Convenis i acords marc

Donació de mobiliari d'aula fix a l'IES Josep Miquel Guàrdia per utilitzar per a la docència 

Alaior, 13 de febrer de 2019

Reunits

D'una part, el senyor Llorenç̧ Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UlB), nomenat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOlB núm. 71, de 10 de juny), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l’article 33.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 6412010, de 14 de maig.

I de l'altra, el senyor David Font Mampel, director de l'lES Josep Miquel Guàrdia, situat a Alaior (Menorca).

Exposen

Primer. Que la UlB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació́ vigent. Exerceix les funcions previstes a l'ordenament jurídic per complir el servei públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi i la resta de funcions que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Segon. Que l'IES Josep Miquel Guàrdia té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir les seves finalitats específiques.

Tercer. Que la UlB, com a institució de dret públic al servei de la societat, vol donar suport a l'IES Josep Miquel Guàrdia i atendre les seves necessitats mitjançant la donació de pupitres i bancades escolars per a la docència.

És per això que

Declaren 

Primer. Que la UIB és propietària de mobiliari per a la docència (pupitres i bancades escolars).

Segon. Que l'IES Josep Miquel Guàrdia ha manifestat mitjançant sol·licitud al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de data 6 de juny de 2017 la necessitat de poder disposar de I’equipament indicat anteriorment.

Acorden 

Primer. La UIB fa donació a l'IES Josep Miquel Guàrdia de mobiliari per a la docència (pupitres i bancades escolars).

Segon. Amb la signatura d'aquest document, l'IES Josep Miquel Guàrdia accepta la donació i esdevé propietari del mobiliari en l'estat en què es troba actualment.

Tercer. A partir de la signatura del present conveni, la Universitat de les Illes Balears procedirà a la desafectació d’aquest mobiliari de l’inventari de béns mobles i donarà de baixa el mobiliari objecte de donació.

Llegit per les parts el present document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l'IES Josep Miquel Guàrdia,
David Font
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018,  de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Relació del material que es vol donar:

  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65237
  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65258
  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65259
  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65260
  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65261
  • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65262

Seu universitària de Menorca