Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni instrumental entre la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, l’entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, la Fundación Vicente Juan Guasch, l’entitat Hermanas Reina Escandell, SL, i la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears relatiu al suport logístic i econòmic per finançar i dur a terme a Eivissa el postgrau Màster en Gestió Turística (MTA), títol propi de la UIB (65 ECTS) 

Parts

Per una part, les entitats col·laboradores,

Ana Gordillo Costa, presidenta de la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera (d'ara endavant, Federació Hotelera), amb CIF G07067036 i amb domicili a afectes d'aquest conveni al carrer de l’Historiador Josep Clapés, 4, 1r, 07800 Eivissa. Intervé en nom i representació de la Federació Hotelera i actua en virtut de les facultats que li són atorgades per l’article 24.c) dels seus estatuts, en qualitat de presidenta, de conformitat amb l’acord adoptat el dia 6 de juliol de 2018 per l’Assemblea General.

Raúl Benito García, representant de l’entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, amb CIF B45010808 i amb domicili a efectes d’aquest conveni a l’avinguda de Bartomeu Rosselló, 18, 07800 Eivissa, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari Juan Acero Simón el 29 d’agost de 1975 i inscrita en el Registre Mercantil de les Illes Balears, que actua com a apoderat, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari d’Eivissa senyor Juan Acero Simón el dia 19 de juliol de 2010.

Yolanda Juan Baras, presidenta de la Fundación Vicente Juan Guasch, amb CIF G57158271 i amb domicili a afectes d’aquest document al carrer de Vicente Cuervo, 9, 07800 Eivissa, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada el dia 27 de maig de 2015 davant la notària Maria Neus Torres Clapés i inscrita en el Registre Únic de Fundacions. Intervé en nom de la fundació esmentada i actua en virtut de les facultats que li són atorgades per l’article 18.1.a) dels seus estatuts, en qualitat de presidenta del patronat.

Alícia Reina Escandell, representant de l’entitat Hermanas Reina Escandell, SL, amb CIF B57471724 i amb domicili a afectes d’aquest conveni al carrer de les Begònies, 12-18, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Eivissa, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant la notària María Victoria Tejada Chacón el 17 de gener de 2007 i inscrita en el Registre Mercantil d’Eivissa, que actua com a administradora única, en virtut de l’escriptura atorgada davant la notària d’Eivissa María Victoria Tejada Chacón el dia 20 de maig de 2011.

Per altra part,

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, càrrec que ocupa per la seva condició de Rector de la UIB, de conformitat amb la Llei orgànica 6/2001 i les facultats que li atribueixen els Estatuts de la Fundació.

Antecedents

 1. La Federació Hotelera té com a finalitat, segons els seus estatuts, promoure el sector turístic d’allotjaments d’Eivissa i Formentera i donar-hi suport.
 2. Fiesta Hotels & Resorts, SL, és una empresa turística que ofereix serveis hotelers i vetlla per la formació dels seus treballadors i per la millora del capital humà a Eivissa.
 3. La Fundación Vicente Juan Guasch té com a finalitat d’interès general de perfil social i sanitari, en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, entre altres finalitats, la formació del talent humà.
 4. Hermanas Reina Escandell, SL, és una empresa que es dedica al negoci de l’hoteleria, hotels, bars, restaurants i discoteques, amb la finalitat de donar suport al talent humà i a la formació en l’àmbit turístic.
 5. D’acord amb els seus estatuts, la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació vigent i, en particular, el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.
 6. En aquest context, la UIB vol impartir a Eivissa el Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS), per la qual cosa ha sol·licitat als promotors i interessats que duguin a terme la concessió de 36.000 euros, per poder fer front a una part de les despeses del màster. La resta de les despeses, segons el pressupost adjunt, es cobriran amb els imports de matrícula pagats per l’alumnat.
 7. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada sense finalitat de lucre, creada per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears el 28 d’abril de 1996. Segons l’article segon dels Estatuts de la FUEIB, la finalitat de la Fundació és promoure i dur a terme activitats adreçades de manera genèrica a fomentar l’educació, la recerca, la innovació, la cultura i l’esport en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en especial, a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l’educació integral de la persona que poden contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. L’actuació de la FUEIB s’adreça a les persones que es relacionen amb la Universitat de manera eventual o permanent. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

Aquest conveni instrumental té per objecte regular la col·laboració entre la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, Fiesta Hotels & Resorts, SL, la Fundación Vicente Juan Guasch, Hermanas Reina Escandell, SL, la FUEIB i la Universitat de les Illes Balears, per a la impartició a Eivissa del Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS) amb els continguts i pressupost que s’annexen.

