Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d’intercanvi d’alumnat i professorat entre la Universitat Nacional Chengchi, Taiwan, República Popular de la Xina, i la Universitat de les Illes Balears, Regne d’Espanya

La Universitat Nacional Chengchi (en endavant NCCU) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 15 de febrer de 2011 pel doctor Se-Hwa Wu, president de la NCCU, i la doctora Montserrat Casas, rectora de la UIB, manifesten el seu interès per fer intercanvi d’alumnat i professorat pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d’estudi respectius, i mitjançant la signatura d’aquest conveni acorden el següent:

ARTICLE U

General

 1. Signataris: senyor Edward H. Chow, president de la NCCU, i doctor Llorenç Huguet, rector de la UIB.
 2. Durada: aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys a partir de la data de la darrera signatura i es prorrogarà per acord escrit de les parts per la mateixa durada cada cop que arribi a la data d’expiració.
 3. Rescissió: aquest conveni es podrà rescindir per qualsevol de les parts mitjançant notificació per escrit amb una antelació de sis (6) mesos. En el cas de rescissió, les dues universitats acorden que els estudiants i professors que ja s'hagin incorporat al programa d’intercanvi puguin portar a terme les activitats iniciades.
 4. Responsabilitat administrativa: l’Oficina de Cooperació Internacional de la NCCU i el Servei de Relacions Internacionals de la UIB actuaran com a coordinadors d’aquest conveni. Això no implica que cap d’aquests serveis ofereixi un suport econòmic directe per a aquest conveni.

ARTICLE DOS

Intercanvi d’estudiants

 1. Àmbit de la cooperació: l’intercanvi d’estudiants i la col·laboració entre les dues universitats estan oberts a estudiants de tots els camps, departaments i facultats de les dues universitats. Totes dues universitats reconeixen que certs cursos d’algunes àrees acadèmiques podrien estar restringits o no disponibles a causa d’una alta demanda o de determinats prerequisits que s'hagin de complir.
 2. Nombre d’estudiants d’intercanvi: cada any acadèmic, cada una de les parts proposarà l’equivalent de dos (2) estudiants d’any complet per al programa d’intercanvi. S’entén aquí que dos estudiants per a un semestre acadèmic equivalen a un estudiant per a un any acadèmic complet. La reciprocitat de l’intercanvi d’estudiants es basarà en el nombre d’inscripcions per a un semestre, i cada universitat s’esmerçarà a assolir un equilibri durant el període del conveni.
 3. Durada del període d’intercanvi: en principi, la durada de l’intercanvi d’un estudiant resta limitada a dotze mesos.
 4. Calendari acadèmic: la universitat d’origen enviarà els seus estudiants a la universitat d’acollida d’acord amb el calendari acadèmic d'aquesta última. El període de durada de l’intercanvi serà d’un semestre acadèmic o d’un any acadèmic.
 5. Suport logístic: per tal de facilitar l’intercanvi d’estudiants, cadascuna de les universitats facilitarà a l'altra tota la informació necessària, que inclourà, entre d’altres, les sol·licituds, els requisits d’inscripció, els programes, el calendari i els horaris escolars, les proves d’idiomes, la cobertura d'assegurances, etc.
 6. Període de sol·licitud (calendari): la sol·licitud d’admissió d’un estudiant d’intercanvi es presentarà a la universitat d’acollida d’acord amb les seves normes i amb la informació més actualitzada de què es disposi.
 7. Certificat i crèdits: la universitat d’acollida, d’acord amb les seves normes, lliurarà a l’estudiant visitant un certificat acadèmic dels estudis cursats durant el període d’intercanvi; la universitat d’origen, d’acord amb les seves normes, serà la que concedirà els crèdits finals que rebi l’estudiant.
 8. Drets de matrícula a la universitat d’origen: l’estudiant d’intercanvi seguirà les normes de la universitat d’origen per matricular-se i, si escau, satisfer els drets i taxes escaients a la universitat d’origen durant el període de l’intercanvi.
 9. Normes de les universitats d’origen i d’acollida: l'estudiant d’intercanvi seguirà i respectarà les normes de la universitat d’acollida. La universitat d’acollida tindrà el dret de posar fi al període d’intercanvi dels estudiants que tinguin un rendiment acadèmic substancialment inferior al nivell que exigeixin les normes de la universitat d’acollida.
 10. Distribució de costs dels estudiants d’intercanvi: l'estudiant d’intercanvi quedarà exempt de les taxes de sol·licitud, dels drets de matrícula habituals i d'altres taxes generals o diverses de la universitat d’acollida durant el període d’intercanvi, amb l’excepció del carnet d’estudiant i l’assegurança d’estudiant obligatòria. Tal com exigeix el govern de Taiwan, els estudiants de la UIB en intercanvi a la NCCU s’hauran d’inscriure en el programa d’Assegurança Nacional de Salut després d’una estada continuada a Taiwan de més de sis mesos. Tots els altres costs, entre els quals alimentació, allotjament, viatges, assegurança obligatòria de salut i accidents, llibres, despeses personals, taxes universitàries secundàries i, si s’escau, drets de matrícula a cursos d’idiomes, seran satisfets pels estudiants d’intercanvi.

ARTICLE TRES

Intercanvi de professors i investigadors

 1. Àmbit de cooperació: l’intercanvi i la col·laboració de professors/investigadors estan oberts a professors/investigadors de tots els camps, departaments i facultats de totes dues universitats.
 2. Nombre i durada de l’intercanvi de professors/investigadors: cada universitat podrà disposar que els seus professors i investigadors visitin l’altra universitat per dur-hi a terme recerca o docència. El nombre màxim de professors/investigadors visitants d’una universitat a l’altra no serà superior a dos (2) per any acadèmic, i el temps màxim total acumulat de totes les visites dins un mateix any acadèmic no serà superior a dotze mesos. Les dues universitats s’esmerçaran a igualar el nombre de professors i investigadors visitants per any acadèmic, així com el temps total acumulat per any acadèmic de tots els intercanvis. Cada una de les visites no ultrapassarà els sis mesos. Aquestes directrius són de caràcter general i s’examinarà cada cas concret per determinar-ne la pertinència quan es presenti la sol·licitud a la universitat d’acollida.
 3. Distribució de costs per a professors/investigadors d’intercanvi: els costs de la visita, entre els quals viatges, allotjament, alimentació, despeses personals, assegurança obligatòria de salut i accidents, etc., seran satisfets pel professor o investigador visitant. La universitat d’acollida oferirà ajuda i orientació als visitants per trobar allotjament.
 4. Estipulació sobre els sous: la universitat d’acollida no serà responsable de pagar cap sou ni remuneració als professors o investigadors visitants.

ARTICLE QUATRE

Condicions addicionals

 1. Qualsevol detall específic dels intercanvis d’estudiants i professors/investigadors que no quedi recollit en aquest conveni s’haurà de determinar mitjançant consulta i acord mutu entre les dues universitats.
 2. En cas de qualsevol contradicció entre aquest conveni i els acords signats anteriorment, prevaldran les condicions establertes en aquest conveni.
 3. En cas de discrepàncies entre les versions en anglès i en català, prevaldrà el text en anglès.

Per la Universitat Nacional Chengchi,
Prof. Edward H. Chow
President
Data: 17 de maig de 2018

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Llorenç Huguet
Rector
Data: 23 de març de 2018

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de febrer de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.