Convenis i acords marc

Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes Balears per a la producció del Projecte Audiovisual Ramon Llull

Palma / Calvià, 12 de setembre de 2017

D'una part, el senyor Alfonso Rodríguez Badal, en qualitat de batlle de l'Ajuntament de Calvià, i de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSEN

1) El 30 de setembre de 2016 el batlle de Calvià, senyor Alfonso Rodríguez Badal, i el Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger, signaren un conveni de col·laboració entre les dues entitats que representen per a la producció del projecte audiovisual Ramon Llull, en el qual s’establí el següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA PRODUCCIÓ DEL PROJECTE AUDIOVISUAL RAMON LLULL

Parts

D’una part, el Sr. Alfonso Rodríguez Badal, en qualitat de batle de l'Ajuntament de Calvià, amb CIF P0701100J, en exercici de les facultats que li atribueix el nomenament efectuat per acord d'Ajuntament Ple de data 15 de juny de 2015.

De l'altra part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Antecedents

 1. L'Ajuntament de Calvià, a proposta del departament de Cultura, vol col·laborar en aquest projecte dins el marc de celebració de l'Any de Ramon Llull. Aquesta col·laboració dóna a l'Ajuntament la possibilitat de disposar de material audiovisual i de material didàctic de diferents municipis i centres escolars.
 2. La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). La UIB gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els seus Estatuts. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.
 3. La UIB disposa d’una unitat d’animació i tecnologies audiovisuals (LADAT), considerada com un centre de referència internacional de formació i realització d’animació, gràcies al reconeixement obtingut per a l’obtenció de prop de 200 premis internacionals i més de 800 nominacions, en multitud d’esdeveniments i festivals de competició internacionals.
 4. Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull s'ha definit la creació del projecte audiovisual Ramon Llull, constituït per una sèrie d'animació de Ramon Llull. Amb l'objectiu d'assegurar el màxim rigor sobre la seva figura, la producció estarà supervisada per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, com a entitat més idònia per a aquesta finalitat.
 5. La sèrie d'animació, constituïda per 7 capítols de 10 minuts, està ambientada en l'última etapa de la vida de Ramon Llull, concretament a 1313 en la seva última estada a Mallorca, i en la qual els protagonistes principals són Ramon Llull, un nen i la mascota d'aquest. La utilització d'un nen i la seva mascota, un gosset, possibilitarà la narrativa de ficció a través de la qual el nen coneix Ramon Llull, ja ancià, establint-se entre ells una tendra relació. La inesgotable curiositat i dolçor del nen sobre la figura de Ramon Llull, s'entendreix perquè, a manera d'avi amb el seu nét, li vagi explicant, com si es tractés d'un conte, tota la seva vida i èxits. Amb això s'aconseguirà donar una imatge més  propera i humana de Ramon Llull. La figura de la mascota servirà per introduir certs moments que aconseguiran un major nivell d'empatia amb l'espectador. El llenguatge narratiu utilitzat s'ha adaptat al públic objectiu del projecte: nens i adolescents, sense menyscabar la veracitat dels fets que defineixen la vida de Ramon Llull, però intentant presentar-los d'una manera atractiva per a ells.
 6. Amb la producció de la sèrie d'animació es donarà cobertura a una necessitat real de difusió de la figura lul·liana entre els estudiants de primària i de secundària. Ramon Llull se situa al mateix nivell que altres figures universals, com Dante, Shakespeare o Goethe. Per això, els recursos didàctics per donar-lo a conèixer han de ser diversos i han de tenir en compte les necessitats intel·lectuals d'aquest públic infantil i adolescent. Aquest projecte té en compte aquesta realitat, ja que s'adapta al públic indicat: s'ofereix una imatge atractiva del personatge, una història en la qual el receptor es pot identificar fàcilment. El llenguatge és planer, adaptat al català contemporani, i la trama és viva i dinàmica, perquè el públic no es perdi en la retòrica complexa pròpia de la bibliografia lul·lística.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

