Convenis i acords marc

Conveni de donació de fons i cessió de drets del fons documental Jaume Grimalt a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 d’abril de 2019

Reunits

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, el senyor Jaume Grimalt Obrador (a partir d’ara, el donant), major d’edat, amb DNI 41 220 644-K i domicili al carrer de Ramon Berenguer III, 10, 6è B, 07003 Palma, que actua en nom propi i en el seu interès.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del present conveni i

Manifesten

  1. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural d’un conjunt de documents i llibres propietat del donant, format com a resultat de l’activitat professional com a enginyer agrònom i director de la Delegació Provincial del Ministeri d’Agricultura i Pesca. El donant és el titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven. Els informes agronòmics més antics (de final del segle XIX i principi del XX) varen ser recuperats pel senyor Bartomeu Simonet i conservats pel donant.
  2. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic d’aquest fons mitjançant la integració del fons a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, segons un conveni de donació de la propietat dels documents i de cessió de drets d’explotació.
  3. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada pels senyors Jaume Binimelis Sebastián i Joan Rosselló Veny en què exposaven la voluntat del donant de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.
  4. Que, per tal de formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut signar el present conveni d’acord amb els següents

Pactes

Primer

El senyor Jaume Grimalt Obrador, en qualitat de propietari del fons, i com a titular exclusiu dels drets d’explotació dels documents que l’integren, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també els drets d’explotació d’aquests documents. 

Segon

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular no exclusiva dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

Tercer

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

  1. Assumir les despeses de conservació i, si escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
  2. Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
  3. Tractar el fons objecte de donació com una unitat, denominada «Fons Documental Jaume Grimalt».
  4. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i serveis necessaris.

Quart

Com a propietària del fons i titular dels drets d’explotació, la UIB pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. La Universitat es mantindrà indemne respecte de qualsevol possible reclamació o exigència de responsabilitat per part de terceres persones, ja sigui judicial o extrajudicial, que tingui per causa la violació dolosa o negligent de qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual i drets d’autor.

Cinquè

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic al fons a l’efecte de procurar que tingui una adequada conservació, classificació i descripció, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Sisè

El donant pot disposar de reproduccions dels documents sense cost. Pot sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre important de documents sol·licitats acabin alterant el sentit i la finalitat del present conveni.

Setè

Per a tot allò que no estigui previst als seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Vuitè

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de les Illes Balears, i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

El Rector,
Llorenç Huguet

El donant,
Jaume Grimalt

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).