Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Bit per a la percepció i tractament de les fake news entre l'alumnat de les Illes Balears

Palma, 17 d’abril de 2019

Intervenen

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l’esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

D’altra banda, la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884 (d’ara endavant Fundació BIT), i en el seu nom el senyor Gabriel Frontera Borrueco, Gerent, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’Acord del Patronat de data 9 de febrer de 2018, elevat a públic davant la notària de Palma senyora Gloria Rosillo Gutiérrez en data 8 de març de 2018, protocol 327.

Ambdues parts es reconeixen plena competència i capacitat jurídica per obligar-se en tot allò que en dret fos necessari, i en especial per a la formalització d’aquest acord de col·laboració, i a tal efecte

Exposen

 1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 2. Que la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts, i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.
 3. Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE), i la Fundació BIT acorden la signatura d’aquest conveni, que té per objecte establir un marc de col·laboració i coordinació entre les dues entitats amb la finalitat d’analitzar la percepció de les fake news entre l'alumnat de les Illes Balears.
  En l'última dècada, els mitjans socials s'han convertit en una de les fonts d'informació més importants. A través de les xarxes socials també circulen fake news o notícies falses. Les notícies falses són un llast d'Internet i les xarxes socials que canvia la percepció de la realitat. En aquest sentit, la correcta anàlisi de la percepció de les notícies falses facilitarà prendre mesures per ensenyar a combatre’n la credibilitat. 
 4. Els principals eixos de la Fundació BIT són, per una banda, fer accessibles les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a les administracions, mitjançant la creació i el desenvolupament de solucions tecnològiques i la col·laboració en la digitalització dels seus serveis, de manera eficient i eficaç i, d’altra banda, incorporar les TIC a la vida dels ciutadans, mitjançant projectes de sensibilització, capacitació, informació i divulgació.
 5. Les administracions compareixents pretenen signar un conveni interadministratiu que permeti incloure l’ús dels mitjans, serveis i recursos entre les administracions intervinents, en els termes que s’estipulen, per a l’exercici de les seves respectives competències, sense que presenti caràcter contractual ni cap tipus de compromís financer o prestació econòmica entre les parts. Cada part es farà càrrec de les despeses que li corresponguin aportant els recursos humans i materials necessaris per a la pràctica de les actuacions objecte del conveni.
  En conseqüència, convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre aquestes institucions i fent ús de les facultats conferides,

Acorden

PRIMER: Compromisos assumits per la Fundació BIT

El Departament de Cibersocietat de la Fundació BIT es compromet a:

 • Col·laborar amb la UIB per definir l'abast i el calendari detallat de l'estudi.
 • Participar en la redacció del marc teòric.
 • Estructurar un formulari en línia per a la recollida de dades a partir dels indicadors i variables acordats amb la UIB.
 • Realitzar part del treball de camp.
 • Fer una anàlisi descriptiva de les dades recopilades.
 • Redactar i publicar un informe sobre la metodologia, els resultats i recomanacions a la pàgina web de la Fundació BIT, per a la divulgació a la societat de les Illes Balears.
 • Preparar i exposar una presentació pública dels resultats.

SEGON: Compromisos assumits per la UIB

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) de la UIB es compromet a:

 • Definir els objectius i les hipòtesis de l'estudi
 • Aportar una metodologia d'anàlisi
 • Proposar indicadors i variables per realitzar l'enquesta i/o qüestionari, o adaptar-los a la forma estipulada per recollir dades
 • Validar l’enquesta i/o el qüestionari o la forma estipulada per recollir dades
 • Realitzar part del treball de camp
 • Validar les hipòtesis
 • Redactar l'anàlisi de les hipòtesis
 • Redactar, com a mínim, un article científic per enviar-lo a una revista indexada.

TERCER: Durada del conveni

Aquest conveni té una durada de dos anys, la qual es podrà prorrogar de forma anual fins a dos anys més per acord mutu de les parts. Qualsevol canvi o modificació del conveni s’haurà de comunicar a l’altra part abans que acabi la vigència del conveni.

QUART: Comissió de seguiment

Amb la finalitat d'assegurar una correcta aplicació del conveni es crea una comissió de seguiment, integrada per dos representants de la Fundació BIT i dos del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) de la UIB. Aquesta comissió serà encarregada de resoldre els dubtes que sorgeixin en la interpretació del conveni, solucionar les possibles discrepàncies que puguin sobrevenir en l’execució d’aquest, revisar-ne l'evolució i, si escau, elaborar les propostes per millorar-lo. Aquesta comissió es reunirà cada vegada que ho requereixi una de les parts signatàries i, com a mínim, una vegada cada sis mesos.

CINQUÈ: Règim del conveni i qüestions litigioses

El present conveni és de naturalesa administrativa, i es regeix, pel que fa a la interpretació i el desenvolupament, per l'ordenament jurídic administratiu aplicable als convenis de col·laboració entre administracions públiques i entitats del sector públic. 

Sense perjudici de les funcions encomanades a l'òrgan de seguiment assenyalat a la clàusula anterior, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del present conveni, se sotmetran al coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Com a mostra de conformitat, se signa aquest conveni en dos exemplars.

Per la Fundació BIT,
Gabriel Frontera
Gerent

Per la UIB,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de març de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 d’abril de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).