Escoltar

Convenis i acords marc

Addenda a l’acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de maig de 2019

Reunits

D'una part, el senyor Manuel Moñino Gómez, president del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB), corporació de dret públic que agrupa el col·lectiu de dietistes-nutricionistes col·legiats de les Illes Balears, a l’empara de la Llei 4/2007, de 28 de març, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, i que té la seu al carrer d’Enric Alzamora, 6, 3r 4a, Palma.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Manifesten

 1. Que les parts, amb la representació que els correspon, varen signar l’acord marc de col·laboració ref. 3208, en data 14 d’abril de 2016, per fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus, per tal de promoure, planificar i desenvolupar accions encaminades a la millora de la salut de la comunitat universitària mitjançant l’adopció d’estils de vida i hàbits alimentaris saludables.
 2. Que l’acord ref. 3208 el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm.76, de 22 de maig).
 3. Que la clàusula segona estableix que hi ha la possibilitat de desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt dels esmentats a la dita clàusula.

Acorden

I. Modificar la clàusula segona de l’acord marc de col·laboració ref. 3208, signat en data 14 d’abril de 2016, per tal d’ajustar-ne les àrees en què es poden desenvolupar les activitats de col·laboració o cooperació.

La clàusula passa a tenir la redacció següent:

«Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació podran ser:

 1. Assessorament de dietistes-nutricionistes col·legiats per dur a terme accions de promoció d’hàbits alimentaris saludables.
 2. Desenvolupament de campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, com ara els hàbits d’alimentació saludables.
 3. Desenvolupament d’activitats conjuntes de formació i divulgació sobre alimentació i nutrició.
 4. Informació sobre projectes d’interès comú a través dels seus mitjans de comunicació (pàgina web, butlletins periòdics, xarxes socials, etc.).
 5. Col·laboració en activitats d’investigació relacionades amb alimentació saludable.
 6. Derivar membres de la comunitat universitària a consultes de dietistes-nutricionistes per realitzar una intervenció individualitzada, oferint un descompte en la realització d’aquesta consulta.

»Hi cap la possibilitat de desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt anterior o amb altres iniciatives que es considerin oportunes.»

II. Deixar inalterades la resta de condicions establertes a l’acord marc de col·laboració.

I com a prova de conformitat amb tot l'anteriori d’acceptació dels dits acords, signen aquest document totes les parts implicades, en tres exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears,
Manuel Moñino
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present addendala va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2019 i la va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.