Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre Iberostar i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de la Càtedra del Mar Iberostar

Palma, 20 de juny de 2018

Reunits

D'una part el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF Q0718001A, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 de la fundació indicada, amb CIF G07779895.

I de l'altra, la senyora Gloria Fluxà Thienemann, com a representant d’Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL, amb escriptura de poders per actuar en la seva representació autoritzada pel notari de Palma senyor Miguel Mulet Ferragut, amb data 18 de gener de 2008, núm. de protocol 203, CIF B-28049344, amb domicili social al carrer del General Riera, 154, 07010 Palma, com a entitat capçalera del Grup Iberostar (Iberostar).

Cada un exerceix la representació legal de l'entitat que representa, i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte,

Exposen

 1. Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, constitueixen el marc legal per promoure la col·laboració empresarial amb la Universitat en activitats d’interès general (article 25 de la Llei 49/2002).
 2. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar el millor acompliment de les seves finalitats docents, de recerca, de transferència de coneixement i foment de la innovació, i que de conformitat amb les previsions de la disposició addicional tercera dels seus Estatuts, pot concertar amb entitats o empreses públiques i privades la creació d’àmbits de col·laboració i difusió de les seves activitats de recerca, desenvolupament i formació especialitzada sota la denominació de càtedres empresa o càtedres institucionals.
 3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació i, en particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat i té encomanades, entre d’altres, les activitats de suport a la innovació i transferència de coneixement, segons l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol.
 4. Que el Grup Iberostar, com a gestor responsable dels establiments hotelers sota la seva marca, mitjançant el seu programa de responsabilitat social corporativa, vol fomentar l’ús sostenible i la utilització racional dels recursos marins i sensibilitzar la societat sobre la importància de la conservació del mar.
 5. Que atesa la complementarietat i coincidència de les seves finalitats, les parts consideren d’interès establir un conveni de col·laboració mitjançant la creació d’una càtedra d’empresa per al desenvolupament d’activitats d’investigació i de transferència de coneixement en les disciplines vinculades amb el mar.

En virtut de tot això, acorden d’establir el present conveni de col·laboració conforme als fins estipulats a les manifestacions anteriors i d’acord amb les següents

Clàusules

1. Finalitat de l’acord

L’objecte del present conveni és la creació a la Universitat de les Illes Balears de la Càtedra del Mar Iberostar.

En un territori com les Illes Balears, el mar constitueix la seva major riquesa, i per això és objecte de protecció i estudi, per al seu millor coneixement i explotació d'acord amb els models de desenvolupament sostenible que harmonitzen l'activitat econòmica amb la conservació del medi.

Des de la Universitat de les Illes Balears s'ofereix el marc ideal per al desenvolupament de les activitats de la Càtedra, per tal com s’afavoreix la interacció entre la docència, la recerca i la transferència del coneixement. La UIB imparteix un màster i un programa de doctorat en Ecologia Marina, que es desenvolupa en col·laboració amb institucions científiques de primer nivell en l’àmbit marí: Institut Espanyol d’Oceanografia, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears, Laboratori d’investigacions Marines i Aqüicultura del Govern de les Illes Balears, etc.

Fruit de la investigació i de la col·laboració continuada entre diversos centres d’investigació marina i la Universitat de les Illes Balears, es genera un volum important de coneixement sobre el funcionament dels ecosistemes marins i dels impactes lligats a l'activitat antròpica. La transferència d'aquest coneixement a l'àmbit de la gestió ambiental permet un ús més racional d'aquests recursos que, d'altra banda, són d'importància cabdal en una regió on el motor econòmic és el turisme.

La Càtedra del Mar serà l'entorn òptim per a la interacció i l'enriquiment mutu entre els sectors implicats: l'àmbit científic per desenvolupar coneixement, el sector industrial per aplicar-lo i utilitzar de manera racional els recursos marins i el marc acadèmic per formar, educar i sensibilitzar les futures generacions.

2. Objectius i activitats de la Càtedra

La Càtedra del Mar de la UIB té per objecte:

 1. Fomentar la formació especialitzada en tots els camps relacionats amb la recerca, la gestió i la conservació del medi marí.
 2. Impulsar la recerca en el camp de l’ecologia marina i camps de coneixement afins, fomentant la creació de nous grups de recerca i la formació de personal investigador especialitzat.
 3. Fomentar la transferència del coneixement amb l’elaboració d’estudis centrats en les problemàtiques ambientals del medi marí que afronten les empreses turístiques, i amb l’organització de cursos, conferències, seminaris i taules rodones, per tal de difondre l’ús sostenible dels recursos marins i sensibilitzar la societat sobre la importància de la conservació del mar.

