Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, per a l’adscripció d’un centre a la Universitat

Palma, 22 de setembre de 2017

Parts 

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena el rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 15 de juny), com a representant d'aquesta, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i els articles 36 i 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Maria Tugores Ques, directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), en representació de l’entitat, d’acord amb l’article 26 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 30/2014, d’11 de juliol, pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 12 de juliol), modificats pel Decret 80/2015, de 18 de setembre (BOIB núm. 138, de 19 de setembre).

Antecedents

 1. L’EHIB, en ús del dret a la lliure creació de centres docents reconegut a l’article 27.6 de la Constitució espanyola, i amb la finalitat de col·laborar a satisfer la forta demanda social d’ensenyament superior a la nostra comunitat autònoma, promou l’adscripció del seu centre a la UIB.
  D’altra banda, l’article 11.1 de la LOU i l’article 5.1 del Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris, exigeixen que, prèviament, se signi un conveni d’adscripció amb la Universitat, de conformitat amb les disposicions dels Estatuts de la UIB i del reial decret esmentat.
 2. El present conveni regula l’adscripció a la UIB d’un centre de l’EHIB, de conformitat amb el que disposen els articles 72 a 77 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.
 3. L’EHIB ha justificat el compliment dels requisits establerts a les normes esmentades i ha aportat la documentació que s’hi estableix, la qual s’ha incorporat a l’expedient administratiu corresponent.
 4. Cal recordar que fa més de vint anys que l’EHIB imparteix ensenyaments relacionats amb el sector turístic sense que cap dels títols que expedeix tingui la categoria de grau oficial, per la qual cosa, tenint en compte la importància del sector turístic a la nostra comunitat i el prestigi adquirit per l’EHIB per la qualitat dels seus serveis, es considera una necessitat realitzar les gestions necessàries per tal que pugui impartir títols de caràcter oficial.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

A) Del centre adscrit

 1. D’acord amb la normativa vigent i amb la finalitat d’adscriure a la UIB un centre perquè s’hi imparteixin ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial atorgat per la Universitat, es crearà un ens administratiu sense personalitat jurídica i dependent de l’EHIB la denominació del qual serà: Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears (EUHIB).
  L’objecte d’aquest conveni, per tant, és l’adscripció d’aquest centre perquè s’hi imparteixin ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial atorgat per la Universitat amb la denominació de:

Grau de Direcció Hotelera Internacional

 1. El centre estarà ubicat a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador del campus de la UIB, de Palma, i té les instal·lacions que es detallen als documents incorporats a l’expedient administratiu, on s’indiquen totes les instal·lacions necessàries per al funcionament de l’Escola universitària. En qualsevol cas, l’EHIB es compromet a mantenir en tot moment les condicions de salubritat i de seguretat a les instal·lacions de l’Escola universitària, així com a eliminar qualsevol barrera arquitectònica que hi dificulti l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.
  A la Memòria es descriuen aquestes instal·lacions amb llur planimetria.

B) Qüestions acadèmiques

 1. Els estudis que s’impartiran i cursaran a l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears seran els conduents a l’obtenció del títol universitari de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori de l’Estat de Graduat o Graduada en Direcció Hotelera Internacional, de conformitat amb el pla d’estudis vigent en cada moment i que per a aquests ensenyaments hagi aprovat la UIB i verificat el Consell d’Universitats, sens perjudici de les altres previsions de l’article 35 de la LOU.
 2. L’aprovació, la modificació i la revisió del pla d’estudis corresponent impartit a l’Escola universitària, com també tot el que faci referència a l’organització acadèmica del centre, es regiran pel que disposen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i, si escau, el Reglament de funcionament del centre.
 3. Els estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de Graduat o Graduada en Direcció Hotelera Internacional tindran els mateixos efectes acadèmics que els cursats als corresponents centres propis de la UIB.
 4. Els estudis impartits del grau de Direcció Hotelera Internacional a l’Escola universitària se sotmetran a la tutela i al control acadèmic de la UIB, per verificar que es compleixen les disposicions de la normativa vigent i d’aquest conveni. Aquest control l’exercirà el delegat de la Universitat –de conformitat amb les previsions de l’article 74 dels Estatuts de la Universitat–, sens perjudici de les funcions atribuïdes al director del centre.
  Així mateix, els directors dels departaments de la UIB podran sol·licitar tota la informació que considerin necessària sobre la programació i el desenvolupament de les matèries corresponents.
 5. L’Escola universitària organitzarà les activitats acadèmiques dels seus estudiants pel que fa als procediments de verificació dels seus coneixements, els sistemes d’avaluació de les competències, el coneixement i les habilitats i la qualificació dels alumnes, així com al desenvolupament d’activitats complementàries.

