fiscal a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma, Illes Balearsi CIF G57223992.

I de l’altra, la senyora Joana Maria Seguí Pons (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta), Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 12248/2017, de 8 de maig (FOU núm. 448, de 9 de maig), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

ANTECEDENTS

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de les Illes Balears col·laboren des de l’any 2009 mitjançant la signatura de distints convenis.

En el marc de l’acord marc signat el 31 de març de 2010, amb l’objecte de desenvolupar programes d’interès comú, ambdues parts convenen a desenvolupar el fi de curs del programa de tallers familiars «Família! El dissabte va d’art», que es durà a terme a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya d’Es Baluard.

EXPOSEN

 1. El Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, dins el seu programa de tallers familiars «Família! El dissabte va d’art», està interessat a poder realitzar la instal·lació Nus a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya.
 2. L’esmentada instal·lació és de l’autora Paula Franco, alumna del grau d’Educació Infantil de la UIB, i ha estat tutoritzada pel Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB.
  El tema de la instal·lació ha estat utilitzat com a fil conductor d’un taller familiar amb infants de 3 a 5 anys i la peça formarà part de l’exposició de cloenda de temporada de tallers familiars el 20 de maig de 2017. Acompanyant aquesta intervenció sonora es desenvoluparan una sèrie d’activitats musicals participatives a partir de la proposta de Paula Franco, sota la tutorització de Magdalena Jaume, docent de la Facultat d’Educació de la UIB, i amb el vistiplau d’Es Baluard.
 3. Així mateix serà utilitzat per l’àrea educativa del Museu com a eina per a activitats entorn del tema de la comunicació que l’àrea pretén desenvolupar amb col·lectius diversos al voltant del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
 4. Tot el temps que la instal·lació estigui muntada a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya podrà ser visitada pel públic habitual del museu i hi haurà una cartel·la explicativa del projecte on consti la col·laboració entre ambdues entitats.

Les parts, convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, acorden de concretar la col·laboració amb els següents 

ACORDS

Primer. Nom de l’activitat

Instal·lació de Nus a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya i activitats musicals el 20 de maig de 2017 en relació amb aquesta peça. El context serà la cloenda dels talleres familiars de la temporada 2016-17.

Segon. Compromisos d’Es Baluard

 • Pressupost de 500 euros per al material de la instal·lació i honoraris de Paula Franco.
 • Proporcionar infraestructura per al muntatge de la instal·lació (bastides, escales...).
 • Esmentar la col·laboració amb la UIB en el fullet de famílies del museu, així com a l’apartat de la web en relació amb els tallers familiars i a les xarxes socials del museu.
 • Explicació de la peça Nus en una cartel·la visible a l’Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya que indiqui la col·laboració d’ambdues entitats.
 • Esmentar la col·laboració amb la UIB en la difusió de totes les activitats que hi estiguin relacionades del Dia Internacional del Museu, a la web del museu i les xarxes socials i en publitrameses en línia.

Tercer. Compromisos de la Facultat d’Educació de la UIB

 • Proporcionar assessorament qualificat per al muntatge de la instal·lació Nus i equip humà per al muntatge per tal d’ajudar Paula Franco en aquesta tasca. Data prevista del muntatge: setmana del 15 de maig de 2017.
 • Assumir les despeses de les activitats musicals en paral·lel i per a la dinamització de la peça Nus fins a un màxim de 700 euros i tutoritzar Paula Franco en la proposta.

Quart. Persones de contacte

 • Per part d’Es Baluard - Eva Cifre: difusio01@esbaluard.org
 • Per part de la Facultat d’Educació de la UIB - Noemy Berbel i Magdalena Jaume: recerca.art.educacio@gmail.com

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Joana Maria Seguí
Rectora p.s.r.

Per la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma,
Nekane Aramburu
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).