3. Estructura de la Càtedra

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del present conveni, així com per elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden que la Càtedra tingui l’estructura següent:

3.1. Comissió directora de la Càtedra
Presidida pel Rector de la UIB i formada per:

 1. El Rector, o persona que delegui
 2. El president d’Iberostar, o persona que delegui
 3. Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció
 4. Un representant d’Iberostar
 5. El director de la Càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari

Tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva, les funcions de la comissió directora de la Càtedra són:

 • Proposar el nomenament del director de la Càtedra.
 • Aprovar el pla d’activitats i el pressupost de cada anualitat.
 • Definir i aprovar les propostes d’activitats de recerca i innovació, nomenar els responsables de la supervisió de les tasques i quantificar les necessitats temporals i en recursos econòmics, tècnics i humans per executar-les, així com les vies de finançament.
 • Supervisar i controlar l’execució del pla d’activitats i el pressupost.
 • Interpretar i desenvolupar el present conveni.

3.2. Director de la Càtedra

La Càtedra tindrà amb un director, que serà proposat per la comissió directora i nomenat pel Rector.

El director de la Càtedra assumeix sota la seva responsabilitat:

 • L’execució del programa anual d’activitats
 • El compliment del pressupost anual
 • L’elaboració de la memòria d’activitats realitzades

Així mateix, el director de la Càtedra mantindrà informada la comissió directora de qualsevol iniciativa paral·lela o relacionada amb l’objecte de la Càtedra que organitzi o en la qual estigui involucrada la UIB.

3.3. Programa d’activitats

El director de la Càtedra presentarà a la comissió directora, per a la seva aprovació, un programa d’activitats per a l’anualitat corresponent.

Entre altres activitats que podrà desenvolupar la Càtedra, s’inclouen les que s’indiquen a continuació, tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva:

Activitats de formació:

 • La divulgació del coneixement generat per la Càtedra en publicacions científiques, tècniques i sectorials, a les revistes especialitzades, als mitjans de comunicació i a Internet.
 • Celebració de seminaris, conferències i taules rodones amb els agents interessats i trobades d’especialistes.
 • Concessió de beques i ajudes per a alumnes de de grau i postgrau encaminades a l’obtenció del títol de màster i doctor, respectivament.

Activitats de recerca i innovació:

 • Foment, execució i direcció de programes d’investigació i de tesis doctorals, de màsters i de treballs de fi de grau en les matèries relacionades amb la Càtedra.
 • Realització d’estudis sobre els reptes als quals s’enfronta l’empresa turística en matèria de gestió ambiental del mar.

Col·laboració amb altres càtedres:

 • Col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant dins la UIB com en altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.

Una vegada arribats al terme anual del programa d’activitats, el director de la Càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en qüestió i la presentarà a la comissió directora.

Les activitats de la Càtedra per a la primera anualitat es detallen a l’annex I.

4. Aportacions i gestió de la Càtedra

 1. La UIB contribuirà al desenvolupament de les activitats de la Càtedra aportant-hi:
  • Personal docent i investigador amb experiència provada en aquest tipus d’activitats, així com amb la qualificació tècnica per desenvolupar-les.
  • Infraestructura científica, tècnica, docent i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats.
   Així mateix, la UIB podrà establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que, si escau, imparteixi la Càtedra, d’acord amb la legislació vigent.
 2. Iberostar es compromet a aportar cada anualitat (de l’1 d’octubre al 30 de setembre) de durada del conveni la quantitat de 60.000 euros per finançar les activitats de la Càtedra, en concepte d’aportació al conveni de col·laboració empresarial. Aquesta aportació es farà efectiva a favor de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, encarregada de la gestió econòmica d’aquest conveni per part de la UIB.

Aquestes contribucions es materialitzaran de la forma següent:

 • 50% al començament de cada anualitat de vigència del conveni
 • 25% al cap de sis mesos
 • 25% a l’acabament de cada anualitat

L’aportació es farà efectiva al número de compte corrent de la FUEIB amb IBAN ES37 2038 3471 2464 0000 7757. Rebut l’ingrés, la FUEIB emetrà les factures corresponents i els justificants oficials.

