Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya sobre cooperació científica 

Palma, 10 d’abril de 2019

Reunits

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Jaime Gil Aluja, en nom i representació de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i necessària per formalitzar el present conveni, i per això

Exposen 

 1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 2. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 3. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 4. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya constitueix una corporació oficial de caràcter científic i tècnic que té per objecte la investigació, l’estudi i el foment de les ciències econòmiques i financeres, així com la col·laboració amb organismes oficials, entitats públiques i corporacions.

Per a tal finalitat, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya està facultada per:

 1. Organitzar activitats destinades a l'estudi o la difusió de les disciplines que constitueixen el seu objecte.
 2. Promoure i fomentar la investigació mitjançant l'assignació selectiva de premis i altres estímuls que impulsin la tasca científica, d'acord amb les condicions determinades a tal fi per aquesta.

Per això, la Universitat de les Illes Balears i la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya subscriuen el present conveni, que es regirà per les presents

Clàusules

Primera. Objecte del conveni

Constitueix l'objecte del present conveni la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya sobre el desenvolupament de la cooperació en ciències econòmiques i socials destinat a establir un marc de col·laboració entre les dues institucions per intensificar els seus contactes científics, sempre dins els límits legislatius i en l'àmbit dels estatuts d'ambdues institucions, que han de ser respectats en la seva lletra i esperit.

Segona. Compromisos de les parts

Les parts col·laboraran en determinades àrees de mutu interès, i les activitats de cooperació previstes en el marc del present conveni poden adoptar la forma següent:

 • Col·laboració d’especialistes per a fins d'investigació conjunta, formació, assessorament i transmissió d'experiències.
 • Promoure l’intercanvi de resultats d'investigacions, informació i documentació.
 • Organització de jornades, seminaris i conferències que versin sobre temàtiques de mutu interès.
 • Altres formes de cooperació científica mútuament acordades.

Tercera. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers que corresponguin.

Quarta. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, una comissió de seguiment del present conveni. La comissió serà formada per quatre persones, dues de les quals representaran la Universitat de les Illes Balears i dues representaran la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya.

Cinquena. Vigència del conveni

La durada del present conveni serà de dos anys a partir de la signatura, i serà prorrogat per acord exprés de les parts. La pròrroga finalitzarà als quatre anys de la firma del conveni, llevat de manifestació expressa d’una part o de les dues. Per als acords que se subscriguin a la seva empara, la vigència caduca amb l’acabament d'aquest conveni, llevat de decisió de tots dos signants expressada per escrit.

Sisena. Jurisdicció aplicable

El present conveni té naturalesa administrativa, i les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació, compliment i eficàcia, seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Llorenç Huguet
Rector

Per la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras d’Espanya,
Dr. Jaime Gil
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de març de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 d’abril de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.