Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni instrumental regulador dels compromisos derivats de la concessió d'una subvenció directa de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el «Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2018»

Palma, 2 de juliol de 2018

Parts

Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Decret 7/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el seu nomenament, i en virtut de la delegació del president de les Illes Balears continguda en el Decret 25/2003, de 24 de novembre, en l’exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en nom i representació d'aquesta entitat, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, amb NIF Q0718001A, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny).

Antecedents

 1. L'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria d’esport.
 2. El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa, a l'article 2.10.d, que la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut, exerceix la competència, entre d'altres, en matèria de foment de l'activitat esportiva i de l'esport, i especialment en l'àmbit escolar i universitari.
 3. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat amb personalitat jurídica pròpia, la qual exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi. A més, és l'única universitat pública que hi ha en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
  L’article 3.1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, disposa que l’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.
 4. L'article 5 indica els objectius i les finalitats de les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes Balears i enumera, entre d'altres, fomentar, promoure i difondre el coneixement de l'esport i de qualsevol activitat física basada en la millora i la protecció de la salut; vetllar per la consecució d'una pràctica esportiva saludable i promoure l'esport en tots els àmbits facilitant els mitjans que permetin practicar-lo, amb la finalitat d'obtenir una millor qualitat de vida, més benestar social i un hàbit beneficiós per a la salut.
 5. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix a l'article 90 que la pràctica esportiva a la universitat és part de la formació de l'alumnat i es considera d'interès general per a tots els membres de la comunitat universitària. Correspon a les universitats en virtut de la seva autonomia l'ordenació i organització d'activitats i competicions esportives en el seu àmbit respectiu.
  A més a més, les universitats han d’establir les mesures oportunes per afavorir la pràctica esportiva dels membres de la comunitat universitària i, si escau, han de proporcionar instruments per a la compatibilitat efectiva d'aquesta pràctica amb la formació acadèmica dels estudiants.
 6. El Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, a l'article 61.1 disposa que l'activitat física i esportiva és un component de la formació integral de l'estudiant. A aquest efecte, les comunitats autònomes i les universitats han de desenvolupar estructures i programes i han de destinar mitjans materials i espais suficients per acollir la pràctica esportiva dels estudiants en les condicions més apropiades segons els usos.
 7. L’article 22 de Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, preveu que l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma ha de col·laborar amb les universitats radicades a les Illes Balears en les activitats de foment i promoció de l’activitat física i de l’esport, i també en l’organització i la realització d’activitats esportives no enquadrades en competicions oficials d’àmbit federatiu. Aquesta col·laboració, si escau, pot fer-se extensiva a l’elaboració de programes específics dirigits a la participació en competicions oficials.
 8. En data 20 de febrer de 2018, el rector de la UIB, en representació d'aquesta institució, va presentar un escrit mitjançant el qual sol·licitava a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports una subvenció, per import de 27.700,00 euros per dur a terme el «Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2018».
 9. Tant la Direcció General d'Esports i Joventut com la UIB tenen entre els seus objectius i finalitats el foment i la promoció de l’activitat física i de l’esport com a mitjans per al desenvolupament integral de les persones, l’educació en valors i la contribució a la millora de la salut.
  Atès que l’esmentat projecte incideix en molts i diversos aspectes de l'esport, que proporcionaran promoure i difondre la seva pràctica en la nombrosa comunitat universitària, a més d’una millor qualitat de vida i de benestar, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut, vol col·laborar amb la UIB a fi que es puguin dur a terme els objectius proposats, per la qual cosa considera necessari i oportú concedir una subvenció a la UIB per al desenvolupament del projecte.
 10. L'apartat 1.c de l'article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que les subvencions poden ser objecte de concessió directa, excepcionalment, quan per les característiques especials del beneficiari o de l'activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure'n la concurrència pública, com també quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que dificulti aquesta concurrència.
 11. L'article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, disposa que l'Administració i els beneficiaris de les subvencions poden formalitzar convenis instrumentals per tal de concretar els compromisos assumits per ambdues parts. el seu entorn, tan a l’àmbit municipal en et, com a l’àmbit autonòmic en .
  Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la concessió d'una subvenció directa de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el «Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2018».

El projecte presentat per la UIB té com a finalitat «Promocionar la pràctica regular d'activitat fisicoesportiva a la UIB amb la finalitat de contribuir a la formació integral de la comunitat universitària, així com potenciar la transmissió de valors educatius i la millora de la salut i el benestar”.