La UIB declara i reconeix com a suficient l’esmentada aportació per part d’Iberostar per finançar les activitats de la Càtedra.

Així mateix, Iberostar contribuirà al desenvolupament de les activitats de la Càtedra, en la mesura possible, mitjançant el suport i l’assessoria que la Càtedra pugui necessitar.

5. Ubicació i seu

La Càtedra tindrà la seu principal al campus de la Universitat de les Illes Balears, que permetrà l’ús de les seves aules i instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del present conveni, sempre segons la disponibilitat i d’acord amb la programació prèvia de la UIB.

6. Difusió de les activitats

 1. La Universitat de les Illes Balears difondrà per qualsevol mitjà la participació i la col·laboració d’Iberostar en les activitats que realitzi la Càtedra, a més d’elaborar la memòria anual d’activitats.
 2. La Universitat de les Illes Balears oferirà a Iberostar la possibilitat de participar en totes aquelles activitats que, segons el parer de la UIB, siguin d’interès en l’àmbit de les finalitats de la Càtedra.
 3. La Càtedra mantindrà un portal web específic, que estarà actualitzat amb la informació de les activitats que desenvolupi.

7. Imatge de marca

 1. Les parts del conveni podran fer ús de la marca de l’altra part exclusivament en relació amb les activitats realitzades a l’empara de la Càtedra. Qualsevol altre ús requerirà l’aprovació expressa del titular de la marca corresponent.
  Qualsevol ús concret de la marca Iberostar en qualsevol suport físic o virtual requerirà el vistiplau previ d’Iberostar.
  En tot cas, la difusió de la participació d’Iberostar a la Càtedra es limitarà a l'ús dels seus logotips o signes distintius, i queda expressament exclosa d'aquest conveni la publicitat o la difusió de qualsevol producte o servei que pugui prestar Iberostar.
 2. El tractament de la imatge corporativa d’Iberostar respectarà el «document d’estil de la marca» i, en tot cas, la marca Iberostar haurà de ser protegida amb una àrea que no podrà ser envaïda per altres elements.
 3. En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la Càtedra en què figuri el logotip de la UIB, també hi ha de figurar el d’Iberostar, amb similars característiques de mida i representativitat que els de la Càtedra. El logotip d’Iberostar s’ha d’aplicar de manera que mantingui la seva identitat independent.

8. Titularitat dels drets sobre els resultats

Si bé les activitats de la Càtedra no impliquen una prestació de serveis a favor d’Iberostar, en cas que se’n derivin resultats explotables, Iberostar en podrà fer ús d’acord amb els procediments i mecanismes establerts per la comissió directora.

Cada part continuarà sent propietària i titular dels coneixements, equips, sistemes, programes, bases de dades, especificacions, resultats d’investigació, patents i qualsevol altre saber fer (know-how), sempre que siguin anteriors en propietat i titularitat a la signatura del present conveni o s’hagin generat al marge d’aquest, d’acord amb les finalitats pròpies de cada entitat.

Les parts reconeixen els drets personals i morals que la llei atorga al personal investigador que hagi participat en l’obtenció dels resultats susceptibles de protecció industrial o intel·lectual i, en especial, el dret de ser-ne reconeguts com a autors o inventors.

En qualsevol cas, la Universitat podrà utilitzar els resultats de les activitats de la Càtedra per a finalitats pròpies d’investigació i docència.

