Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre la Fundació Impulsa Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de juny de 2019 

Reunits 

D’una part, la presidenta de la Fundació Impulsa Balears, senyora Carme Planas Palou, com a representant d’aquesta, amb domicili fiscal al carrer d’Isaac Newton, s/n, edifici Disset, A9, ParcBIT, 07121 Palma, i CIF G-57879777.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fent ús de les facultats que li confereix l'article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

Exposen

 1. Que la Fundació Impulsa Balears és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials i la configuració d'una agenda de transformació productiva amb un impacte significatiu sobre la competitivitat global de les Balears.
 2. Que la Fundació Impulsa Balears reconeix la Universitat de les Illes Balears (UIB) com una peça clau de la tetrahèlix regional, atesa la contribució i l’impacte que deriva de les activitats de docència, investigació i transferència de coneixement que efectua.
 3. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 4. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal, motiu pel qual, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomenta, en la mesura de les seves possibilitats, una política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 5. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant, FUEIB) és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant Acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i Acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.
 6. Que la FUEIB té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En particular, establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.
 7. Que la Fundació Impulsa Balears reconeix que la FUEIB serà l'entitat responsable de la gestió del present acord per part de la UIB, de conformitat amb l'Acord 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarreguen a la FUEIB les activitats d'innovació, transferència de tecnologia i emprenedoria (FOU 352, de 16 de setembre).

Les parts consideren que, per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari que hi hagi una bona entesa i col·laboració, motiu pel qual firmen aquest conveni marc amb les següents

Clàusules 

Primera. Motivacions

Ambdues institucions consideren que en un marc de creixent globalització, en què de manera progressiva s’eliminen les diferències d’accés a inputs i mercats bàsics, la competitivitat global dels territoris resideix, cada vegada més, en factors de caràcter microeconòmic, fet que atorga un paper destacat a la interacció d’empreses i universitats. No debades, en l’estadi de desenvolupament avançat en què es troben les Balears, els factors lligats a la generació, transmissió i aplicació del coneixement esdevenen crucials.  

Segona. Objectius

Aquest conveni s’estableix per desenvolupar accions de cogeneració de coneixement que contribueixi a afrontar els reptes de les Balears. De manera particular, es persegueix:

 1. Desplegar noves capacitats vinculades al reconeixement mutu, la col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu entre els diferents actors de la tetrahèlix regional (Administració, empreses, agents intermedis, universitats).
 2. Crear coneixement que respongui de forma més directa a les necessitats de la societat des del foment de la interacció entre diferents disciplines i entre diferents actors acadèmics (centres i grups d’investigació) i extraacadèmics (empreses, agents intermedis i Administració).
 3. Superar la divisió de funcions en la creació de coneixement: la Universitat el crea i la societat el rep i l’assimila.
 4. Legitimar el coneixement cogenerat, per tal com la transició a noves formes de producció de coneixement té la difícil tasca d’unir els criteris de qualitat científica amb la rellevància social i la sensibilitat contextual.

Tercera. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts inclourà els punts següents:

 1. Participació en processos de construcció de coneixement cogeneratius orientats a la resolució de problemes concrets, atès que la complexitat dels reptes de la societat demana mirades configurades des de la interacció entre diferents disciplines i actors.
 2. Participació en programes i estratègies de col·laboració per activar la intensitat, qualitat i densitat de la investigació.
 3. Construcció d’espais per a la col·laboració no només entre investigadors sinó entre aquests i diferents professionals vinculats a l’àmbit institucional, social i empresarial a partir de l’intercanvi d’informació, coneixement (tàcit i/o explícit), bases de dades i publicacions.
 4. Experimentació de noves formes de comunicar el coneixement acadèmic (interaccional vs lineal; actiu vs passiu).

Quarta. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees que siguin comunes a les parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes, projectes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Cinquena. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

En el supòsit que la col·laboració representi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics per part de la UIB anirà a càrrec de la Fundació, a l’empara del que disposa l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010, d’aprovació; BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació col·labora amb la Universitat i l’empresa en els termes que s’especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Sisena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dues persones elegides per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president de la FUEIB

Per la Fundació Impulsa Balears,
Carme Planas
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de maig de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de maig de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.