Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional de les Illes Balears en els estudis de grau de la Universitat de les Illes Balears (exp. DGFPFP 14/2018 Conveni)

Parts

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), nomenat mitjançant el Decret 30/2017, de 9 de juny, com a representant de la UIB en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Antecedents

 1. El dia 1 d’octubre de 2008 es va signar el protocol general de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits mitjançant convenis específics.
 2. El 6 de maig de 2011 es va signar un acord de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears sobre la correspondència de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional i els estudis universitaris de grau impartits a la UIB. Aquest acord tenia una durada prevista de quatre anys, prorrogable tàcitament, tret de denúncia d’una de les parts.
 3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha introduït canvis normatius en la figura dels convenis. Per això és recomanable signar un nou conveni.
 4. La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears estan satisfetes pels resultats obtinguts fins ara amb aquesta col·laboració, i per això tenen la voluntat de signar un nou conveni de col·laboració que introdueixi mecanismes per reforçar i agilitzar la col·laboració entre les dues parts i que permeti una acció continuada i sostinguda en el temps per afrontar l’ampliació i modificació de l’oferta formativa, tant dels estudis de grau oferts per la UIB com dels estudis de cicles formatius de grau superior oferts a les Illes Balears.
 5. Des de la signatura del conveni anterior, a la vista de l’ampliació i els canvis curriculars de l’oferta formativa a les Illes Balears, les comissions tècniques creades a l’empara de l’anterior conveni han treballat en l’elaboració de noves taules de reconeixement de crèdits dels estudis de formació professional superior en els estudis de grau de la UIB. Aquestes taules han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB i s’han aplicat des del curs 2016-17 per als estudiants de grau de la UIB provinents de la formació professional.
 6. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix a l’article 36.2 que, en matèria d’ensenyament, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
 7. L’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, reconeix l’autonomia universitària. El punt 2.f d’aquest article estableix que l’autonomia comprèn, entre d’altres aspectes, la verificació dels coneixements dels estudiants, i l’apartat d atribueix a les universitats la competència per elaborar els plans d’estudis.
 8. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a l’article 3, inclou la formació professional de grau superior com a part de l’educació superior, juntament amb l’ensenyament universitari, entre d’altres. Així mateix, l’article 44 de la llei esmentada indica que el títol de tècnic superior permet d’accedir, prèvia superació d’un procediment d’admissió, als estudis universitaris de grau.
 9. El Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior, indica, a l’article 3, que correspon a les universitats el reconeixement dels estudis d’ensenyament de formació professional acreditats oficialment, a l’efecte de cursar programes d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de grau. A la disposició transitòria segona estableix que, fins que les comunitats autònomes les assumeixin de manera efectiva mitjançant els corresponents acords de traspàs, el Ministeri d’Educació continuarà exercint les funcions de convalidació dels estudis oficials d’ensenyament universitari als qui cursin ensenyaments de formació professional.
 10. El Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior, indica, a l’article 4.1, que el reconeixement d’estudis s’ha de fer tenint en compte l’adequació de les competències, els coneixements i els resultats d’aprenentatge entre les matèries conduents a l’obtenció de títols de grau i els mòduls o matèries del corresponent títol de tècnic superior.
 11. La Universitat disposa entre el seu personal docent de personal amb coneixements específics de les competències, els coneixements i els resultats d’aprenentatge de les assignatures que integren els estudis de grau oferts per la UIB.
 12. La Conselleria d’Educació i Universitat disposa entre el seu personal docent de personal amb coneixements específics de les competències, els coneixements i els resultats d’aprenentatge dels mòduls que integren els cicles formatius de grau superior oferts als centres públics de les Illes Balears.
 13. La Universitat de les Illes Balears, en el marc que li reconeix la legislació vigent, manifesta l’interès a afavorir els mecanismes de reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior; en concret entre els estudis de formació professional de grau superior i els estudis universitaris de grau.
 14. La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears manifesten la seva voluntat de coordinar les actuacions en matèria de reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