El projecte té els objectius següents:

 1.  Elaborar plans d'acció per a l'increment del nivell d'activitat física de la comunitat universitària en els diferents grups poblacionals que la componen.
 2. Donar suport a les iniciatives de la comunitat universitària destinades a promocionar la pràctica d'activitat física i esports.
 3. Desenvolupar activitats físiques inclusives.
 4. Promocionar el transport actiu al campus (bicicleta).
 5. Incrementar les instal·lacions esportives d'ús lliure.

Per dur a terme els objectius anteriors, el projecte es divideix en els plans d'acció que tractaran les actuacions següents:

 • Pla d'acció 1. Reinstauració del Trofeu UIB
 • Pla d'acció 2. Participació de la UIB al CEDU (Campionat d'Espanya d'Esport Universitari) 2018
 • Pla d'acció 3. Equipatges esportius
 • Pla d'acció 4. Campanya Amics de la Bici
 • Pla d'acció 5. Programa Exercise is Medicine on Campus
 • Pla d'acció 6. Programa «El repte de la condició física»
 • Pla d'acció 7. Programa d'esport inclusiu
 • Pla d'acció 8. Programa de dona i esport
 • Pla d'acció 9. Creació del circuit permanent d'orientació
 • Pla d'acció 10. Continuació de l’estudi «Posam valors a l'esport»

S'adjunta la descripció dels deu plans d'acció i el pressupost detallat de cada un d'ells com a annexos 1 i 2, respectivament.

2. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports es compromet a:

 1. Realitzar l'aportació econòmica de 27.700,00 euros a favor de la UIB, amb càrrec a la partida pressupostària 26501/461A01/44713/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
 2. Comprovar la justificació adequada de la subvenció, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual s’ atorga la subvenció, d'acord amb l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions, per la qual cosa es notificarà la liquidació de la subvenció.
 3. Informar l'entitat beneficiària:
  1. Que són subvencionables les accions que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2018.
  2. Que la subvenció s'ha de pagar una vegada l'entitat beneficiària hagi justificat el compliment de les condicions imposades, la realització de l'activitat i la consecució dels objectius prevists mitjançant la presentació del compte justificatiu, que ha de contenir, com a mínim, una memòria descriptiva de les activitats realitzades i una memòria econòmica de les despeses efectuades, d'acord amb el que estableixen l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb el que preveu l'article 72 del reglament que la desenvolupa.
  3. Que la UIB ha de justificar la despesa efectuada mitjançant la presentació de la documentació indicada a l'apartat anterior, dins el termini que acaba el dia 30 de novembre de 2018.

Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans que acabi el termini de justificació establert.

3. La UIB es compromet a:

 1. Dur a terme les activitats descrites a la clàusula primera.
 2. Justificar la realització de les activitats, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de subvenció.
 3. Sotmetre's a les obligacions que disposa l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. L'incompliment d'aquests deures pot donar lloc, segons els casos, a la revocació o el reintegrament de la subvenció, i a la imposició de sancions, en els termes que preveuen els articles 24, 43, 44, 50 i els següents de la mateixa llei. En particular, i tenint en compte que la subvenció que s'atorga és de quantia fixa, la revocació de la subvenció és procedent, en la part que correspongui, si l'import justificat de l'activitat subvencionada és inferior a la quantia de la subvenció fixada al punt 1 d'aquesta resolució.
 4. Sotmetre's a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació vigent, en especial a les contingudes a l'article 48 del text refós de la Llei de subvencions, a la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quant a concessió i control dels ajuts públics.
 5. Col·laborar i a facilitar tota la informació i documentació que li requereixi la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'exercici de les seves funcions, segons el que estableix l'article 49 del text refós de la Llei de subvencions.
 6. Comunicar a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de la mateixa administració o d'altres entitats públiques o privades. La comunicació s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.
 7. Incloure els logotips de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i de la marca EsportsIB Govern de les Illes Balears en tot el material gràfic i publicitari que s'hagi d'emprar per donar difusió a les activitats incloses en aquest conveni, i el logotip de la marca EsportsIB Govern de les Illes Balears als equipaments esportius.

4. El present conveni entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la UIB és de caràcter juridicoadministratiu, i així, les qüestions litigioses que se'n puguin derivar s'han de sotmetre als jutjats o als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma.

5. Aquest conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2018.

6. El conveni s’extingirà per expiració del temps convingut a la clàusula anterior o per alguna de les causes següents:

 1. L’acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 2. L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
 4. La denúncia expressa de qualsevol de les dues parts per rescindir unilateralment el conveni, que s’ha de comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos.

Com a mostra de conformitat, signam aquest document en dos exemplars.

 

Pel Govern de les Illes Balears,                     Per la Universitat de les Illes Balears,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.