Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per impartir una assignatura de cooperació per al desenvolupament als estudis de grau de Treball Social

Palma, 15 de novembre de 2018

Reunits

D'una banda, el senyor Joan Verger Rosiñol, president del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (FMSC), que actua en representació d’aquesta entitat.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions i, en particular, de la importància dels estudis de cooperació per al desenvolupament,

Exposen

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització d’una assignatura de cooperació per al desenvolupament en el grau de Treball Social.

El Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació (FMSC) rep alumnes de pràctiques de Treball Social i cada cop hi ha més interès per als estudiants d’aquest grau per conèixer l’àmbit de programes i projectes internacionals i fer-hi feina.

Clàusules 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació dels estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB en matèria de cooperació per al desenvolupament, en els termes que s'indicaran a continuació.

Segona. Obligacions de les parts

A) El FMSC es compromet a:

 1. Finançar i abonar a la UIB el cost d'un professor/a associat d’una hora per impartir una assignatura optativa de cooperació per al desenvolupament, amb la denominació de Programa i Projectes de Cooperació Internacional (21956), als estudis de grau de Treball Social.
 2. L’aportació econòmica del FMSC a la UIB es farà amb una periodicitat anual i la seva quantia concreta serà la que correspongui en cada moment a una plaça de professor/a d’aquesta categoria i dedicació d’una hora setmanal. Per al curs 2018-19 la quantitat és de 1.776,57 (mil set-cents setanta-sis euros amb cinquanta-set cèntims) euros.

El FMSC farà el pagament per transferència bancària al número de compte que faciliti la UIB una vegada signat el conveni.

A més, i en la mesura que, de conformitat amb el que disposa la clàusula quarta, el present conveni continuï vigent, la quantitat de què es tracta, si escau, s'incrementarà anualment d'acord amb les previsions contingudes a la corresponent Llei de pressuposts per fer front als sous i a les obligacions fiscals i de Seguretat Social derivades de la contractació dels professors associats que imparteixin l'assignatura optativa Programa i Projectes de Cooperació Internacional.

B) La UIB es compromet a:

 1. Mantenir l'assignatura optativa Programa i Projectes de Cooperació Internacional en els estudis de grau de Treball Social, amb la denominació que correspongui segons el pla d’estudis vigent en cada moment.
 2. Cobrir la docència d'aquesta assignatura optativa amb els professors associats a què es refereix l'apartat A) d'aquesta clàusula.
  La selecció dels professors es farà d'acord amb el procediment normal de contractació de professors associats, si bé es considerarà com a mèrit preferent tenir experiència en cooperació internacional.
 3. Comunicar al final de cada curs acadèmic al FMSC, a través del deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, el nombre estimat d'alumnes que podrien matricular-se de l'assignatura optativa, a l’efecte de decidir si s'impartirà o no el curs següent.
 4. Lliurar a final de curs al FMSC una memòria econòmica i tècnica que expliqui el desenvolupament de l'assignatura (selecció de professorat, alumnes matriculats, programa de l'assignatura, objectius assolits, incidències, proposta de millores per al curs següent, etc.).

Tercera. Comissió mixta de seguiment

Es crea una comissió mixta per fer el seguiment del present conveni, integrada, d'una banda, pel president i la gerent del FMSC, i de l’altra, pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, o persona que delegui, i el director/a del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Els membres d'aquesta comissió mantindran contactes regulars i es reuniran sempre que sigui convenient per avaluar i impulsar el desenvolupament de la cooperació entre el FMSC i la UIB prevista en aquest conveni.

Quarta. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia que el signin les parts i tindrà una vigència mínima de dos anys.

Transcorreguts aquests dos primers anys de vigència, el conveni es prorrogarà tàcitament per anys naturals, sempre que alguna de les parts no ho denunciï expressament amb una antelació superior a tres mesos respecte de la data de la seva expiració.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
Joan Verger
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de juliol de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.