Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Jaume Bofill per a la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i el Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) en l’elaboració dels continguts de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears

Palma, 17 de gener de 2018

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (UIB).

De l’altra part, la Fundació Jaume Bofill, domiciliada a Barcelona, al carrer Provença, 324, amb CIF G-08241036 i representada en aquest acte pel senyor Ismael Palacín i Giner, amb NIF (...), que actua en virtut dels poders que li han estat atorgats en qualitat de director de l’entitat (FJB).

EXPOSEN

 1. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 2. Que la Fundació Jaume Bofill té com a principal objectiu la promoció d’iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra societat i que impulsin realitzacions que contribueixin al seu millorament a través de la supressió de les desigualtats de tota mena existents entre les persones, entre els grups i entre els pobles i a l'extensió de l'educació i de la cultura en el sentit ampli a tots aquells que per les circumstàncies socials n’estan més mancats. El focus principal d'actuació de la Fundació Jaume Bofill és tot el conjunt d'activitats, actituds i problemes que hi ha al voltant de l'educació i el seu context social.
 3. Que el Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) és un grup de recerca del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB que porta a terme recerca en l’àmbit de l’educació, infància i família, i en l’àmbit de l’educació i gent gran, tal com consta al catàleg de grups de recerca de la UIB.
 4. Que el grup GIFES porta a terme la publicació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. L’Anuari és una iniciativa de la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Guillem Cifre de Colonya i està orientat a generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre la situació educativa a les Illes Balears. L’Anuari de l’Educació té com a directors la doctora M. del Carme Orte Socias i el doctor Lluís Ballester Brage, membres pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present conveni de col·laboració i

ACORDEN

Primer. Objecte

La Fundació Jaume Bofill donarà suport a l’elaboració de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, tot facilitant informació que tingui disponible que pugui ser útil per a la realització dels capítols de l’Anuari.

Segon. Cooperació

En els quatre anys posteriors a la data de la signatura del conveni, la FJB col·laborarà tot facilitant aquella informació que pugui ser d’utilitat per a l’elaboració dels capítols de l’Anuari de l’Educació.

Tercer. Tractament de les dades

El treball realitzat i les dades que s'obtinguin restaran propietat intel·lectual dels autors i podran ser utilitzats per aquests a efectes docents i/o per a ulteriors investigacions, i/o en les publicacions a les quals el treball o les ulteriors investigacions donin lloc. En qualsevol cas, caldrà fer una referència explícita als treballs realitzats i publicats a l’Anuari tot fent menció específica de la FJB en els capítols on s’hagi utilitzat informació de la Fundació.

Quart. Recursos econòmics

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.

Cinquè. Resolució del conveni

Aquest conveni es pot resoldre, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

 1. Acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 2. Incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cadascuna de les parts, amb la denúncia prèvia d’una d’elles. En aquest cas, es poden exigir les responsabilitats que es derivin d’incomplir-los.
 3. Denúncia prèvia per escrit d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos abans de l’acabament de la vigència del conveni.

Sisè. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present acord, una comissió mixta formada per quatre persones, dues en representació de cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament d’aquest acord. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació dels acords particulars que s’adoptin, correspon a la comissió mixta.

Cinquè. Durada i vigència

El present conveni té una validesa de quatre anys, prorrogable automàticament per un any més, llevat que alguna de les parts comuniqui a l'altra amb una antelació de tres mesos la intenció de no prorrogar-lo. Si alguna de les parts el vol donar per acabat abans que es compleixin els esmentats quatre anys de vigència inicial, ho haurà de comunicar a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què es pretengui donar per acabat.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que conté, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Jaume Bofill,
Ismael Palacín
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.