9. Confidencialitat de la informació

 1. En el marc d’aquest conveni, s’entén per informació confidencial tota aquella informació o dada, estigui o no recollida en suport escrit, informàtic o de qualsevol altre tipus existent o per inventar, que cada part comuniqui o subministri a l’altra part, o a la qual una part tingui accés amb o sense coneixement i/o consentiment exprés de l’altra part.
 2. Així, a títol enunciatiu, s’entén com a informació confidencial: bases de dades i prototips creats a partir de la documentació entregada, software de gestió propi, claus d’accés a sistemes informàtics, informació referent a usuaris, números de telèfon, números de fax, adreces de correu electrònic, adreces d’ubicació d’oficines, agències, delegacions, oficines centrals, els programes d’ordinador, còpies, rutines, fonts, anàlisis funcionals i orgàniques, saber fer, fórmules, processos, idees, invencions (patentables o no), dades financeres i plans de desenvolupament, estratègies, contingut de les ofertes presentades i qualsevol altra documentació, dada o material de suport propis de qualsevol de les parts als quals l’altra part pugui tenir accés.
 3. Queda expressament prohibida la divulgació total o parcial, a terceres persones, físiques o jurídiques, externes a aquesta relació, de tota la informació confidencial a la qual les parts puguin accedir en el marc d’aquest conveni.
 4. En especial, en relació amb la informació confidencial entregada en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a:
  1. Mantenir sota estricta confidencialitat tota la informació rebuda directament o indirectament al llarg de la seva col·laboració, i a no utilitzar-la per a altres finalitats que no siguin aquelles per a les quals va ser dissenyada.
  2. No transmetre ni divulgar la informació, en cap cas, a tercers, llevat d’autorització prèvia i expressa per escrit.
  3. Procedir a la devolució de tota la documentació i informació que puguin tenir o de què puguin disposar, així com totes les còpies existents, a petició de part.
  4. Assegurar-se del compliment de les obligacions de confidencialitat contingudes en aquest conveni per part dels seus empleats, docents, alumnes, contractistes, proveïdors, subcontractistes i la resta de persones que s’hi relacionin i/o relacionades amb aquest conveni de col·laboració entre Iberostar i la UIB. Són responsabilitat exclusiva de les parts l’adopció de mesures necessàries per assolir aquest fi i les conseqüències del possible incompliment.
   No rebrà la qualificació d’informació confidencial aquella que:
   • Sigui de domini públic.
   • Sigui ja coneguda per la part que la rep.
   • S’hagi proporcionat a un tercer sense restriccions.
   • Hagi estat revelada per causa de requisits legals.
 5. Iberostar i la UIB es comprometen a mantenir aquestes obligacions de confidencialitat amb caràcter indefinit, acabi o no la relació entre les parts i a partir de la subscripció d’aquest conveni.

10. Entrada en vigor i durada

 1. El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una vigència de 5 anys, prorrogable per un nou període 5 anys mitjançant acord exprés d’ambdues parts. En cap cas el present conveni no es podrà entendre prorrogat tàcitament.
 2. Des de la data que produeixi efectes la resolució del conveni, ni la UIB ni Iberostar no hauran de fer cap més aportació, ni total ni parcial, excepte si s’ha meritat abans de la resolució.
 3. Els convenis específics que es puguin subscriure a l’empara del present conveni acabaran en la data acordada en cada cas.

11. Independència de les parts

La formalització del present conveni no implica l’existència d’associació o creació de cap entitat conjunta de col·laboració, de tal forma que cap de les parts no pot obligar o vincular l’altra en virtut d’aquest conveni, i les parts romandran independents entre si, de manera que no hi haurà cap relació de representació o agència. Així mateix, cada part és responsable de la gestió, la direcció, el control, la supervisió i la retribució dels seus propis empleats, així com dels docents, alumnes, contractants i/o subministradors de serveis dels quals se serveixi per al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.

12. Resolució de conflictes i jurisdicció

 1. L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració seran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.
 2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present conveni, les ha de solucionar de forma amistosa la comissió directora a què es refereix la clàusula tercera.
 3. Si no s’arriba a un acord de forma amistosa, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Palma.

Com a prova de conformitat, les parts firmen el present conveni de col·laboració al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Rector i president del Patronat de la FUEIB

Per Iberostar,
Vicepresidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX I. Programa detallat de les activitats a realitzar durant la primera anualitat

* Actuar com a eix vertebrador dels diferents estudis duts a terme fins ara pel que fa a cartografia a l’illa de Mallorca o que puguin dur a terme a partir d’ara altres entitats o la mateixa UIB: es crearia un observatori de la posidònia (un panel de vigilància i resposta ambiental) que inclogui les diferents entitats de recerca i l'Administració autonòmica i municipal, així com l’Autoritat portuària.
* Beques per a doctorands per estudiar i mitigar l’impacte d’arts de pesca, incloent arts menors tradicionals i de ròssec, i promoure la col·laboració entre institucions científiques i d’assessorament en qüestions pesqueres, Administració i confraries de pescadors.
* Activitats ludicoformatives per a clients i personal d’Iberostar per tal de donar-los a conèixer un dels ecosistemes emblemàtics de la mar Balear i sensibilitzar-los. Amb aquestes accions es pretén formar i informar els nombrosos visitants que acudeixen als establiments de l’empresa i els seus treballadors perquè coneguin el valor del patrimoni natural de què gaudeixen.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.