Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de donació de la col·lecció bibliogràfica Miguel Ángel Velasco entre la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 de gener de 2019

Reunits 

D'una part, la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, domiciliada al carrer (...), i amb (...), mare del poeta guardonat amb el premi Adonais Miguel Ángel Velasco.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

Manifesten 

A) Que la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló és propietària d’una col·lecció d’uns tres mil exemplars de llibres, majoritàriament editats en espanyol, encara que n’hi ha uns cinquanta en anglès, herència del seu fill. La part més destacada és la de poesia, que inclou algun exemplar amb dedicatòria de l’autor. Hi ha també molts de llibres de narrativa que es corresponen amb les seves preferències per genis i herois literaris. A més, hi ha assaigs sobre filologia i llenguatge, textos de filosofia, psicologia, antropologia i sociologia política, segurament relacionats amb la seva investigació acadèmica sobre l’obra d’Elías Canetti. Així mateix, destaca una selecció d'obres sobre altres cultures i religions (zen, budisme...), així com diversos escrits agrupats entorn de l'amor i les dones. Sembla que Miguel va anar fent un recull especial sobre aquests temes, i també sobre les drogues. Conté una curiosa selecció d'art, especialment de pintura (les imatges molt sovint varen ser l'impuls d'alguns dels seus poemes), així com d'arquitectura i de cinema.

Cal destacar sobretot almenys set capses amb documentació personal, sobretot manuscrits i esborranys a màquina dels seus poemaris, versions modificades a l’ordinador dels seus llibres, galerades, correspondència personal, postals i fotos, alguna llibreta escolar i papers solts.

La col·lecció inclou també dues capses completes de la col·lecció de clàssics de Gredos i bastants de números de la revista Archipiélago, de la qual fou col·laborador habitual.

Entre els llibres que formen part de la col·lecció, es recull pràcticament tota l'obra d'Agustín García Calvo i d'Isabel Escudero, amb qui va estar poèticament i afectivament unit.

També hi ha exemplars de les seves pròpies publicacions, en forma de llibres i revistes.

Així mateix, es fa constar que la col·lecció objecte de donació es troba actualment en dipòsit a la casa de la doctora Rosa María Artero a València.

B) Que la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, amb voluntat de servar la memòria del seu fill Miguel Ángel Velasco en el si de la comunitat acadèmica, vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

Acorden

Primer. La senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció que consta aproximadament de tres mil exemplars de llibres dels camps de la poesia, la filosofia, la religió, l’art, etc., així com material hemerogràfic, manuscrits i documentació personal, l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El Servei de Biblioteca i Documentació aplicarà al fons donat els criteris vigents d’esporgada abans de catalogar-los i d’incorporar-los a la col·lecció general de la UIB.

Cinquè. Les possibles despeses de transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus aniran a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, en nom del seu fill Miguel Ángel Velasco, incorporant-ne un ex-libris identificatiu a cada exemplar.

Setè. Per a tot allò que no estigui previst als seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Vuitè. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Consuelo Pereda-Velasco

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.