 1. L’objecte d’aquest Conveni és el desenvolupament del projecte audiovisual Ramon Llull, descrit en els antecedents del present conveni, mitjançant la producció del projecte de realització de la sèrie d’animació Ramon Llull.
 2. L'Ajuntament de Calvià es compromet a finançar 20.000,00 €, impostos inclosos, en qualitat de patrocinador, segons les condicions recollides en el present document. El pagament d’aquesta quantitat s’haurà de dur a terme, el 50% a la signatura del present conveni i l'altre 50% durant l'exercici 2017, per transferència al compte corrent número ES56 2100 5897 1202 0000 4378 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
 3. La UIB, a través de LADAT, es compromet a dur a terme aquest projecte de realització de la sèrie d’animació Ramon Llull.
 4. Així mateix, la UIB farà difusió d’aquest Conveni multilateral i promocionarà l’Ajuntament de Calvià en els crèdits del mateix i en tots els esdeveniments, activitats i accions relacionats amb el projecte.
 5. En la producció hi ha de figurar una referència explícita a l'Ajuntament de Calvià , i s'ha de fer referència a això en totes les activitats de difusió i presentació de la producció.
 6. Es garanteix a l’entitat L'Ajuntament de Calvià, la utilització de la sèrie d’animació del projecte audiovisual Ramon Llull objecte del present conveni, i la inserció de logotips en els crèdits finals. Les característiques i condicions del que es vulgui promocionar quedarà indicat a l’annex del present Conveni.
 7. La gestió econòmica-administrativa del Conveni par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i l’Ajuntament de Calvià dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).
 8. El termini de realització de la producció serà desembre de 2017. En cas que s'incompleixi la realització en el termini establert, la UIB tornaria les quantitats satisfetes per l'Ajuntament de Calvià.
 9. Sense perjudici dels drets que corresponen als autors i productors del projecte, l'Ajuntament de Calvià gaudirà dels drets de reproducció i de comunicació pública, així com la possibilitat d'utilització d'extractes o fotogrames de la producció com a matèria primera de composicions visuals, a fi de poder difondre l’obra audiovisual, completa o d’aquelles imatges relacionades amb la producció del projecte audiovisual Ramon Llull objecte del present conveni i accions promocionals a les quals assisteixi. Tot això sense fins lucratius.
 10. Aquest Conveni bilateral es mantindrà vigent durant la realització, la promoció i la difusió de la producció.

2) Un cop iniciat el projecte, s'ha vist que el treball de producció de l'audiovisual s'allargarà més del que es tenia previst a l’inici, per la qual cosa es fa necessari canviar-ne la clàusula 8, amb el benentès que la modificació no suposa, per a l'Ajuntament de Calvià, cap perjudici i atesa la qualitat artística que se sol·licita d'un projecte com aquest.

Per tot això, les parts que intervingueren en la firma del conveni, senyor Alfonso Rodríguez Badal i senyor Llorenç Huguet Rotger, acorden el següent:

1r. L'Ajuntament de Calvià té, entre les seves competències, les referides a promoció de la cultura i equipaments culturals, tal com estableix l'article 25.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2n. Modificar la clàusula 8 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes Balears per a la producció del projecte audiovisual Ramon Llull, que queda redactada de la manera següent: «El termini per finalitzar l'objecte del contracte serà el primer semestre de 2018. En cas que s'incompleixi la realització en el termini establert, la UIB estarà obligada a retornar les quantitats satisfetes per l'Ajuntament de Calvià.»

3r. En aplicació de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, s’afegeix una clàusula al conveni esmentat, que s’enumerarà com a 11 i que queda redactada de la manera següent:

11.   Les parts acorden la creació d’una comissió paritària per supervisar els objectius del conveni i fer-ne el seguiment. La comissió serà formada per un representant de l’Ajuntament i un representant de la UIB. La comissió ha de resoldre les situacions excepcionals que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar d’aquest conveni.

 

Per l'Ajuntament de Calvià,
Alfonso Rodríguez
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de juny de 201 7 i la va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).