Escoltar

Convenis

Acord de col·laboració cultural entre Cultura Aquí y Ahora, SL, i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Mallorca Live Festival

Palma, 17 d’abril de 2018

Reunits

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71 , de 10 de juny), d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 38.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats per Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

I de l'altra, el senyor Álvaro Martínez, director del Mallorca Live Festival, en representació de l'empresa Cultura Aquí y Ahora, SL, amb CIF B16503211 i raó social a la plaça d’Alexander Fleming, 16, baixos, 07004 Palma.

Exposen

 1. Que el Mallorca Live Festival és un esdeveniment cultural que engloba activitats musicals i extramusicals com pintura, fotografia i altres, realitzat per la promotora Cultura Aquí y Ahora, SL, amb CIF B16503211 i raó social a la plaça d’Alexander Fleming, 16, baixos, 07004 Palma.
 2. IQue la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).
 3. IQue la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la recerca, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions entre la Universitat i el Mallorca Live Festival, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert les següents

Bases generals d’acord

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cultura conjunts, intercanvi i cooperació, així com una promoció exclusiva del Festival per als alumnes de la UIB, que queda explicada més endavant.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre la Universitat i el Festival inclou el següent:

 1. Es realitzarà la pintura d’un mur proposat per la UIB a càrrec de l'artista Joan Aguiló, contractat pel Festival.
 2. .Es realitzarà la pintura d’una caseta proposada per la UIB a càrrec de l'artista Irene López, contractada pel Festival.
 3. El Festival farà un descompte als alumnes de la UIB, que queda explicat a la clàusula tercera d’aquest conveni.
 4. La UIB es compromet a fer la comunicació d’aquest descompte per als estudiants en la mesura que consideri oportuna.

Tercera. Àrees de cooperació: descompte i pintura

La cooperació s'estableix de dues formes, la primera, de manera que es realitzaran dues pintures murals a les àrees establertes per la UIB, i la segona, com a descompte promocional de l'abonament de dos dies del Festival.

Pintura de murals:
 • La UIB es compromet a permetre l'accés dels artistes als murals i a facilitar aquest treball tant com sigui possible.
 • El Festival s'encarregarà de proveir els artistes dels materials necessaris per dur a terme la pintura del mural.
 • El Festival s'encarregarà de proveir els artistes de la seguretat pertinent en cas que sigui necessària.
Descompte promocional:
 • El Festival farà un descompte exclusiu als alumnes de la UIB i els deixarà el preu dels abonaments de dos dies a 40 euros + despeses de gestió.
 • Aquesta venda només es podrà realitzar pels canals oficials del Festival, bé a través de la web del Festival: <www.mallorcalivefestival.com>, bé a través de les plataformes oficials de venda de Notikumi.
 • El descompte és vàlid per a un únic abonament per estudiant de la UIB.
 • Per poder accedir al Mallorca Live Festival amb aquest abonament promocional de la UIB, serà indispensable presentar el DNI (o document d'identitat equivalent) i el carnet d'estudiant universitari de la UIB, juntament amb aquest abonament per accedir al recinte. En cas de no presentar el carnet d'universitari de la UIB i el DNI (o document equivalent), no es podrà accedir al Festival.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha compromís financer assumit per la UIB i el Festival en la signatura d'aquest acord.

Cinquena. Vigència i durada

Aquest acord entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà una validesa mínima fins al 12 de maig, dia en què acaba el Festival 2018, amb la possibilitat de ser renovat el 2019.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord de col•laboració, i un exemplar resta en poder de cadascuna de les parts.

Per Cultura Aquí y Ahora, SL (Mallorca Live Festival),
Álvaro Martínez
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 d’abril de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de maig de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.