Escoltar

Convenis

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sóller, el Grup Serra i la Universitat de les Illes Balears per a la digitalització del setmanari «Sóller» i la seva publicació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Palma, 14 de setembre de 2018

Reunits

D'una banda, el senyor Jaume Servera Servera, batlle de l'Ajuntament de Sóller, en virtut del nomenament en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015.

D’una altra,el senyorPedro Rullan Serra,apoderat, representant legal de la societatEdiciones Jemma, SL, passeig de Mallorca, 9 A,07011 Palma, CIFB78159142,inscrita al Registre Mercantil deMadrid, foli44, tom 2528, del’arxiufullM-44163, inscripció 1ª,data:7/05/1992, anomenada en aquest conveni com a Grup Serra.

I d’una altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Antecedents

La Universitat de les Illes Balears, a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessaris en matèria de biblioteconomia i arxiu històric per dur a terme projectes de digitalització, preservació digital a llarg termini i construcció de biblioteques digitals.

L'Arxiu Municipal de Sóller és un dels arxius històrics de caire local més ric en documentació. Cronològicament comprèn documents des del segle XIII fins als anys setanta del segle XX. A banda de la documentació municipal, l'arxiu també disposa d'un ric fons d'arxius particulars i d'empreses locals i d'una destacable hemeroteca de premsa històrica local, bastida principalment gràcies a donacions particulars. El fons de premsa més destacat és el setmanari Sóller, publicació amb més de 130 anys d'antiguitat que va ser fundada l’any 1885 pel senyor Joan Marquès Arbona, que des dels seus inicis va oferir informació de Sóller i dels altres municipis de la comarca (Deià, Fornalutx i Escorca), amb una especial atenció envers la cultura.

Es vol deixar constància que com a homenatge, reconeixement i record del seu avantpassat, Joan Marquès Arbona de can Pinoi, director i fundador del setmanari Sóller i la Impremta Marquès i Fill Il·lustre de Sóller, els seus descendents, Catalina Thomàs Cañellas Marquès, Pau Frontera Sancho, Rosa Marquès Esteva i Marian Marquès Esteva han atès en tot moment l’Arxiu Municipal de Sóller per tal de facilitar la recopilació d’informació necessària per possibilitar dur a terme el projecte de digitalització del setmanari Sóller i oferir així la seva consulta pública a tots els investigadors, estudiosos i ciutadania en general.

Atesos la rellevància d’aquesta publicació i el seu interès cultural, i també que aquesta col·lecció no és completa a l’Arxiu Municipal de Sóller, ja que hi ha un gran buit, especialment de les primeres dècades, d'aquesta publicació, l’Ajuntament de Sóller voldria posar en marxa un projecte per recuperar, digitalitzar, conservar i difondre el setmanari Sóller.

El Grup Serra, l'any 1972, per iniciativa personal del seu fundador i president, Pere A. Serra Bauzà, va adquirir la capçalera del setmanari Sóller per evitar que desaparegués. A partir d'aquest any la publicació és propietat d’aquest grup editorial. El Grup Serra, conscient de la importància històrica i cultural d’aquesta publicació, vol col·laborar amb la UIB i l’Ajuntament de Sóller per preservar-la i posar-la a l’abast de la ciutadania.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera queel setmanari Sóller és d’especial importància en aquest sentit i que establir línies de col·laboració amb l’Ajuntament de Sóller i el Grup Serra per a la recuperació i digitalització de la dita publicació facilitarà a la comunitat universitària i al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda al seu fons.

I convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les entitats esmentades, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents

Acords

Primer. Tipus de cooperació

Per aquests motius l’Ajuntament de Sóller, el Grup Serra i la UIB signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de digitalització, catalogació, accés obert (Open Access Initiative) a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i preservació digital a llarg termini.

Segon. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel senyor Jaume Servera Servera, batlle de l’Ajuntament de Sóller, pel senyor Pedro Rullan Serra, representant legal del Grup Serra,i pel senyor Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament. Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

En el sentit exposat, els responsables o interlocutors de cadascuna de les institucions signants es reuniran per programar i concretar les tasques necessàries per fer efectius els compromisos adquirits a través d’aquest conveni.