C) Dels òrgans de govern del centre adscrit

 1. El govern i l’administració del centre adscrit correspondran als òrgans unipersonals i col·legiats prevists en aquest conveni i d’acord amb l’article 73 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, la composició i les funcions dels quals desenvoluparà el Reglament de funcionament del centre.
 2. Són òrgans unipersonals el director i el secretari. Es designarà, a més a més, un subdirector, que exercirà les funcions de cap d’estudis.
 3. En compliment del que disposa l’article 73.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, es constituirà un Patronat de l’Escola, que regularà el funcionament del centre, el règim jurídic del qual es desenvoluparà al Reglament de funcionament del centre.
  El director del centre, el delegat de la UIB i els dos vocals han de ser professors amb vinculació permanent a la UIB.
 4. El Reglament de funcionament del centre desenvoluparà la participació del personal docent, alumnat i personal d’administració i serveis del centre, i aquesta participació s’adaptarà als principis establerts als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

D) Dels estudiants

 1. L’accés i la permanència dels alumnes a l’Escola es regiran per les mateixes normes establertes amb caràcter general per a la resta de centres de la UIB i pel Reglament de funcionament del centre.
  El nombre d’alumnes estarà sotmès a numerus clausus. Inicialment el límit d’alumnes de nou accés es limita als quadres de matriculació establerts a la documentació de l’expedient administratiu i, de conformitat amb la normativa vigent, amb referència a les ràtios d’alumnes per metre quadrat de les instal·lacions.
 2. Els alumnes de l’Escola universitària tindran la consideració d’alumnes de la UIB i gaudiran dels mateixos drets i obligacions que estableixen els Estatuts de la Universitat i la normativa que els desenvolupa per als seus estudiants, mentre els siguin aplicables, tenint en compte les característiques pròpies del centre, de conformitat amb les previsions del seu propi reglament de funcionament.

E) Del finançament i règim econòmic

 1. El règim econòmic de l’Escola universitària se sotmetrà a les disposicions de la legislació vigent, d’aquest conveni i del Reglament de funcionament del centre.
 2. L’EHIB es compromet a aportar els mitjans econòmics per al manteniment de les instal·lacions i el desenvolupament de les activitats docents i complementàries, per a la qual cosa respon amb el seu patrimoni i establirà, per això mateix, el preu que han d’abonar els alumnes, les aportacions de les entitats públiques o privades i qualssevol altres ingressos originats per les activitats del centre.
 3. L’EHIB presentarà anualment a la UIB, perquè en prengui coneixement, els pressuposts i la memòria econòmica anual elaborats pel centre.
 4. L’EHIB ha d’abonar a la UIB el 25% de la quantia total ingressada pels seus alumnes del grau de Direcció Hotelera Internacional per la prestació de serveis acadèmics i administratius, sens perjudici del que s’hagi acordat en el conveni d’adscripció, d’acord amb l’apartat 13 de l’annex de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no obstant el que puguin establir els Estatuts del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, tenint en compte que la UIB és un dels ens consorciats.

F) Del reglament de funcionament

 1. El Reglament de funcionament de l’Escola, que la UIB ha de ratificar un cop l’EHIB l’hagi elaborat i aprovat, s’ajustarà a les previsions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, del Reial decret 420/2015, de 29 de maig, del Decret 2293/1973, de 17 d’agost, dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i del present conveni d’adscripció.

G) De la qualitat

 1. Amb l’objecte de garantir la qualitat de l’estudi i establir criteris i mecanismes per a la qualitat de l’ensenyament universitari, es tindran en compte les directrius de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i les que marqui l’Agència Nacional de l'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i s’establiran els procediments d’avaluació dirigits a l’avaluació institucional, l’avaluació prèvia del professorat i l’avaluació del pla d’estudis.
  En definitiva, el centre adoptarà les mesures necessàries per fomentar la qualitat del servei públic universitari i col·laborarà amb els procediments de millora, control i avaluació de la qualitat, i haurà d’ajustar la seva actuació a les directrius marcades pels òrgans universitaris competents en aquesta matèria.

H) Altres estipulacions

 1. La UIB i l’EUHIB poden establir tots aquells mecanismes de col·laboració que considerin convenients amb la finalitat que es desenvolupin activitats conjuntes en les àrees formatives i d’investigació.
 2. Aquest conveni tindrà una durada inicial de sis anys i es renovarà automàticament per terminis de tres anys si, sis mesos abans d’acabar cada un d’aquests terminis, alguna de les parts no en demana la revisió o resolució. Es garantirà, d’aquesta forma, el funcionament de l’Escola universitària durant un període que permeti a l’alumnat, dins un aprofitament acadèmic normal, d’acabar-hi els estudis que hi hagi començat.
 3. Es preveu expressament com a causa de resolució d’aquest conveni la integració de l’EUHIB a la UIB, com a conseqüència de la tramitació i resolució prèvies del corresponent expedient d’integració, previst a l’article 77 dels Estatuts de la Universitat.
 4. Qualsevol modificació de les condicions generals recollides en aquest conveni relativa als locals i instal·lacions, condicions acadèmiques del professorat, títols o plans d’estudis, nombre d’alumnes, etc., s’haurà de comunicar a la UIB, que l’ha d’aprovar.
 5. Aquest conveni s’adaptarà a la legislació estatal o de la comunitat autònoma que es dicti i que sigui aplicable als centres universitaris adscrits.

I) Jurisdicció i resolució d’incidències

 1. Mitjançant la signatura del present conveni, les parts es comprometen a resoldre de mutu acord les incidències que puguin sorgir en el seu compliment.
  El present conveni té naturalesa administrativa. De les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del present conveni n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb totes i cada una de les estipulacions detallades en aquest conveni d’adscripció, ambdues parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears,
Maria Tugores
Directora gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de febrer de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.