Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Asociación Española de Terapia Narrativa i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de juny de 2019

Reunits

D’una part, elsenyorCarlos Chimpén López, amb NIF número 07975174-Q, que actua com a president de l’Asociación Española de Terapia Narrativa, amb domicili al carrer Argentina,1, 3r F,10002Càceres (Extremadura), amb CIF núm. G10415032.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

Exposen

Primer. Que l’Asociación Española de Terapia Narrativa (AETEN)es va constituir el 4 de març de 2011 amb el propòsit de fomentar la investigació, els estudis, l’aplicació i el desenvolupament de la teràpia narrativa.

Que l’AETEN és una organització plural, progressista, sense ànim de lucre i independent que té com a objecte:

 1. Fomentar i divulgar el coneixement del’enfocament narratiu en psicoteràpiaiassessoria tant individual com familiar, així com el seu ús amb col·lectius desfavorits de la societat.
 2. Contribuir a la formació i actualització en teràpia narrativa dels i de les professionals associats.
 3. Promoure accions encaminades a millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar, tant de les persones com de la societat, i donar suport a aquestes accions.
 4. Oferir assessorament a les persones o entitats que ho requereixin, tant públiques com privades, sobre aspectes socials, professionals, científics i d’investigació en teràpia narrativa.
 5. e)Col·laborar amb entitats afins a Espanya ia l’estranger.

Segon. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Tercer.Que la UIB disposa del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, el qual, entre els seus objectius i finalitats, té la creació i el suport d’un espai de recerca en el camp de l’orientació familiar, la mediació i la resolució de conflictes des d'una perspectiva relacional i col·laborativa de les dificultats i fortaleses individuals, familiars i grupals.

Quart.Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.

Cinquè.Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessària una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la recerca i la divulgació en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què poden desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació, són:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, congressos i simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Difusió d’activitats entre els membres d’ambdues parts.
 5. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa-projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Qualsevol altra informació rellevant per a l’execució i el bon funcionament del projecte.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Si cal, per a cada programa o projecte se n’indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Coordinació

El responsable de cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme en el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració en dos exemplars.

Per l’Asociación Española de Terapia Narrativa,
Carlos Chimpén
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de gener de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).