Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre l’Estudi General Lul·lià de Mallorca, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de juliol de 2018

Reunits

D’una part, el doctor Pere J. Quetglas Nicolau, com a Rector de l’associació Estudi General Lul·lià de Mallorca (EGL) (associació inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el núm. 31000000344 i amb domicili fiscal al carrer de Sant Roc, 4, Palma) en virtut d’acta d’elecció de data 22 de juny de 2016, d’acord amb el que estableix l’article 10.2.G dels seus Estatuts.

I de l'altra, la senyora Francesca Mas Busquets, Presidenta del Consell Social de la UIB (CSUIB), en virtut de nomenament per Decret 95/2015, de 27 de novembre (BOIB núm. 175, de 28 de novembre).

I el doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny).

Intervenen

El primer, en representació de l’EGL, a l’empara del que estableix l’article 12.1 i 12.7 dels Estatuts d'aquesta entitat, i en aplicació de l’acord del Consell Rector de data 18 de maig de 2018.

Els segons, en representació respectivament del CSUIB, d’acord amb el que estableixen l’article 11.2 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i l’article 4.1.a) del Reglament d’organització i funcionament del CSUIB, aprovat pel Decret 50/2004, de 28 de maig (BOIB núm. 79, de 5 de juny), i de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

Exposen

 1. Que l’Estudi General Lul·lià és una associació privada de caire cultural fundada l’any 1951 que, recollint el nom i la tradició de l’antiga Reial i Pontifícia Universitat Literària i dels Estudis Generals, té com a objectius: 1. La recerca, el foment i el desenvolupament de la cultura a Mallorca i 2. Difondre l’obra, la figura i el pensament de Ramon Llull (article 4 dels seus Estatuts).
 2. Que el CSUIB, de conformitat amb l’article 1 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, és un òrgan col·legiat de la UIB mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la comunitat on s’enquadra.
 3. Que entre les funcions de relació amb la societat del CSUIB, hi ha promoure vincles de col·laboració mútua entre la Universitat i les entitats socials, econòmiques, professionals i culturals representatives de les Illes Balears (article 2.A)1 de la Llei 2/2003, de 20 de març).
 4. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 5. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 6. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’ article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d`intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions, associacions de caire cultural i empreses.
 7. Que per tal que la UIB tingui una major presència a la Ciutat de Palma, el CSUIB promou la signatura d'aquest acord de col·laboració amb l'Estudi General Lul·lià en compliment de les seves funcions, contingudes a la Llei 2/2003, en especial per promoure vincles de col·laboració mútua entre la Universitat i les entitats socials, econòmiques, professionals i culturals representatives de les Illes Balears.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari que hi hagi una bona entesa i col·laboració, motiu pel qual firmen aquest conveni marc amb les següents

Clàusules

Primera. Objectius

La cooperació entre la UIB, el CSUIB i l’EGL té com a objectiu coordinar i optimitzar esforços en les tasques de recerca, docència i divulgació que desenvolupen les institucions amb vista a fer més present la UIB a la ciutat de Palma i a divulgar la tasca de l’EGL.

Segona. Tipus de cooperació

 1. D’acord amb el que estableix la clàusula primera, la cooperació pot consistir en:
  1. Intercanviar informació i publicacions.
  2. Organitzar conjuntament seminaris, col·loquis, simposis i cursos.
  3. Realitzar conjuntament projectes de recerca.
  4. Desenvolupar conjuntament programes de formació i activitats educatives.
 2. Així mateix i en les condicions que es determinin, el CSUIB i la UIB podran utilitzar les instal·lacions de l’EGL per a actes de representació.
 3. Igualment i amb les condicions que es determinin, la UIB reconeixerà els cursos de llengua que imparteixi l’EGL a través del seu institut de llengües modernes.

Tercera. Programes, projectes i activitats específics

Per a la realització de cada programa, projecte o activitat conjunta caldrà signar un document específic que haurà de contenir els apartats següents:

 1. Origen, naturalesa i descripció del programa, projecte o activitat.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el programa i la distribució dels diners en qüestió.

Cada programa, projecte o activitat haurà de comptar amb l’aprovació de cada una de les parts.

Quarta. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer a assumir per les parts en el moment de la firma d’aquest conveni.
 2. Per a cada programa conjunt s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa de quatre anys. Es renovarà automàticament any a any, si no hi ha denúncia expressa d’una de les parts amb una antelació mínima de sis mesos respecte a la data de renovació. Les parts, de comú acord, podran proposar-ne la modificació.

En cas que l’acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per set persones, tres representants de la UIB i el CSUIB i quatre de l’EGL. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest document, correspondrà a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector de la UIB

Francesca Mas
Presidenta del Consell Social de la UIB

Pere J. Quetglas
Rector de l’EGL

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de febrer de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.