Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni entre la Universitat de els Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB

Palma, 18 de juliol de 2018

Reunits

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

I de l’altra, la senyora Susana Irene Mora Humbert, amb DNI núm. (...), en representació del Consell Insular de Menorca (en endavant, l’entitat col·laboradora), amb CIF núm. S0733002J i domicili a la plaça de la Biosfera, 5, CP 07703, de Maó.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

Exposen

 1. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix, respectivament, als articles 8 i 9, el dret específic dels estudiants de grau i de màster a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que es poden fer en entitats externes i als centres, estructures o serveis de la universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa d’aquests» (lletra f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional [...] en les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis» (lletra g). D’altra banda, l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de les pràctiques a tots els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o els centres que hi estan adscrits.
 2. Que la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (annex de l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre –FOU núm. 405, de 17 d’octubre) (en endavant, la normativa de pràctiques de la UIB), a l’article 1, estableix que les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la UIB l’objectiu de la qual és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.
 3. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB ha de fomentar una adequada política de convenis amb institucions i empreses.
 4. Que el Consell Insular de Menorca reconeix la importància i la necessitat que té per a l’alumnat fer pràctiques externes com a part de la seva formació, i per açò vol convertir-se en entitat col·laboradora de la UIB i facilitar als estudiants universitaris la formació pràctica a Menorca, oferint places als diferents centres i serveis del Consell Insular.
 5. Que les parts tenen interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis de grau i/o postgrau oficials i propis de la UIB per part dels estudiants.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment,

Acorden

Primer. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per regular la col·laboració entre la UIB i l’entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les condicions particulars, establertes a l’annex 1 d’aquest conveni.

PRÀCTIQUES CURRICULARS: les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis.

Segon. Finalitat de les pràctiques

La finalitat de les pràctiques externes, de conformitat amb les previsions de la normativa de pràctiques de la UIB, és:

 1. Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
 2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 3. Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 4. Obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
 5. Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes curriculars i dels alumnes

 1. Les característiques de les pràctiques externes de la UIB són regulades per la normativa de pràctiques de la UIB.
 2. L’estudiant que participi en pràctiques externes ha de complir els requisits establerts a l’article 3 de la normativa de pràctiques de la UIB.
  De conformitat amb el projecte formatiu i les característiques dels estudis corresponents, els practicants realitzaran funcions pròpies del perfil professional relatiu als estudis que estiguin cursant, d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de desenvolupar, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de pràctiques.
 3. Els estudiants en pràctiques tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor de l’entitat col·laboradora.
  1. El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures establerts als articles 13 i 15 de la normativa de pràctiques de la UIB.
  2. El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva, que tindrà els drets i deures establerts als articles 9 i 16 de la normativa de pràctiques de la UIB.
   El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la labor realitzada.
 4. La UIB, acabades les pràctiques externes, emetrà, a petició de l’estudiant, un document que les acrediti i que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 14.4 de la normativa de pràctiques de la UIB.
 5. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en què està matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos necessaris per realitzar les proves indicades.
 6. Abans de començar les pràctiques se signarà el corresponent annex, segons el tipus de pràctiques que l’estudiant hagi de realitzar, en el qual s’indicarà: la modalitat de les pràctiques i les condicions particulars de cada pla de pràctiques. Aquest annex anirà signat pel tutor de l’empresa/entitat, el tutor de la UIB i l’estudiant. No obstant això, per a aquelles pràctiques curriculars dels graus en què els plans d’estudis tinguin establertes pràctiques curriculars en més d’un curs acadèmic o presentin caràcter grupal, seran les facultats o els centres que tinguin adscrits aquests graus els que determinaran el model d’annex, on figuraran la modalitat de les pràctiques i les condicions particulars de cada pla de pràctiques.

Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques

Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars de grau i postgrau, tindran els drets i deures establerts als articles 5 i 14 de la normativa de pràctiques de la UIB.

Cinquè. Exclusió de relació laboral

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau, atès el seu caràcter formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable hi estigui expressament estipulada alguna cosa diferent.

Sisè. Comissió de seguiment

 1. Si escau, es crearà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.
 2. La comissió de seguiment coordinarà les relacions entre la UIB i l’entitat col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni. Així mateix, resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d’aquest document.
 3. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Setè. Protecció de dades

La UIB té inscrit al seu Registre d’Activitats de Tractament, amb els codis corresponents, els fitxers d’estudiants de la UIB, la finalitat dels quals és la gestió acadèmica i administrativa dels seus estudiants.

