Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de donació de fons i cessió de drets del fons documental Jaume Grimalt a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 d’abril de 2019

Reunits

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, el senyor Jaume Grimalt Obrador (a partir d’ara, el donant), major d’edat, amb DNI (...) i domicili al carrer (...), que actua en nom propi i en el seu interès.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del present conveni i

Manifesten

 1. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural d’un conjunt de documents i llibres propietat del donant, format com a resultat de l’activitat professional com a enginyer agrònom i director de la Delegació Provincial del Ministeri d’Agricultura i Pesca. El donant és el titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven. Els informes agronòmics més antics (de final del segle XIX i principi del XX) varen ser recuperats pel senyor Bartomeu Simonet i conservats pel donant.
 2. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic d’aquest fons mitjançant la integració del fons a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, segons un conveni de donació de la propietat dels documents i de cessió de drets d’explotació.
 3. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada pels senyors Jaume Binimelis Sebastián i Joan Rosselló Veny en què exposaven la voluntat del donant de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.
 4. Que, per tal de formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut signar el present conveni d’acord amb els següents

Pactes

Primer

El senyor Jaume Grimalt Obrador, en qualitat de propietari del fons, i com a titular exclusiu dels drets d’explotació dels documents que l’integren, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també els drets d’explotació d’aquests documents. 

Segon

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular no exclusiva dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

Tercer

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

 1. Assumir les despeses de conservació i, si escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
 2. Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
 3. Tractar el fons objecte de donació com una unitat, denominada «Fons Documental Jaume Grimalt».
 4. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i serveis necessaris.

Quart

Com a propietària del fons i titular dels drets d’explotació, la UIB pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. La Universitat es mantindrà indemne respecte de qualsevol possible reclamació o exigència de responsabilitat per part de terceres persones, ja sigui judicial o extrajudicial, que tingui per causa la violació dolosa o negligent de qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual i drets d’autor.

Cinquè

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic al fons a l’efecte de procurar que tingui una adequada conservació, classificació i descripció, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Sisè

El donant pot disposar de reproduccions dels documents sense cost. Pot sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre important de documents sol·licitats acabin alterant el sentit i la finalitat del present conveni.

Setè

Per a tot allò que no estigui previst als seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Vuitè

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de les Illes Balears, i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

El Rector,
Llorenç Huguet

El donant,
Jaume Grimalt

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.