Convenis i acords marc

Addenda a l’acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de maig de 2019

Reunits

D'una part, el senyor Manuel Moñino Gómez, president del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB), corporació de dret públic que agrupa el col·lectiu de dietistes-nutricionistes col·legiats de les Illes Balears, a l’empara de la Llei 4/2007, de 28 de març, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, i que té la seu al carrer d’Enric Alzamora, 6, 3r 4a, Palma.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Manifesten

  1. Que les parts, amb la representació que els correspon, varen signar l’acord marc de col·laboració ref. 3208, en data 14 d’abril de 2016, per fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus, per tal de promoure, planificar i desenvolupar accions encaminades a la millora de la salut de la comunitat universitària mitjançant l’adopció d’estils de vida i hàbits alimentaris saludables.
  2. Que l’acord ref. 3208 el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm.76, de 22 de maig).
  3. Que la clàusula segona estableix que hi ha la possibilitat de desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt dels esmentats a la dita clàusula.

Acorden

I. Modificar la clàusula segona de l’acord marc de col·laboració ref. 3208, signat en data 14 d’abril de 2016, per tal d’ajustar-ne les àrees en què es poden desenvolupar les activitats de col·laboració o cooperació.

La clàusula passa a tenir la redacció següent:

«Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació podran ser:

  1. Assessorament de dietistes-nutricionistes col·legiats per dur a terme accions de promoció d’hàbits alimentaris saludables.
  2. Desenvolupament de campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, com ara els hàbits d’alimentació saludables.
  3. Desenvolupament d’activitats conjuntes de formació i divulgació sobre alimentació i nutrició.
  4. Informació sobre projectes d’interès comú a través dels seus mitjans de comunicació (pàgina web, butlletins periòdics, xarxes socials, etc.).
  5. Col·laboració en activitats d’investigació relacionades amb alimentació saludable.
  6. Derivar membres de la comunitat universitària a consultes de dietistes-nutricionistes per realitzar una intervenció individualitzada, oferint un descompte en la realització d’aquesta consulta.

»Hi cap la possibilitat de desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt anterior o amb altres iniciatives que es considerin oportunes.»

II. Deixar inalterades la resta de condicions establertes a l’acord marc de col·laboració.

I com a prova de conformitat amb tot l'anteriori d’acceptació dels dits acords, signen aquest document totes les parts implicades, en tres exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears,
Manuel Moñino
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present addendala va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2019 i la va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).