Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fornalutx i la Universitat de les Illes Balears per instal·lar una estació meteorològica al municipi

Palma/Fornalutx, 5 de setembre de 2018

Reunits

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

De l’altra, el senyor Antonio Aguiló Amengual, amb DNI núm. 43074307-E, batlle president de l’Ajuntament de Fornalutx, en virtut de l’acord adoptat a la sessió de ple de 13 de juny de 2015.

Exposen

  1. El grup de recerca GLOWATER, del Departament de Geografia de la UIB, vol desenvolupar el projecte d’interès científic anomenat «Integración de la Sierra de Tramuntana en la red de monitorización hidroclimática de las montañas españolas», finançat amb fons europeus pel GOIB, concretament finançat per la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern balear.
  2. Per als objectius del projecte esmentat la UIB sol·licita a l’Ajuntament de Fornalutx de poder instal·lar en un lloc del municipi adient, una estació meteorològica, per a l’estudi climàtic i hidrològic de la Serra.
  3. L’Ajuntament vol col·laborar amb la UIB permetent-li d’instal·lar l’estació meteorològica.

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és establir les condicions de desenvolupament per poder instal·lar en un lloc adient del municipi de Fornalutx, una estació meteorològica per a l’estudi climàtic i hidrològic de la Serra, perquè el Departament de Geografia de la UIB pugui dur a terme el projecte d’interès científic anomenat «Integración de la Sierra de Tramuntana en la red de monitorización hidroclimática de las montañas españolas», projecte finançat amb fons europeus pel GOIB, concretament per la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern balear.

Segona. Compromisos de les parts

  1. L’Ajuntament de Fornalutx es compromet a facilitar un lloc adient per instal·lar-hi l’estació meteorològica, sense que això suposi cessió de titularitat dels terrenys ni autoritzacions que siguin competència d’altres administracions, i a permetre-hi el lliure accés del personal de la UIB acreditat per a les tasques relacionades amb el projecte que desenvolupa.
  2. La UIB es fa càrrec dels treballs i el cost d’instal·lació de l’estació meteorològica i de les seves instal·lacions annexes; de l’aportació i el transport dels instruments i del muntatge, el manteniment, la conservació, la reparació i el desmuntatge de la instal·lació.

Tercera. Cessió del terreny

El termini de la cessió del terreny és per un període màxim de quatre anys, prorrogable quatre anys més per acord exprés de les parts. Excepcionalment, i per causes motivades, l’Ajuntament pot acordar un nou emplaçament de l’estació meteorològica.

Quarta. Comissió de seguiment

La Universitat, a través del membres del grup de recerca GLOWATER del Departament de Geografia, i l’Ajuntament de Fornalutx es comprometen a coordinar i supervisar l’execució d’aquest conveni i a vetllar perquè s’assoleixin els objectius prevists a través de la comissió de seguiment, formada per dos membres de la Universitat i dos de l’Ajuntament.

Cinquena. Responsabilitats

L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que sofreixi la instal·lació, sia per actes vandàlics, robatoris, agents atmosfèrics o qualssevol altres, ni assumirà reclamacions o responsabilitats davant tercers que se’n derivin.

Sisena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord. En conseqüència, no existeix cap contraprestació econòmica per a les parts.

Setena. Vigència

Aquest conveni desplegarà els seus efectes des que se signi fins a l’acabament del projecte o per la finalització per mutu acord de les parts.

Vuitena. Resolució del conveni

Aquest conveni pot ser resolt per mutu acord entre les parts o per incompliment de qualsevol d’elles.

La resolució de possibles controvèrsies inherents a la interpretació i l’execució d’aquest conveni es transferirà a la comissió de seguiment, establerta a la clàusula quarta.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data que consten a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Ajuntament de Fornalutx,
Antonio Aguiló
Batlle 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juliol de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).