La UIB garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, de conformitat amb les prescripcions previstes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

L'estudiant, en tot cas, tindrà accés a les dades de caràcter personal que siguin necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni. L'estudiant s’obliga a no difondre a tercers i a guardar en la més absoluta confidencialitat tota la informació i les dades de caràcter personal a què tingui accés en compliment d’aquest conveni i a subministrar-les únicament a personal autoritzat per l’entitat col·laboradora.

Vuitè. Protecció de riscs laborals

L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el que faci referència a la prevenció de riscs laborals, a informar l'estudiant sobre els riscs als quals està exposat durant les pràctiques i a facilitar-li idèntics mitjans de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de l'entitat o empresa. Per la seva banda, l'estudiant es compromet a respectar les normes de funcionament, de seguretat i de prevenció de riscs de l'entitat.

Novè. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència s’estendrà fins a la finalització de l’any acadèmic; será renovable automàticament pel mateix període fins a un màxim de quatre anys, en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació de dos mesos.

En qualsevol moment abans de l’acabament del termini previst, els signants del conveni poden acordar unànimement de prorrogar-lo per un període de fins a quatre anys addicionals o d’extingir-lo, de conformitat amb el que estableix l’article 49, h) de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho.

La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels estudiants que estiguin en curs.

Desè. Normativa aplicable

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, seran aplicables el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, i el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, així com la normativa de pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, de 17 d’octubre de 2014), que regulen la gestió de pràctiques externes dels estudiants universitaris, i en el cas de pràctiques externes d’estudis de postgrau, l’acord de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau de 16 de gener de 2013 pel qual s’estableix el Reglament propi per a les pràctiques externes de les titulacions oficials de postgrau de la UIB.

Onzè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si ambdues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

Dotzè. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data que s’indica en cada cas.

Pel Consell Insular de Menorca,
Susana Irene Mora
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1. CONDICIONS PARTICULARS

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS

Condició primera. Descripció

Són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. Només podran oferir-se per a aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho tinguin establert al seu pla d’estudis.

Condició segona. Requisits dels estudiants

Els que estableixi el seu pla d’estudis. Han d’estar matriculats de les assignatures de pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant i complir els prerequisits propis d’aquestes assignatures.

Condició tercera. Unitat administrativa responsable de la gestió de les pràctiques

La tramitació i gestió del conveni i les pràctiques la faran les respectives facultats / escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB / UIBTalent a què s’adscriuen les titulacions.

Condició quarta. Selecció dels estudiants

La faran els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats / escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB / UIBTalent a què correspongui la titulació sol·licitada per part de l’empresa/entitat.

Condició cinquena. Avaluació

L’avaluació de cada estudiant en pràctiques curriculars la farà el tutor de la UIB de forma coordinada amb el tutor de l’empresa/entitat, de conformitat amb els procediments establerts per la UIB i el que prevegi la guia docent del pla d’estudis de l’assignatura de pràctiques externes corresponent.

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti, el qual ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 14.4 de la normativa de pràctiques de la UIB.

Condició sisena. Condicions: durada, període i horari

Durada: és la que estableixin cada pla d'estudis i el programa de l'assignatura corresponent.

Període: es cursaran en el moment en què estiguin previstes al pla d'estudis de la titulació.

Horari: s'especificarà en cada cas en particular i l’autoritzarà el centre responsable. En general, i llevat dels casos en què els plans d'estudis o els convenis de cooperació educativa per a pràctiques extracurriculars prevegin la realització de pràctiques intensives, el nombre màxim d'hores diàries de pràctica que un estudiant pot fer en període lectiu són 5. En període no lectiu es pot incrementar fins a 7 hores diàries, tenint present que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a l'estudi, també s'haurà d'aplicar l'increment proporcional.

Si es donen circumstàncies excepcionals, la durada i l’horari es poden disposar segons el que indica l’article 21 bis de la normativa de pràctiques de la UIB.

Condició setena. Ajuda a l’estudi

Per a la realització d’aquestes pràctiques no hi ha prevista una compensació econòmica obligatòria. No obstant això, els alumnes poden acollir-se a qualsevol modalitat d’ajuda compensatòria que sigui compatible amb la seva condició d’alumne en pràctiques. L’empresa/entitat pot fer aportacions econòmiques en forma de borsa d’ajuda a l’estudi.

Condició vuitena. Assegurances

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als EUA, el Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança específica per a cada cas. 

