Escoltar

Convenis i acords marc

Donació de mobiliari d'aula fix a l'IES Josep Miquel Guàrdia per utilitzar per a la docència 

Alaior, 13 de febrer de 2019

Reunits

D'una part, el senyor Llorenç̧ Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UlB), nomenat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOlB núm. 71, de 10 de juny), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l’article 33.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 6412010, de 14 de maig.

I de l'altra, el senyor David Font Mampel, director de l'lES Josep Miquel Guàrdia, situat a Alaior (Menorca).

Exposen

Primer. Que la UlB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació́ vigent. Exerceix les funcions previstes a l'ordenament jurídic per complir el servei públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi i la resta de funcions que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Segon. Que l'IES Josep Miquel Guàrdia té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir les seves finalitats específiques.

Tercer. Que la UlB, com a institució de dret públic al servei de la societat, vol donar suport a l'IES Josep Miquel Guàrdia i atendre les seves necessitats mitjançant la donació de pupitres i bancades escolars per a la docència.

És per això que

Declaren 

Primer. Que la UIB és propietària de mobiliari per a la docència (pupitres i bancades escolars).

Segon. Que l'IES Josep Miquel Guàrdia ha manifestat mitjançant sol·licitud al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de data 6 de juny de 2017 la necessitat de poder disposar de I’equipament indicat anteriorment.

Acorden 

Primer. La UIB fa donació a l'IES Josep Miquel Guàrdia de mobiliari per a la docència (pupitres i bancades escolars).

Segon. Amb la signatura d'aquest document, l'IES Josep Miquel Guàrdia accepta la donació i esdevé propietari del mobiliari en l'estat en què es troba actualment.

Tercer. A partir de la signatura del present conveni, la Universitat de les Illes Balears procedirà a la desafectació d’aquest mobiliari de l’inventari de béns mobles i donarà de baixa el mobiliari objecte de donació.

Llegit per les parts el present document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l'IES Josep Miquel Guàrdia,
David Font
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018,  de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Relació del material que es vol donar:

 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65237
 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65258
 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65259
 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65260
 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65261
 • Pupitres i bancades escolars amb número d’etiqueta 65262

Seu universitària de Menorca

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.