Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears (CEIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya, per a la col·laboració en l’activitat conjunta Premis CEIB al Talent Universitari UIB Economia i Empresa

Palma, 7 de maig de 2019

Reunits

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears (CEIB), amb CIF Q0761002E, senyor Onofre Martorell i Cunill, amb domicili a l’avinguda de Joan March Ordinas, 9, 1r B, 07004 Palma, com a representant d’aquest, segons els Estatuts aprovats per l'Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern balear de 21 d'abril de 2002.

I de l’altra, elsenyor Josep Antoni Cifre Rodríguez, titular del DNI (...), que actua en representació de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, titular del CIF G07211550 i amb domicili social a la plaça Major, 7,07460 Pollença, representació atorgada en virtut de la condició de president d’aquesta, segons acredita l’escriptura de constitució formalitzada en data 6 de febrer de 2015 davant el notari de Pollença senyor Andreu Maria Monserrat Noguera, amb el núm. de protocol 143, en virtut de l’acord adoptat a la reunió ordinària del Patronat de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de data 1 de desembre de 2014.

Manifesten

Primer. Que el Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears està interessat percontinuar impulsant la participació dels alumnes en les diferents activitats que el Col·legi organitza, en particular totes les dirigides a l’àmbit de la formació, la convocatòries de premis i la informació sobre les oportunitats dels joves al mercat laboral.

Segon. Que l'article 53 dels Estatuts de l’entitat Colonya estableix que la Fundació Guillem Cifre de Colonya orientarà les seves actuacions a, entre d’altres, fomentar la investigació científica i les actuacions formatives i educatives que l'entitat hagi decidit desenvolupar. En aquest cas, afavorir i dinamitzar accions per als joves universitaris.

Tercer. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Quart. A l’empara de les intencions manifestades anteriorment, les parts volen concretar una línia d’actuació per dur-ho a terme.

Acorden

Primer. Objecte

El Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Guillem Cifre de Colonya uneixen esforços per a la continuïtat dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa, creats el curs acadèmic 2014-15 amb la finalitat d’estimular i augmentar l’esforç dels estudiants universitaris dels graus d’Economia i/o d’Administració d’Empreses de la UIB, així com els estudiants de les dobles titulacions de grau d’ADE i de Dret; grau d’ADE i de Turisme; i grau d’Economia i de Turisme, en l’anàlisi de temes d’actualitat en els camps de l’economia, l’empresa i els aspectes socials d’ambdós.

Segon. Bases de la convocatòria

Amb el propòsit de reconèixer els treballs dels alumnes dels diferents graus, cada any el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears presentarà les bases de la convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa.

Anualment, a les bases de la convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa s’indicarà:

 • La temàtica dels treballs. Les matèries sobre les quals han de versar els treballs són totes les relacionades amb qualsevol aspecte de l’àrea de l’economia, l’empresa i l’economia o empresa social. Cada any el Col·legi proposarà el temari que consideri més adient i oportú.
 • Les persones que s’hi poden inscriure. Els alumnes que cursin el darrer any de carrera i comptin amb el suport (guia) d’un professor de la UIB.
 • Els premis concedits. Tots els inscrits participants en aquests premis gaudiran d’un any de col·legiació gratuïta al CEIB, i rebran els serveis que el Col·legi posa a disposició dels seus membres col·legiats.

Hi ha dues categories de premis:

Premi economia i empresa (I) i premi economia iempresa social (II). Es concedirà el mateix premi a les dues categories. Per a cada categoria, els premis consistiran en una dotació econòmica a determinar, en funció del patrocini de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, iun any de formació especialitzada a partir de la data d’atorgament del premi, impartida i organitzada per l’Escola Pràctica d’Economia i Empresa del CEIB (valorada en 1.300 euros).

Així mateix, els premiats rebran un diploma acreditatiu del premi obtingut.Als finalistes els concediran un diploma acreditatiu de ser finalista.

 • Els terminis de lliurament dels treballs presentats i les característiques de la presentació dels treballs.El termini de lliurament dels treballs sempre serà aquell que més convingui per al bon desenvolupament del calendari estudiantil i acadèmic. Les dates han de figurar a les bases de convocatòria anuals.Els treballs s’han de presentar digitalment en PDF per correu electrònic a <ceib@economistas.org>.
 • La composició del comitè d’avaluació. Serà format per professionals designats pel Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i un representant de l’entitat patrocinadora dels premis.

La funció d’aquest comitè d’avaluació serà revisar els treballs de fi de carrera que enviaran els alumnes de la UIB que es volen presentar i participarals premis.

 • La resolució dels premis atorgats. La resolució dels premis es comunicarà per correu electrònic i/o per telèfon a tots els participants.
 • Els compromisos dels premiats i l’acte d’atorgament dels premis. Els premiats hauran de rebre personalment els premis concedits en un acte públic que tindrà lloc durant la jornada de sortides professionals per als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB. L’acte serà presidit pels màxims representants de les entitats organitzadores i patrocinadores. Així mateix, els guanyadors adquireixen el compromís de permetre al CEIB la publicació total o parcial dels seus treballs.

Tercer. Compromís per part de la UIB

Designar un professor per a les funcions d’enllaç entre les entitats que signen aquest conveni. La Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària, amb tots els mitjans de què disposa, les actuacions previstes al present conveni. Així, mitjançant el Vicerectorat d'Estudiants,notificarà als mitjans de difusió de la UIB l’existència de cada convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa, així com la resolució i l’acte de lliurament corresponents. La Universitat posarà a disposició de l’acte d’atorgament dels premisels mitjans necessaris per dur-lo a terme amb èxit.

Quart. Vigència

La durada del present conveni és de tres any acadèmics, corresponents als cursos 2019-20, 2020-21 i 2021-22, i és prorrogable de mutu acord entre les parts de forma expressa.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears,
Onofre Martorell
Degà president

Per la Fundació Guillem Cifre de Colonya,
Josep Antoni Cifre
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 d’abril de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de maig de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.