Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears mitjançant l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB i l’Institut Balear de la Dona

Palma, 5 de juliol de 2017

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

De l'altra, la senyora Rosa Cursach Salas, com a directora de l’Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 58/2015, 10 de juliol, pel qual es nomena la directora de l’Institut Balear de la Dona (BOIB núm. 103, de 10 de juliol), en l’exercici de les competències atorgades a la direcció d’aquest organisme autònom del sector instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i pel Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, que la desplega.  

MANIFESTEN

 1. I. Que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears mantenen la seva col·laboració en el temps i a partir del Conveni de col·laboració signat el dia 3 de juliol de 2002 per fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació entre ambdues institucions.
 2. II. Que un treball adequat per a l’eliminació de la violència envers les dones i a favor de la igualtat de gènere requereix que les distintes administracions i els serveis que ho tracten i investiguen es coordinin i col·laborin. En aquest sentit, és voluntat de l'Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB, creada per l’Acord normatiu 7768/2007, de 7 de febrer (FOU núm. 278, de 28 de febrer), i que té com a funcions principals investigar i analitzar el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tota la comunitat universitària, així com formar i assessorar en polítiques d'igualtat i violència de gènere, i de l’Institut Balears de la Dona de col·laborar junts en pro d’aquests objectius.

Per tot això, ambdues parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració, intercanvi i cooperació en els camps de la divulgació, la formació i la investigació sobre temes de polítiques d’igualtat universitàries i de violència de gènere, en els termes que s’acordin de forma específica. La subscripció d’aquest conveni no suposa cap despesa econòmica per a l’Institut Balear de la Dona.

Segon. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts es concreta en:

 1. Intercanvi d'informació sobre polítiques d’igualtat i prevenció i actuació enfront de tot tipus de violència contra les dones entre ambdues parts, dins els seus corresponents àmbits.
 2. Col·laboració en activitats de sensibilització sobre la igualtat de gènere i la violència envers les dones entre ambdues parts.
 3. Aportació per part de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (OIO) d’una base de dades de professores de diferents disciplines expertes en gènere i feminisme.
 4. Visibilització de dones científiques de diferents àrees de coneixement.
 5. Facilitació de dades desagregades per gènere dels diagnòstics de situació de la UIB.
 6. Difusió de les activitats i del treball de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB.
 7. Difusió de les activitats producte d'aquest instrument de col·laboració per part d'ambdues parts.
 8. Promoció de l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables, i recopilació i difusió d’informes elaborats per les universitats i la societat civil, tot mitjançant l'Observatori per a la Igualtat, òrgan adscrit a l'Institut Balear de la Dona.
 9. L’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB facilitarà a l'Institut Balear de la Dona informació sobre els recursos i programes en matèria de violència contra les dones i les seves filles i fills dependents de la UIB.
 10. Altres activitats de col·laboració que es puguin establir entre les parts.

Tercer. Confidencialitat

Es fa constar que tot l’ús d’informació de caràcter personal tant per part de la UIB com de l'Institut Balear de la Dona queda subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Quart. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present acord, una comissió mixta formada per quatre persones, dues en representació de cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament d’aquest acord. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació dels acords particulars que s’adoptin, correspon a la comissió mixta.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys, renovable per un període de dos anys més. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Sisè. Causes de resolució

Aquest conveni es pot resoldre, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

 1. Acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 2. Incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cadascuna de les parts, amb la denúncia prèvia d’una d’elles. En aquest cas, es poden exigir les responsabilitats que es derivin d’incomplir-los.
 3. Denúncia prèvia per escrit d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos abans de l’acabament de la vigència del conveni.

Setè. Modificacions

Els termes d’aquest conveni de col·laboració poden modificar-se d’acord mutu entre les parts. La modificació s’incorporarà com a part inseparable del text del conveni.

Vuitè. Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest conveni està exclòs de l’aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en virtut del que estableix a l’article 4.1.c.

Aquest conveni també resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (article 2.3.e), pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Atès que es tracta d’un conveni subscrit entre administracions públiques, hi són aplicables les normes de dret administratiu que pertoquin, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i particularment, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sens perjudici de la conciliació entre les parts prèvia a què es refereix l'acord quart d’aquest conveni, les qüestions litigioses que se’n puguin derivar, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, s’han de sotmetre als jutjats o tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb la renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Institut Balear de la Dona,
Rosa Cursach
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de juny de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.