Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 de febrer de 2019 

Reunits 

D’una part, el senyor José Luis García, secretari general de la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, amb domicili fiscal al carrer de Francesc de Borja Moll, 3, de Palma, i CIF G07177074.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

Exposen  

Que la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears té com a objectiu fonamental la defensa dels interessos laborals, econòmics, polítics i socials dels treballadors i treballadores en tots els àmbits, especialment als centres de treball, així com promoure, desenvolupar, organitzar i difondre accions de formació permanent, recerca i transferència del coneixement cap a la societat en temes de caràcter social i laboral, que permetin comprendre el paper del sindicalisme en la societat i en l'economia global.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, departaments o instituts, i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els seus diversos àmbits.

Les parts consideren que, per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

Clàusules 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració, d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència i la formació per a totes les persones interessades en les activitats desenvolupades, siguin o no estudiants universitaris, la divulgació i la investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització de programes de formació.
 5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària a la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears.
 6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius d’ambdues parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols han de comptar amb l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies hàbils a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’estudiar i proposar projectes i activitats que es derivin del desenvolupament del conveni, així com d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que s’acordin. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la CS de CCOO de les Illes Balears,
José Luis García
Secretari general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de gener de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).