Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració entre l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 4 de març de 2019

Reunits

D'una part, el director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (en endavant, IBETEC), senyor Bartomeu Tugores i Bautista, segons nomenament mitjançant l’Acord del Consell d’Administració d’IBETEC de 12 de març de 2018, pel qual es nomena director gerent d’IBETEC, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 7 d’abril de 2018. IBETEC està domiciliat al c/ de Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno. ParcBIT (cra. de Valldemossa, km 7,4), Palma, i té el CIF V16541831.

I d'altra part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li concedeix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Antecedents

 1. El 24 d’abril de 2017 l’empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, la Fundació BIT i la UIB signen un conveni de col·laboració per avaluar la viabilitat de la implantació d'una xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió basada en la tecnologia LoRaWAN.
 2. La UIB ha realitzat un projecte d’investigació amb la referència AAEE036/2017, finançat per la Direcció General de Recerca i Innovació, amb el títol Bones pràctiques per a la captura de dades del territori a través de la connexió de sensors a la xarxa LoRaWAN pública.
 3. Multimèdia de les Illes Balears, SA, realitzà una cessió global dels seus actius i passius a IBETEC, mitjançant escriptura notarial del dia 24 de gener de 2018.
 4. La UIB, mitjançant l’equip d’investigadors implicats en la col·laboració i el projecte, vol aprofundir en el seguiment de la plataforma Internet de les Coses de les Illes Balears (en endavant, IoTIB) i mantenir l’assessorament tècnic de la xarxa LoRaWAN.
 5. IBETEC posa en marxa una xarxa de sensors amb cobertura a totes les Illes basada en les recomanacions i la prova pilot que es va desenvolupar en el marc del projecte AAEE036/2017 esmentat.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni específic de col·laboració i, a aquest efecte, acorden:

Clàusules

1. Objectiu del programa projecte

Aquest conveni té per objecte concretar la col·laboració i els compromisos que assumeixen IBETEC i la UIB en relació amb el desplegament de la xarxa IoTIB i la tecnologia de xarxa de comunicacions LoRaWAN que implanta IBETEC a les Illes Balears.

2. Obligacions de la UIB

 1. La UIB crearà un equip investigador per a la gestió de les accions derivades d’aquest conveni:
  1. Coordinar i dissenyar seminaris i formació que promoguin la difusió de l’estat de la plataforma IoTIB, així com la difusió de resultats i bones pràctiques per a la promoció de la plataforma IoTIB i l’intercanvi d’experiències i coneixements, i participar en la realització d’aquesta formació.
  2. Dur a terme l’assessorament tècnic i el seguiment del grau de cobertura obtingut del desplegament de la tecnologia de comunicacions LoRaWAN.
  3. Realització de programes de formació que fomentin la penetració en projectes públics dels serveis oferts mitjançant les tecnologies de la plataforma IoTIB.
  4. Posar en marxa un programa d’activitats que permetin (1) la posada en marxa de la plataforma resultat del projecte AAEE036/2017, (2) l’establiment de metodologies per a la mesura de la qualitat de les transmissions, i (3) l’assessorament en l’adaptació de la connexió d’estacions existents a la plataforma IoTIB.

3. Obligacions d’IBETEC

 1. Contribuir a garantir l’accés als membres de l’equip de treball a les instal·lacions i els sistemes informàtics d’IBETEC que siguin necessaris per a la realització de les activitats de recerca i estudi objecte d’aquest conveni.
 2. Anomenar una persona o equip de persones de contacte i treball entre les dues entitats per mantenir un grau fluid d’informació entre les dues entitats.
 3. Supervisar i orientar les tasques i activitats dutes a terme en aquest projecte mitjançant la celebració de reunions de seguiment amb l’equip investigador.
 4. Lliurar l’import que pertoqui, d’acord amb la quantia corresponent que es detalla a la clàusula 6.

4. Responsables i participants de cada institució

Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una comissió paritària mixta de seguiment, integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. Els membres de la comissió de seguiment seran inicialment, per part de la UIB i per part d’IBETEC, les persones que designin cada una de les parts abans de la formalització del conveni.