 1. Aquest conveni té per objecte:
  1. Regular la col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per reconèixer els estudis de formació professional de grau superior de les Illes Balears en els estudis de grau impartits per la Universitat de les Illes Balears.
  2. Acordar, com a actuacions prèvies, la validesa de les taules de reconeixement de crèdits proposades per les comissions tècniques i aprovades pel Consell de Govern de la Universitat que s’adjunten a l’annex.
 2. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:
  1. Aportar el personal docent i administratiu necessari per establir les taules de reconeixement dels estudis de cicles formatius de grau superior de les Illes Balears en els estudis de grau de la UIB i per formalitzar aquests acords, així com cedir els espais necessaris per a les tasques de la comissió i dels grups tècnics de treball.
  2. Publicar i mantenir actualitzat al web un quadre resum que reculli els crèdits reconeguts de cada cicle en cada estudi de grau de la UIB.
  3. Donar a conèixer l’acord entre el seu personal i els alumnes de formació professional de les Illes Balears.
 3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a aportar el personal docent i administratiu necessari per establir les taules de reconeixement dels estudis de cicles formatius de grau superior de les Illes Balears en els estudis de grau de la UIB i per formalitzar aquests acords, així com cedir els espais necessaris per a les tasques de la comissió i els grups tècnics de treball.
 4. Així mateix, la Universitat de les Illes Balears es compromet a:
  1. Cedir a la Comissió Mixta les dades necessàries per analitzar la demanda i els resultats dels alumnes que accedeixen a la Universitat aportant un títol de tècnic superior.
  2. Informar puntualment la Comissió Mixta de les sol·licituds de reconeixement de crèdits a partir de títols de tècnic superior de formació professional per als quals no es disposa de taules de reconeixement automàtic de crèdits.
  3. Establir els reconeixements de crèdits dels cicles de grau superior de formació professional segons el procediment establert en aquest conveni.
  4. Publicar i mantenir actualitzades al seu web les taules de reconeixement de crèdits aprovades.
 5. Correspon a la Universitat de les Illes Balears el reconeixement dels estudis oficialment acreditats de formació professional superior a l’efecte de cursar a la Universitat de les Illes Balears programes d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de grau, la qual cosa inclou la realització dels estudis necessaris per determinar les assignatures objecte de reconeixement, d’acord amb la normativa pròpia dels estudis oficials de grau universitari i les limitacions establertes en la legislació vigent.
 6. El reconeixement de crèdits dels estudis universitaris de grau per a aquells alumnes que tinguin un títol de tècnic superior de formació professional de les Illes Balears es concreta en les taules específiques vigents aprovades pel Consell de Govern de la Universitat en la data de la signatura d’aquest conveni i que s’inclouen a l’annex. Aquestes taules tenen validesa des de la data en què el Consell de Govern de la Universitat les va aprovar.
 7. Quan la Comissió Mixta consideri necessari establir o revisar el reconeixement de crèdits als estudis universitaris de grau, aquests reconeixements s’han de concretar mitjançant taules de reconeixement de crèdits que elaboraran i proposaran diferents grups tècnics de treball de dues persones. S’establirà un grup de treball per cadascun dels estudis universitaris de grau i per cada cicle de formació professional. Cadascun d’aquests grups tècnics de treball estarà format per un professor de cada entitat. Les taules de reconeixement acordades per la Comissió Mixta durant el curs es recolliran en una addenda anual.
 8. Els acords establerts en aquest conveni i a les addendes al conveni són aplicables als tècnics superiors de formació professional de les Illes Balears que es determinin en cadascuna de les addendes en accedir als estudis universitaris de grau als centres de la UIB (propis i adscrits), tot respectant el procés general de preinscripció universitària. Les taules de reconeixement són aplicables als tècnics superiors titulats en els estudis esmentats o en titulacions de formació professional acadèmicament equivalents.
 9. La Universitat de les Illes Balears reconeixerà les assignatures de grau universitari que, en relació amb els cicles formatius de grau superior de formació professional, es concreten a les taules de reconeixement automàtic de crèdits recollides a l’annex d’aquest conveni i a les addendes específiques que se’n derivin. Així mateix, si escau, a sol·licitud de la persona interessada, quan entre els títols al·legats i aquells als quals condueixen els ensenyaments que es pretén cursar es reconeguin 30 o més crèdits a les taules de reconeixement aprovades, la formació pràctica superada en el mòdul professional de Formació en Centres de Treball dels ensenyaments de formació professional de grau superior ha de ser objecte de reconeixement, total o parcial, com a part de les pràctiques externes curriculars en ensenyaments universitaris.
 10. La Universitat de les Illes Balears, atenent les propostes de la Comissió Mixta, desenvoluparà un procés de tutorització, tant acadèmica com d’orientació, als centres que rebin tècnics superiors de formació professional, per tal de facilitar als alumnes la transició i l’adaptació als estudis universitaris corresponents.
 11. Es crearà una Comissió Mixta per fer el seguiment i la supervisió d’aquest conveni. En aquesta comissió hi participaran dos membres designats pel rector de la UIB i dos membres designats per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. Les funcions d’aquesta comissió són:
