Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) per realitzar la difusió i captació del Curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management) 

Palma, 8 d’octubre de 2018

Reunits

D'una part, la senyora Carmen Planas, que actua en representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, en qualitat de presidenta, en virtut de les atribucions atorgades mitjançant escriptura pública de constitució, amb domicili al carrer d’Aragó, 215, 2n pis, i CIF B-13200530.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li concedeix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

Manifesten

 1. Que la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, dins les activitats que exerceix per a l’interès i suport a les empreses de les Illes Balears, inclou el suport al desenvolupament de les competències professionals del capital humà del nostre teixit productiu.
 2. IQue d’acord amb els seus Estatuts, la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació vigent, i en particular, el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.
 3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada sense finalitat de lucre creada per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears el 28 d’abril de 1996. Segons l’article segon dels Estatuts de la FUEIB, la finalitat de la Fundació és promoure i dur a terme activitats adreçades de forma genèrica a fomentar l’educació, la recerca, la innovació, la cultura i l’esport en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en especial, a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l’educació integral de la persona que poden contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. L’actuació de la FUEIB s’adreça a les persones que es relacionen amb la Universitat de manera eventual o permanent. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.
  La Universitat de les Illes Balears encarrega la realització de funcions o activitats específiques derivades d’aquest conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat, on s’encomana a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 4. Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

Clàusules

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és col·laborar en la impartició, difusió i captació de participants pel que fa al curs «Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)», aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de data 14 de maig de 2012, així com també pel Consell de Direcció de les successives reedicions (amb el pla d’estudis que s’annexa a aquest conveni), perquè els interessats en la matèria puguin obtenir una formació de postgrau específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que formen part de l’estudi propi, el curs d’«Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)», dirigit a titulats i persones interessades en l’àmbit digital que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular-hi els alumnes.
 2. La UIB pot encomanar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l'objecte del present conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, on s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 3. Atesos les característiques de les assignatures i el vessant pràctic dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.
 4. Els estudiants d’aquest estudi propi de postgrau es matricularan a les assignatures corresponents de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent. (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables.)

Tercera. Actuacions de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 1. Farà publicitat dels estudis per tal d’aconseguir alumnat, tant associats com d’altres col·lectius que puguin tenir interès en el curs «Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)». A més, impulsarà iniciatives educatives relacionades amb màrqueting digital a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera.
 2. Els associats de la CAEB tindran com a contraprestació una reducció del preu de matrícula. El preu de matrícula és de 1.850 euros i els associats de la CAEB en pagaran 1.665.
 3. S’assignarà una plaça gratuïta al guanyador del concurs d’idees emprenedores Connect’Up, com a reconeixement a la promoció de l’esperit emprenedor, pel compromís establert per part de la CAEB amb l’entitat organitzadora del concurs.

Quarta. Condicions econòmiques

La CAEB podrà rebre com a compensació un percentatge de la quantitat que s’estipula a la partida pressupostària de publicitat i captació d’alumnat.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de l’endemà de la signatura i tindrà vigència per a l’edició del postgrau corresponent a l’edició de l’any acadèmic 2018-19.

Setena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que hi pugui haver en el desenvolupament d’aquest document. Si no és possible, s’ocuparà de resoldre les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional competent.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la CAEB,
Carmen Planas
Presidenta

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet
Rector i president

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de setembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)

Annex I. Memòria econòmica del postgrau

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.