Convenis i acords marc

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) per realitzar la difusió i captació del Curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management) 

Palma, 8 d’octubre de 2018

Reunits

D'una part, la senyora Carmen Planas, que actua en representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, en qualitat de presidenta, en virtut de les atribucions atorgades mitjançant escriptura pública de constitució, amb domicili al carrer d’Aragó, 215, 2n pis, i CIF B-13200530.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li concedeix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

Manifesten

 1. Que la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, dins les activitats que exerceix per a l’interès i suport a les empreses de les Illes Balears, inclou el suport al desenvolupament de les competències professionals del capital humà del nostre teixit productiu.
 2. IQue d’acord amb els seus Estatuts, la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació vigent, i en particular, el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.
 3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada sense finalitat de lucre creada per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears el 28 d’abril de 1996. Segons l’article segon dels Estatuts de la FUEIB, la finalitat de la Fundació és promoure i dur a terme activitats adreçades de forma genèrica a fomentar l’educació, la recerca, la innovació, la cultura i l’esport en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en especial, a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l’educació integral de la persona que poden contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. L’actuació de la FUEIB s’adreça a les persones que es relacionen amb la Universitat de manera eventual o permanent. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.
  La Universitat de les Illes Balears encarrega la realització de funcions o activitats específiques derivades d’aquest conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat, on s’encomana a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 4. Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

Clàusules

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és col·laborar en la impartició, difusió i captació de participants pel que fa al curs «Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)», aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de data 14 de maig de 2012, així com també pel Consell de Direcció de les successives reedicions (amb el pla d’estudis que s’annexa a aquest conveni), perquè els interessats en la matèria puguin obtenir una formació de postgrau específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que formen part de l’estudi propi, el curs d’«Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)», dirigit a titulats i persones interessades en l’àmbit digital que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular-hi els alumnes.
 2. La UIB pot encomanar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l'objecte del present conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, on s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 3. Atesos les característiques de les assignatures i el vessant pràctic dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.
 4. Els estudiants d’aquest estudi propi de postgrau es matricularan a les assignatures corresponents de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent. (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables.)

Tercera. Actuacions de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 1. Farà publicitat dels estudis per tal d’aconseguir alumnat, tant associats com d’altres col·lectius que puguin tenir interès en el curs «Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)». A més, impulsarà iniciatives educatives relacionades amb màrqueting digital a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera.
 2. Els associats de la CAEB tindran com a contraprestació una reducció del preu de matrícula. El preu de matrícula és de 1.850 euros i els associats de la CAEB en pagaran 1.665.
 3. S’assignarà una plaça gratuïta al guanyador del concurs d’idees emprenedores Connect’Up, com a reconeixement a la promoció de l’esperit emprenedor, pel compromís establert per part de la CAEB amb l’entitat organitzadora del concurs.

Quarta. Condicions econòmiques

La CAEB podrà rebre com a compensació un percentatge de la quantitat que s’estipula a la partida pressupostària de publicitat i captació d’alumnat.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de l’endemà de la signatura i tindrà vigència per a l’edició del postgrau corresponent a l’edició de l’any acadèmic 2018-19.

Setena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que hi pugui haver en el desenvolupament d’aquest document. Si no és possible, s’ocuparà de resoldre les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional competent.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la CAEB,
Carmen Planas
Presidenta

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet
Rector i president

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de setembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)

Annex I. Memòria econòmica del postgrau