Tercer. Compromisos

La UIB es compromet a:

 1. Digitalitzar, en una primera fase del projecte, el setmanari Sóllerd’entre els anys 1885 i 1931, amb un total de 2.569 números, composts per 22.664 pàgines, amb l’objectiu d’obtenir-ne una imatge en format TIFF sense compressió, en color i d’alta qualitat per a cada una de les pàgines.
 2. Digitalitzar, en una segona fase del projecte, el setmanari Sóllerd’entre els anys 1932 i 1979, amb un total de 2.506 números, composts per 25.060 pàgines, amb l’objectiu d’obtenir-ne una imatge en format TIFF sense compressió, en color i d’alta qualitat per a cada una de les pàgines.
 3. Processar digitalment els arxius TIFF per obtenir una versió digital en format PDF, amb reconeixement òptic de caràcters, de cada un dels números de la publicació.
 4. Dipositar els arxius en format TIFF i PDF obtinguts, juntament amb les corresponents metadades de preservació digital, en un sistema estandarditzat de preservació digital a llarg termini, i proporcionar una còpia dels materials tant al Grup Serra com a l’Arxiu Municipal de Sóller. A aquest efecte ambdues entitats aportaran els discs durs externs necessaris per dipositar-hiles dites còpies.
 5. Dipositar, catalogar i publicar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears cada un dels números en format PDF obtinguts, en una col·lecció digital especialment creada a aquest efecte i anomenada setmanari Sóller.
 6. Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament de Sóller i el Grup Serra. A aquest efecte la Universitat de les Illes Balears nomena el senyor Eduard del Valle Pérez, cap de la unitat de Digitalització i Accés Obert de la UIB.

L’Ajuntament de Sóller es compromet a:

 1. Aportar a la UIB, per a la primera fase del projecte, els números originals del setmanari Sóller, en format paper, d’entre els anys 1885 i 1931.
 2. Aportar a la UIB, per a la segona fase del projecte, els números originals del setmanari Sóller, en format paper, d’entre els anys 1932 i 1979.
 3. Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor amb la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació. A aquestefecte l’Ajuntament de Sóller nomena el senyor Antoni Quetglas Cifre, arxiver de l’Arxiu Municipal de Sóller.
 4. Aportar la quantitat de 8.992,97 euros(més els imposts corresponents). Aquesta quantitat serà abonada en el moment en què la UIB facturi la primera fase del projecte. El termini de facturació serà d’una setmana des del moment d’acabamentde la feina.
 5. Aportar la quantitat de 10.999,99 euros(més els imposts corresponents). Aquesta quantitat serà abonada en el moment en què la UIB facturi la segona fase del projecte. El termini de facturació serà d’una setmana des del moment d’acabamentde la feina.

El Grup Serra es compromet a:

 1. Cedir a la UIB els drets d’explotació esmentats a l’apartat quart d’aquest conveni, en relació amb els drets dels quals efectivament sigui titular.
 2. Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor amb la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació. A aquest efecte el Grup Serra nomena la senyoraMargalida Tur, historiadora.

Quart. Drets

Són objecte de cessió a favor de la UIB, en la mesura que siguin titularitat de les parts, únicament els drets que específicament es concreten en aquest apartat, i la UIB no podrà fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu d’aquesta publicació en format digital, ni dels drets objecte de cessió. La UIB únicament posarà a disposició dels usuaris de la Biblioteca Digital de les Illes Balears la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment. La UIB es compromet a incloure, en el moment d’accés a la Biblioteca Digital per part dels usuaris, un avís dels usos permesos indicats.

En relació amb els drets objecte de cessió,la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública, únicament a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears,els continguts del setmanari Sóller. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Cinquè. Reclamació o exigència per part de terceres persones

La Universitat de les Illes Balears es mantindrà indemne respecte a qualsevol possible reclamació o exigència de responsabilitat per part de terceres persones, ja sigui judicial o extrajudicial, que tingui per causa la violació dolosa de qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual i drets d’autor.

Sisè. Vigència i durada

D’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic,s’acorda que el present conveni:

1r. Tindrà una validesa de dos anys des de la data de la signatura.

2n. En qualsevol moment abans de l’acabament del termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni poden acordar unànimement de prorrogar-lo per un període de dos anys addicionals o d’extingir-lo.

Les entitats signants podran iniciar, de mutu acord, línies de col·laboració addicionals en matèria de digitalització, catalogació, accés obert (Open Access Initiative) a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i preservació digital a llarg termini.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Per l’Ajuntament de Sóller,
Jaume Servera
Batlle

Pel Grup Serra,
Pedro Rullan
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2018, rde conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.