Convenis i acords marc

Conveni de donació de la col·lecció bibliogràfica Miguel Ángel Velasco entre la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 de gener de 2019

Reunits 

D'una part, la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, domiciliada al carrer Madrid, 13, Burguillos de Toledo (Toledo), i amb DNI 01 603 295-B, mare del poeta guardonat amb el premi Adonais Miguel Ángel Velasco.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

Manifesten 

A) Que la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló és propietària d’una col·lecció d’uns tres mil exemplars de llibres, majoritàriament editats en espanyol, encara que n’hi ha uns cinquanta en anglès, herència del seu fill. La part més destacada és la de poesia, que inclou algun exemplar amb dedicatòria de l’autor. Hi ha també molts de llibres de narrativa que es corresponen amb les seves preferències per genis i herois literaris. A més, hi ha assaigs sobre filologia i llenguatge, textos de filosofia, psicologia, antropologia i sociologia política, segurament relacionats amb la seva investigació acadèmica sobre l’obra d’Elías Canetti. Així mateix, destaca una selecció d'obres sobre altres cultures i religions (zen, budisme...), així com diversos escrits agrupats entorn de l'amor i les dones. Sembla que Miguel va anar fent un recull especial sobre aquests temes, i també sobre les drogues. Conté una curiosa selecció d'art, especialment de pintura (les imatges molt sovint varen ser l'impuls d'alguns dels seus poemes), així com d'arquitectura i de cinema.

Cal destacar sobretot almenys set capses amb documentació personal, sobretot manuscrits i esborranys a màquina dels seus poemaris, versions modificades a l’ordinador dels seus llibres, galerades, correspondència personal, postals i fotos, alguna llibreta escolar i papers solts.

La col·lecció inclou també dues capses completes de la col·lecció de clàssics de Gredos i bastants de números de la revista Archipiélago, de la qual fou col·laborador habitual.

Entre els llibres que formen part de la col·lecció, es recull pràcticament tota l'obra d'Agustín García Calvo i d'Isabel Escudero, amb qui va estar poèticament i afectivament unit.

També hi ha exemplars de les seves pròpies publicacions, en forma de llibres i revistes.

Així mateix, es fa constar que la col·lecció objecte de donació es troba actualment en dipòsit a la casa de la doctora Rosa María Artero a València.

B) Que la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, amb voluntat de servar la memòria del seu fill Miguel Ángel Velasco en el si de la comunitat acadèmica, vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

Acorden

Primer. La senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció que consta aproximadament de tres mil exemplars de llibres dels camps de la poesia, la filosofia, la religió, l’art, etc., així com material hemerogràfic, manuscrits i documentació personal, l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El Servei de Biblioteca i Documentació aplicarà al fons donat els criteris vigents d’esporgada abans de catalogar-los i d’incorporar-los a la col·lecció general de la UIB.

Cinquè. Les possibles despeses de transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus aniran a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta la senyora Consuelo Pereda-Velasco Perelló, en nom del seu fill Miguel Ángel Velasco, incorporant-ne un ex-libris identificatiu a cada exemplar.

Setè. Per a tot allò que no estigui previst als seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Vuitè. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Consuelo Pereda-Velasco

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).