A aquesta comissió li correspondran, entre altres funcions, les següents:

 • Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la seva implementació.
 • Avaluar l’acompliment dels objectius i tasques.
 • Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació econòmica efectuada per IBETEC.
 • Comunicar a les respectives entitats la proposta de renovació del conveni abans d’acabar l’anualitat en curs.
 • Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa a la difusió i la publicació de resultats.
 • Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

I, en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o les que les parts estimin convenients.

La comissió de seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies i prendrà els acords que consideri oportuns. Sens perjudici de l'anterior, la comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que, per la seva urgència o especificitat, no es puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.

Els membres de la comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les institucions respectives.

Per part de la UIB, un dels representants a la comissió ha de ser necessàriament l’investigador principal de l’equip d’investigació creat per al desenvolupament de les tasques del conveni.

En cas que alguna de les parts vulgui canviar un membre designat per formar part de la comissió de seguiment, haurà de comunicar-ho per escrit a l’altra part amb antelació suficient.

5. Durada del programa projecte

La durada prevista del conveni és de dos anys renovables des de l’inici de la signatura del conveni. La durada inicial es podrà renovar per anualitats senceres a petició expressa per escrit de l’entitat IBETEC i mentre duri el desplegament de la xarxa IoTIB.

L’escrit de renovació s’ha de fer arribar a la UIB a proposta d’IBETEC dos mesos abans de l’acabament de la darrera anualitat vigent. En cas contrari, s’aplicarà el contingut de l’article 11.

6. Finançament i forma de pagament

IBETEC aportarà a favor de la UIB la quantitat de 50.000 euros anuals durant la durada del conveni per dur a terme les accions esmentades en aquest conveni.

El pagament d’aquesta quantitat es farà per transferència al compte corrent número ES37 2038 3471 24 6400007757 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà seguint el protocol següent:

 • A la signatura del conveni es farà efectiva la quantitat de 50.000,00 euros en concepte de la primera anualitat per factura emesa per la FUEIB amb la data de la signatura del conveni.
 • La segona anualitat s’haurà de fer efectiva abans de l’1/1/2020 contra factura emesa per la FUEIB dins el mes de novembre de 2019.
 • La renovació del conveni es realitzarà per anys naturals complets, com s’indica a l’article 5, i el pagament de les anualitat següents (per una quantitat de 50.000,00 euros) s’ha de fer efectiu abans de l’inici de cada any natural, prèvia factura emesa per la FUEIB dins els darrers dos mesos de l’any natural.

La FUEIB prestarà el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau de l’investigador principal de la UIB, sempre que les ordres de pagament corresponents s'ajustin al contingut d'aquest conveni. La FUEIB també procedirà a efectuar les retencions i repercussions que siguin procedents legalment.

La FUEIB també durà la comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica de les tasques en cada anualitat, i ha de facilitar la informació econòmica anual pertinent a la comissió de seguiment del conveni.

7. Causes de resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d'aquest conveni:

 • L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
 • L'acord mutu de les parts.
 • La denúncia de qualsevol de les parts.
 • L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n'impedeixin el compliment.

En cas que es produeixi la resolució anticipada d'aquest conveni, no es lliuraran les quantitats convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes imputables a la Universitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s'hagin destinat a les finalitats del conveni.

8. Exempció de garanties

D’acord amb l’article 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’eximeix la UIB de presentar les garanties a què fa referència el mateix article 25 a l’apartat 1.

9. Publicitat

La contribució financera d’IBETEC ha de quedar reflectida a totes les publicacions en paper o digitals, científiques o de divulgació, que es derivin de les actuacions objecte d’aquest conveni i realitzades per la UIB.

10. Interpretació i jurisdicció

Totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts a causa de la interpretació del conveni s’han de resoldre de mutu acord al si de l’òrgan de seguiment. Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als tribunals competents.

11. Vigència

El present conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i, tal com estableix l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, tindrà una durada de dos anys i podrà ser renovat per anualitats completes fins a dos anys més. En qualsevol moment abans que acabi el termini previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o l’extinció.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per IBETEC,
Bartomeu Tugores
Director gerent

Per la UIB,
Llorenç Huguet
Rector de la UIB i president de la FUEIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de febrer de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 d’abril de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.