Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre Ávoris Retail Division, SL, que opera sota la marca comercial B The Travel Brand, i la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la implantació del programa Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat 

Palma, 17 d’octubre de 2018

Reunits   

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, que actua en aquest conveni com a president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

D'altra banda, el senyor Gabriel M. Subias Cano, conseller delegat (CEO), que actua en nom d’Ávoris Retail Division, SL, que opera sota la marca comercial B The Travel Brand (en endavant B The Travel Brand), amb domicili al c/ del 16 de Juliol, 75, 07009 Palma, i CIF B07012107, en virtut de l'escriptura d'apoderament atorgada a favor seu en data 16 de gener de 2014 davant el notari de Palma senyor Álvaro Delgado Truyols amb el número de protocol BQ3741853.

Els intervinents, que actuen en raó dels respectius càrrecs, es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització del present conveni i, per dur-ne a terme el compliment,

Exposen 

Primer. Que B The Travel Brand i la FUEIB volen subscriure un conveni de col·laboració per la durada d’un curs acadèmic, amb l'objecte de desenvolupar el programa Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat (SEPiM) en el marc de la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS), aprovat pel Consell de Govern de la UIB a la sessió del dia 14 de maig de 2012.

Segon. Que la FUEIB i B The Travel Brand estan interessades a implantar el programa SEPiM (Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat), dirigit als alumnes de la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management), i que afecta tant l'àmbit docent com l'àmbit in-company training, i la dotació d'ajudes.

Tercer. Que B The Travel Brand vol col·laborar en la implantació del programa SEPiM en la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management).

Quart. Que, per al desenvolupament de les accions derivades d'aquest conveni, per part de la UIB, aquesta n’encarrega la gestió a la FUEIB, qui col·laborarà amb B The Travel Brand en els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre), i l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest Reglament (FOU núm. 399 extraordinari, de 4 d’abril), en concret, l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).

Cinquè. Que és desig de les parts subscriure un conveni de col·laboració d'acord amb les següents:

Estipulacions

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és establir les condicions de col·laboració de B The Travel Brand en l'activitat de patrocini del programa SEPiM (Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat) en la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management).

Segona. Compromisos de B The Travel Brand

B The Travel Brand contribuirà al projecte proporcionant professionals de la companyia per a la impartició de seminaris pràctics, acollint alumnes del programa de pràctiques, i finançant les despeses de viatge dels alumnes que obtinguin major aprofitament segons les bases que s’establiran.

Per fer efectiva aquesta col·laboració, B The Travel Brand durà a terme els compromisos següents:

  1. La impartició de seminaris i conferències en la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). La participació d’empleats de B Travel Brand no implica relació contractual entre aquests i la UIB o la FUEIB o viceversa.
  2. B The Travel Brand es compromet a acollir tres alumnes perquè s'incorporin a l'empresa com a alumnes en pràctiques segons la normativa de la UIB.
  3. Els estudiants que estan matriculats en la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management) i rebin millor valoració acadèmica segons els criteris que es facin públics a l'efecte, gaudiran d'un viatge final de postgrau a un lloc amb finalitats didàctiques i educatives en l’àmbit digital.

B The Travel Brand facilitarà a la FUEIB la identitat corporativa i el logotip perquè aparegui en lloc visible la condició d'entitat col·laboradora amb el programa de formació.

Tercera. Obligacions de la FUEIB

La FUEIB es compromet a l'execució i la gestió del programa SEPiM (Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat) en l'àmbit de la VII edició del curs d’Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management), sota la direcció de la doctora Maria Antònia Garcia Sastre, de la Universitat de les Illes Balears.

Amb motiu de les activitats objecte d'aquest conveni, la FUEIB s'encarregarà de les tasques següents:

  • 1a tasca: incorporació de membres del personal de l'empresa al claustre de professors del postgrau, a manera de seminaris pràctics.
  • 2a tasca: convocatòria i selecció d'alumnes del postgrau per al programa de pràctiques a l'empresa.
  • 3a tasca: avaluació dels projectes finals mitjançant l’equip docent i acadèmic.
  • 4a tasca: fixació de criteris i assignació d’ajudes per al viatge final de postgrau.
  • 5a tasca: invitació a fer la conferència de cloenda del postgrau a càrrec del CEO de l'empresa.

La FUEIB es compromet a fer menció expressa de B The Travel Brand com a patrocinador mitjançant la inclusió, en lloc destacat, del seu logotip, prèvia aprovació de B The Travel Brand.

Quarta. Durada

El conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i acabarà en la data d'acabament de les activitats de les quals és objecte, sense possibilitat de pròrroga al venciment.

Cinquena. Responsabilitat

La FUEIB destinarà els recursos humans i tècnics necessaris per al bon desenvolupament de les activitats pactades en l'objecte del present conveni.

B The Travel Brand no podrà, sota cap circumstància ni per cap raó, ser considerada responsable en cas de reclamació d'un tercer derivada de les activitats que se celebrin ni de les contractacions que la FUEIB realitzi per a l'execució de les activitats, i la FUEIB respondrà de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual que pugui derivar de l'esmentat projecte.

Sisena. Resolució

Les parts podran resoldre el present conveni en els supòsits següents:

  • En cas que, per qualsevol causa aliena a B The Travel Brand, les activitats del projecte no arribassin a desenvolupar-se.
  • En cas que la FUEIB no realitzi la difusió de la participació de B The Travel Brand en la forma acordada per les parts.

I perquè així consti, en prova d'acceptació i conformitat se signa per exemplar duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data a dalt indicada.

Per l'empresa / entitat B The Travel Brand
D. Gabriel M. Subías Cano
CEO AVORIS

Per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Per la Universitat de les Illes Balears
D. Llorenç Huguet Rotger
Rector i President patronat FUEIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 d'octubre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).