Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Turisme Palma i la Universitat de les Illes Balears 

Palma, 20 de juny de 2018

Reunits

D’una part, Joana Maria Adrover Moyano, major d’edat, titular del DNI (...).

D’una altra part, Llorenç Huguet Rotger, major d’edat, titular del DNI (...).

Intervenen

La senyora Joana Maria Adrover Moyano, en representació, en la condició de vicepresidenta primera, de la Fundació Turisme Palma 365 (FTP365), amb domicili fiscal a la plaça de Cort, 1, 17001 Palma, Illes Balears, amb CIF G57744344, en l’exercici de les facultats que li atribueix el Decret d’Alcaldia núm. 201512387, de 14 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 109, de 18 de juliol de 2015.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, i CIF Q0718001A.

Mútuament es reconeixen capacitat i representació bastant per a l’atorgament del present document i

Exposen

 1. Que la FTP365 és una entitat sense ànim de lucre i de gestió publicoprivada en matèria de turisme i promoció exterior, inscrita en el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 9 de novembre de 2012, amb el núm. 100000000312, i en la qual participen l’Ajuntament de Palma, de forma majoritària, i les principals empreses privades del sector turístic en l’àmbit local, nacional i internacional.
 2. Que entre les finalitats i activitats fundacionals de la FTP365, regulades a l’article 6 dels seus Estatuts, publicats al BOIB núm. 52, de 12 d’ abril de 2012, es troba, entre unes altres, promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme a la destinació, i oferir la informació obtinguda a tots els interessats.
 3. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 4. Que la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.
 5. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 6. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 7. Que és voluntat de la UIB, en el si dels seus objectius, de promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme a la destinació.
 8. Que com que hi ha concert de voluntats, les parts formalitzen el present acord conforme als següents

Pactes

PRIMER. Objecte de l’acord

L’objecte del present acord de col·laboració entre la FTP365 i la UIB és conjuminar esforços d’ambdues parts amb la finalitat de promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme a la ciutat de Palma, i oferir la informació obtinguda a tots els interessats a través de les Jornades Doctorals de Turisme de 2018 organitzades per la UIB, que tindran lloc els dies 25, 26 i 27 de juny.

SEGON. Obligacions i compromisos econòmics

 1. Com a part d’aquest acord, la Fundació Turisme Palma 365 també enviarà a la UIB temàtiques relatives a la ciutat de Palma perquè les incorpori com a possibles temàtiques a desenvolupar pels futurs doctorands.
 2. L’aportació de la UIB serà el lliurament de les tesis doctorals relatives al turisme a la ciutat de Palma a la Fundació Turisme Palma 365 que es presentin durant les Jornades Doctorals de Turisme de 2018, sempre que es compti amb el consentiment dels titulars dels drets d’autor de les tesis esmentades.
 3. La Fundació Turisme Palma 365 realitzarà una aportació econòmica de 1.000 euros, IVA inclòs, que es destinaran a la gestió i organització d’aquestes jornades.
 4. L’aportació econòmica per part de la Fundació Turisme Palma 365 es realitzarà una vegada justificades les accions de les jornades i lliurada la documentació acordada, mitjançant la factura corresponent.

L’abonament es realitzarà a través de transferència bancària en el termini de 30 dies, presentada prèviament la factura per la UIB a l’adreça de correu electrònic <admin@pmi365.com> i una vegada conformada pel director gerent de la Fundació.

TERCER. Mecanisme de seguiment, vigilància i control

El director gerent de la Fundació Turisme Palma 365 acordarà una reunió amb la UIB en acabar les jornades amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i valoració.

QUART. Confidencialitat

La informació donada per les parts en l’àmbit d’aquest acord no podrà ser facilitada a cap persona o entitat aliena sense haver-hi donat el consentiment explícit.

En queda exclosa la difusió del present acord de col·laboració, que s’efectuarà en els termes en què les parts acordin a aquest efecte.

CINQUÈ. Protecció de dades personals

Les dades personals recollides en aquest conveni de col·laboració s’incorporaran en el registre d’activitats de tractament de responsabilitat de la Fundació Turisme Palma 365 amb la finalitat de dur-ne a terme la gestió. La base legitimadora del tractament és el seu consentiment informat i l’interès legítim que vincula les parts. Les dades personals recollides no seran cedides a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

Les dades personals es guardaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals hagin estat recollides i mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

En qualsevol moment l’interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades dirigint-se per escrit a l’adreça de Fundació Turisme Palma 365 indicada en aquest document.

SISÈ. Vigència

Aquest acord de col·laboració tindrà una vigència de dos mesos a partir de la seva signatura.

SETÈ. Règim jurídic

1) El present acord se subscriu a l’empara del que estableix l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’empara del que estableixen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

I com a prova de conformitat, una vegada llegit i trobat conforme, les parts contractants signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades a l’encapçalament.

Per la Fundació Turisme Palma 365,
Joana Maria Adrover

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.