Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració entre l'Agència de Turisme de les Illes Balears i la FUEIB, mitjà propi de la Universitat de les Illes Balears per a la promoció de les activitats de la Coral Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de juny de 2018

Reunits

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta institució, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I d'una altra banda, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT, Palma, representada per la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i presidenta de l'ATB, Isabel M. Busquets Hidalgo, facultada d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Les parts es reconeixen amb capacitat legal suficient i poder bastant per formalitzar el present conveni específic i, en conseqüència,

Exposen

Primer. Que amb data 28 de novembre de 2017 es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre la UIB i l’ATB per al desenvolupament de projectes de promoció, estratègia i coneixement turístic i de creació de producte. La clàusula tercera estableix l'abast de la col·laboració, i concretament a l'apartat 13 estableix que es donarà suport a activitats de projecció cultural per fomentar i difondre la cultura i els coneixements en els diferents àmbits de la població, sempre que sigui de mutu interès per a ambdues administracions.

Segon. Que la Coral Universitat de les Illes Balears s’ha convertit en un important exponent de la música de les Illes Balears i en un clar referent coral en l’àmbit estatal. La Coral es fonamenta en tres pilars bàsics:

 • Formació: s’ha promogut un vertader centre de cant coral, amb deu corals filials;
 • Investigació: s’han esmerçat mitjans per a les activitats de recerca i promoció del patrimoni musical illenc i contemporani;
 • Divulgació: s’ha donat a conèixer el gran repertori simfonicocoral a la societat de les Illes.

Tercer. Que l’ATB ha manifestat el seu interès per col·laborar amb la UIB en accions vinculades a la Coral i la promoció de les activitats que la Coral Universitat de les Illes Balears realitzi durant l'any 2018, amb motiu dels quaranta anys de la Coral. En aquest sentit, es valoren accions de les característiques següents:

 • Accions encaminades a captar visitants del producte cultural en el territori de les Illes Balears, a promocionar-les com a destinació cultural i a promoure les seves marques individuals o en conjunt. La finalitat d’aquestes accions és mostrar les Illes Balears com una destinació cultural i exaltar-ne els valors més representatius, especialment aquells que ajudin a la desestacionalització.
 • Accions encaminades a mostrar en fires de turisme el producte cultural musical de les Illes, així com la cultura popular, com també les accions desenvolupades i els recursos turístics emprats.
 • Compartir coneixements i incorporar als projectes els que l'ATB posseeix del producte cultural a les diferents illes per a la inclusió en el projecte musical i coral.
 • Ajudar a la promoció dels valors culturals i patrimonials de les Illes Balears en mercats en origen. Fer valer especialment cants que siguin de reconeixement internacional, com a patrimoni mundial, o els sons i músiques de les diferents illes.
 • Donar suport al desenvolupament d'iniciatives conjuntament en l'àmbit cultural que beneficiïn el sector turístic i el sector complementari.
 • Divulgar les accions amb objecte cultural i patrimonial, amb especial atenció a la promoció de les oportunitats que ofereix la comunitat autònoma de les Illes Balears com a destinació turística de qualitat i diferenciada.
 • Diversificar l'oferta cultural de les Illes Balears, amb l'objectiu de crear un espai múltiple de gran atractiu per als visitants en temporada turística baixa i mitjana.

Quart. Que, d'acord amb l'estipulació primera de l'acord marc UIB-ATB , la col·laboració de la UIB pot realitzar-se per si o per mitjans propis de la UIB, concretament mitjançant la Fundació Universitat-Empresa o les licitacions que faci per a aquesta entitat, que té, entre altres objectius, donar suport a l'Administració pública en funcions de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes.

Cinquè. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la difusió de la cultura, l’educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual s’emmarca la Fundació.

Les parts volen subscriure el present acord específic de col·laboració tal com es recull a l'acta de la comissió de seguiment de 4 de maig de 2018 i d'acord amb les següents

Estipulacions

PRIMERA. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni específic és establir les condicions de col·laboració per desenvolupar activitats musicals i d’intercanvi i de cooperació en el camp de la música entre la Coral Universitat de les Illes Balears i l’Agència de Turisme de les Illes Balears al llarg de l’any 2018, en el marc de desenvolupament del producte cultural a les Illes Balears, com a eina per aconseguir allargar la temporada turística més enllà de l’estiu, millorar les Illes com a destinació de producte cultural i difondre les seves marques en conjunt.