  • Fer la valoració i el seguiment del funcionament correcte del conveni. A més, pot proposar accions que puguin tenir un interès comú relatives a les matèries objecte d’aquest conveni. Igualment, és l’òrgan responsable de la interpretació i la resolució de conflictes que es puguin generar en referència al conveni. Li és aplicable el règim jurídic dels òrgans col·legiats establert als articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Anualment, acordar les taules de reconeixement que s’hagin d’elaborar o revisar.
  • Establir els grups tècnics de treball que hagin d’elaborar les taules de reconeixement automàtic de crèdits entre cada estudi de grau i cada família professional.
  • Tramitar les cessions d’espais, o d’altres, que sol·licitin els grups tècnics de treball per poder desenvolupar les seves funcions.
  • Elaborar i redactar les addendes anuals a aquest conveni, si escau, d’acord amb les propostes dels grups tècnics de treball.
  • Analitzar els resultats dels alumnes de formació professional i acordar els estudis en què es proposarà a la UIB que desenvolupi un procés de tutorització, tant acadèmica com d’orientació, per tal de facilitar als alumnes la transició i l’adaptació als estudis universitaris corresponents.
  • Emetre els informes tècnics que sol·liciti la Universitat per al reconeixement de crèdits en els estudis de grau de les titulacions de formació professional de les Illes Balears per a les quals encara no es disposi de taules de reconeixement automàtic, en casos urgents. L’informe es trametrà a la Universitat en un termini màxim de deu dies hàbils.
  • Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en els grups tècnics de treball.
 12. Els nomenaments de la Comissió Mixta seran per cursos escolars. Cada part ha de notificar a l’altra els nomenaments dels membres que han de formar part de la Comissió Mixta, així com qualsevol canvi en la composició d’aquesta.
 13. La presidència i la secretaria de la Comissió Mixta seran rotatòries. En els cursos que comencin en anys parells, la presidència correspondrà al membre de la comissió que designi la Universitat de les Illes Balears i la secretaria al membre de la comissió que designi la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. En els cursos que comencin en anys senars la presidència correspondrà a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la secretaria a la Universitat de les Illes Balears.
 14. La Comissió Mixta es reunirà a petició de qualsevol dels seus membres o dels òrgans encarregats del nomenament d’aquests i, com a mínim, anualment.
 15. Es crearà un grup tècnic de treball de dues persones per elaborar les taules de reconeixement automàtic de crèdits entre cada estudi de grau i cada família professional de formació professional, segons l’estudi de necessitats que acordi la Comissió Mixta. Cadascun d’aquests grups tècnics de treball estarà compost per un docent representant de la UIB, nomenat pel Vicerectorat de Docència, i un docent de la família professional de formació professional nomenat per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. En el cas de famílies professionals per a les quals encara no es disposi d’oferta pública, es nomenarà un funcionari amb la titulació acadèmica requerida per impartir algun dels mòduls que conformin el cicle. En aquests casos, prèvia autorització de la Comissió Mixta, es pot incorporar com a assessor un docent en actiu del cicle. Són funcions d’aquests grups de treball:
  1. Presentar a la Comissió Mixta una proposta de taules de reconeixement automàtic de crèdits entre l’estudi de grau i els cicles de la família professional per a la qual ha estat nomenat.
  2. Fer una proposta de pla de tutorització per als alumnes de formació professional d’una família que s’incorporin al grau de la UIB.
  3. Els grups tècnics de treball es poden reunir i treballar usant mitjans telemàtics.
  4. En cas de discrepàncies que no es puguin salvar dins el grup tècnic de treball, cada part elevarà un informe a la Comissió Mixta, que resoldrà.
 16. El Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat durà a terme els tràmits necessaris per a la signatura i registre dels convenis i les addendes que se’n derivin, pel que fa al Govern de les Illes Balears. El Vicerectorat de Docència de la UIB farà els tràmits necessaris per a la signatura i registre dels convenis i les addendes que se’n derivin, pel que fa a la Universitat de les Illes Balears.
 17. Aquest acord no comporta per a les parts signants cap despesa econòmica per les activitats que se’n deriven. Aquest acord de col·laboració es limita a l’aportació dels mitjans humans i d’espais necessaris per a les tasques de les comissions i grups tècnics de treball.
 18. S’extingeix, per acord unànime de les parts, l’anterior acord, de 6 de maig de 2011, de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears sobre la correspondència de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional i els estudis universitaris de grau impartits a la UIB.
 19. Aquest conveni entrarà en vigor des del moment que es formalitzi. Les actuacions emparades pel conveni s’han de dur a terme per cursos escolars.
 20. La vigència del conveni és de quatre anys. En qualsevol moment, sempre abans d’un mes del venciment d’aquest, les parts signatàries del conveni poden acordar unànimement que es prorrogui per un període de fins a quatre anys addicionals.
 21. No obstant això, són causa de resolució anticipada del conveni, a més de la voluntat de qualsevol de les parts manifestada amb una antelació d’un mes, l’incompliment de qualsevol de les clàusules o bé la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. En el supòsit que es donin les causes de resolució i hi hagi actuacions en curs d’execució, les parts resten obligades al compliment de les actuacions que ja s’hagin iniciat.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 12 de febrer de 2019

Per la Conselleria d’Educació i Universitat,
Martí X. March Cerdà

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet Rotger

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 d’octubre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 - Annex: Taules dereconeixement automàtic de crèdits-

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.