D’altra banda, només si les pràctiques preveuen una contraprestació econòmica per a l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, del qual s’ha fet menció anteriorment.

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

Condició novena. Reconeixement

Les pràctiques tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes en el programa de les assignatures del pla d’estudis al qual pertanyin.

ANNEX 2. PLA DE PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e-mail <<xxxxxxx>>, telèfon <<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les funcions de tutor/a acadèmic/a del present programa de pràctiques externes entre la Universitat i l’empresa/entitat «vnomempresa»

El senyor / La senyora «vnomtutorempresa», amb e-mail «vemailtutofe», nomenat/ada per l’empresa/entitat «vnomempresa», domiciliada a «vpoblacioempresa», a «vdireccioempresa», telèfon «vtelefonempresa», per exercir les funcions de tutor/a del present programa de pràctiques acadèmiques externes <<tipusdepràctiques>> entre la Universitat i l’empresa/entitat «vnomempresa»

L’estudiant «vnombecari», DNI núm. «vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de «vestudisbecari» d’aquesta universitat, que viu a «vdirecciobecari» de «vpoblaciobecari», telèfon núm. «vtelfbecari» «vtelf2becari» «vmobilbecari»- «vemailbecari»

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de pràctiques externes número <<numconveni>>, signat entre la Universitat i l’empresa <<vnomempresa>>, que el pla de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme és el següent:

 1. Descripció de les pràctiques que ha de fer l’estudiant: «vdescripciotreball»
 2. Lloc on es faran les pràctiques: «vlloctreball»
 3. Període en què es faran les pràctiques: «vperiodetreball»
 4. Nombre total d’hores en aquest període: «vhores»
 5. Horari: «vhorari»
 6. Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant per fer aquestes pràctiques: «vConeixementsEspecifics»
 7. Formació que adquirirà l’estudiant fent aquestes pràctiques: «vformacioadquirida»
 8. Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant mentre faci les pràctiques: «vSeguimentPrevist»

Les característiques de les presents pràctiques són regulades per la normativa de pràctiques de la UIB.

En el cas de les pràctiques curriculars s’ha de preveure també el que s’indiqui a les especificacions del pla d’estudis amb referència a l’assignatura de pràctiques externes.

La UIB, l’empresa/entitat i l’alumne es comprometen a complir les obligacions respectives descrites i recollides al capítol II del títol II de la normativa de pràctiques de la UIB.

La vigència de les pràctiques és d’un curs acadèmic (dins el període indicat). La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per iniciativa de qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:    

 • Cessament de les activitats per qualsevol de les parts.
 • Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades.
 • Mutu acord de les parts intervinents.
 • Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.
 • Renúncia expressa de l’estudiant o de l’empresa.

L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el que faci referència a la prevenció de riscs laborals, a informar l'estudiant sobre els riscs als quals està exposat durant les pràctiques i a facilitar-li idèntics mitjans de protecció que els requerits per a qualsevol altre treballador de l'entitat o empresa. Per la seva banda, l'estudiant es compromet a respectar les
normes de funcionament, de seguretat i de prevenció de riscs de l'entitat.

El fet que l’empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa l’adquisició d’altres compromisos que els que s’hi estipulen. D’acord amb la normativa aplicable, la relació de l’estudiant amb l’empresa/entitat no té caràcter de relació laboral.

L’empresa/entitat es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de realitzar exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova d'avaluació.

Observacions: «vobservacions»

Palma, «vdatacatala»

El tutor / La tutora nomenat/ada per l’empresa/entitat,

Vist i plau

El tutor / La tutora nomenat/ada per la UIB,

L’estudiant,

 

 

 

«vnomtutorempresa»

 

 

 

«vnomtutoruib»

 

 

 

«vnombecari»

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la persona afectada accepta que les seves dades personals, com també les que puguin ser facilitades en el futur, siguin incorporades a un fitxer inscrit al Registre d’Activitats de Tractament del qual és titular «vnomempresa», amb domicili a «vdireccioempresa», «vpoblacioempresa». Aquestes dades han estat recollides per l’entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la Universitat. La persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, a través d’escrit que pot dirigir a la seu social de l’entitat a l’adreça indicada. La persona afectada s’obliga a no difondre a tercers i a guardar en la més absoluta confidencialitat tota la informació i les dades de caràcter personal a què tingui accés, així com les tasques realitzades en compliment d’aquest conveni, i a subministrar-les únicament a personal autoritzat per «vnomempresa». La persona afectada tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.