SEGONA. Aportacions de les parts

L’aportació econòmica de l’ATB serà de 38.500 euros, que es destinaran al finançament necessari per al desenvolupament de les activitats musicals de la Coral Universitat de les Illes Balears fins al 31 de desembre de 2018.

L'aportació econòmica de la FUEIB serà de 15.000 euros, corresponents a les despeses de funcionament de la Coral, les despeses de personal de suport de la FUEIB en el desenvolupament del programa d’activitats de la Coral i el suport a les tasques economicoadministratives de la Coral, i també a l’aportació en espècies per a la realització efectiva dels concerts prevists al programa d’activitats d’acord amb la valoració econòmica de cada activitat que figura a l’annex I i que inclou dos concerts institucionals, un concert a Londres amb motiu de la WTM i un altre amb l’OSIB amb motiu del Dia Internacional del Turisme.

L'ATB abonarà a la FUEIB l’import esmentat en el termini màxim de 60 dies des de la recepció de la corresponent sol·licitud d’abonament, mitjançant ingrés al següent compte corrent, del qual és titular la FUEIB: Grup Banc Mare Nostrum; dígits identificadors: IBAN ES37 2038 3471 2464 0000 7757, BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX.

L’ATB facilitarà a la FUEIB la seva identitat corporativa i el logotip, que seran inclosos en tots els suports que utilitzi la Coral Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament de les activitats previstes.

TERCERA. Obligacions de la FUEIB

La FUEIB es compromet a realitzar les activitats musicals i d’intercanvi i cooperació en el camp de la música a través de la Coral Universitat de les Illes Balears en el transcurs de 2018, i per això destinarà tots els recursos humans i tècnics necessaris al bon desenvolupament de les activitats que es facin sota el marc d’aquest conveni específic i elaborarà una memòria justificativa de la seva realització.

Per part seva, la FUEIB aportarà la justificació econòmica abans del 31 de gener de 2019, que consistirà en un certificat de la direcció que acrediti que l’aportació econòmica s’ha destinat a les activitats pactades entre les parts, en compliment de l’objecte o finalitat específica del conveni. Aquest certificat contindrà:

 • El número d’identificació fiscal de la FUEIB.
 • La data de recepció de l’aportació econòmica de l’ATB.
 • La destinació que s’ha donat a l’aportació econòmica en compliment de la seva finalitat concreta, mitjançant memòria justificativa detallada.

QUARTA. Vigència

El present conveni específic entrarà en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà en la data d'acabament de les activitats de les quals és objecte, sense possibilitat de pròrroga al seu venciment.

CINQUENA. Imatge

La FUEIB es compromet a fer menció expressa de l'ATB, com a entitat col·laboradora, mitjançant la inclusió, en lloc destacat, de la seva imatge, amb l’aprovació prèvia de l'ATB.

SISENA. Finalització de l’acord

L’acord acabarà pel transcurs de la seva vigència. No obstant això, serà causa de resolució anticipada el mutu acord de les parts, així com l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que s’hi contenen.

L'ATB pot resoldre el present conveni específic, i la FUEIB estarà obligada a restituir, en el termini màxim de dos mesos des de l'incompliment, l’import total de les aportacions realitzades per l'ATB en els supòsits següents:

 • En cas que, per qualsevol causa aliena a l'ATB, les activitats musicals que hagi de realitzar la UIB a través de la Coral Universitat de les Illes Balears no arribin a desenvolupar-se.
 • En cas que la UIB o la FUEIB no difonguin la participació de l’ATB en la forma acordada per les parts.

SETENA. Conveni marc

En allò que no s’hagi previst al present conveni específic, hom s’atindrà al que disposa el conveni marc de col·laboració signat per les parts el 28 de novembre de 2017.

Pel Govern de les Illes Balears, Agència de Turisme de les Illes Balears,
Isabel M. Busquets
Presidenta de l'ATB

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.