2. Obligacions de la UIB i la FUEIB

La Universitat de les Illes Balears encarrega la realització de funcions o activitats específiques derivades de la gestió d’aquest conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest Reglament, en concret, l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari):

 1. Aportar els mitjans i infraestructura necessaris per desenvolupar adientment el postgrau d’acord amb l’Escola de Turisme d’Eivissa.
 2. Prestar el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB. També procedirà a efectuar les retencions i repercussions que siguin procedents legalment.
 3. Dur la comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica del projecte.

3. Obligacions de les entitats col·laboradores

 1. Lliurar l’import que pertoqui, d’acord amb la quantia corresponent, de la manera com es detalla a la clàusula 4 i al pressupost que s’adjunta.
 2. La Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera ha de donar suport al projecte, comunicar-lo als seus afiliats i fer-ne promoció per a la captació d’alumnat i de promotors.

4. Finançament

 1. Fiesta Hotels & Resorts, SL, aportarà, en virtut d’aquest acord, la quantitat de 12.000 euros.
 2. La Fundación Vicente Juan Guasch aportarà, en virtut d’aquest acord, la quantitat de 12.000 euros, amb la possibilitat d’ampliar aquesta quantitat.
 3. Hermanas Reina Escandell, SL (Migjorn Ibiza), aportarà, en virtut d’aquest acord, la quantitat de 12.000 euros.

5. Pagament 

L’aportació econòmica es farà una vegada estigui signat el conveni i durant el primer mes d’impartició del curs.

6. Comissió de seguiment, control i interpretació

Als efectes del seguiment i la interpretació de les accions a executar, assenyalades en les clàusules anteriors, aquest conveni es regirà per una comissió mixta integrada per un representant de cada un dels col·laboradors següents: Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundación Vicente Juan Guasch i Hermanas Reina Escandell, SL, és a dir, tres representants de les entitats col·laboradores, dos representants de la UIB i dos de la FUEIB, que tindrà les funcions següents:  

 • Fer el seguiment de les actuacions del conveni i proposar de fer-hi, si escau, les variacions que es considerin necessàries.
 • Tenir coneixement de les incidències tècniques i administratives del projecte i de les actuacions i proposar les decisions oportunes.
 • Garantir la comunicació fluida i l’intercanvi d’informació entre les dues parts.
 • Interpretar, en cas de dubte, les normes i previsions d’aquest conveni i resoldre els conflictes que en puguin sorgir.

7. Publicitat

La contribució financera de la part promotora ha de quedar reflectida als cartells i altres mitjans divulgatius de les actuacions objecte de l’acord atorgada a la UIB.

8. Interpretació i jurisdicció

Totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts a causa de la interpretació del conveni s’han de resoldre de mutu acord al si de l’òrgan de seguiment. Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als òrgans judicials competents de les Illes Balears.

9. Vigència

Aquest conveni instrumental començarà a desplegar efectes des del moment que sigui signat i es mantindrà vigent fins a la finalització d’aquesta edició del màster.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 11 de febrer de 2019

Per Fiesta Hotels & Resorts, SL,
Raúl Benito García
Apoderat

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet Rotger   
Rector 

Per Hermanas Reina Escandell,
Alícia Reina Escandell
Administradora

Per la Fundación Vicente Juan Guasch,
Yolanda Juan Baras
Presidenta

Per la Federació Empresarial Hotelerara d’Eivissa i Formentera,
Ana Gordillo Costa
Presidenta 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de gener de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.