Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER MANTENIR ACTUALITZADA LA COL·LECCIÓ DIGITAL MEDICINA BALEAR

Palma, 17 de setembre de 2014  

REUNITS 

D'una part, el senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 24.1.1.

De l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

MANIFESTEN 

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears ja han mantingut una col·laboració en virtut de dos convenis, el primer, signat el 30 de setembre de 2011 (ref. 2395), i el segon, el 19 de setembre de 2012 (ref. 2651), i actualment pretenen reiniciar aquesta col·laboració amb la firma d’aquest nou conveni.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

ACORDEN 

 

1. Objecte

Mantenir actualitzades les col·leccions digitals Medicina Balear - Articles i Medicina Balear - Volums complets que es troben allotjades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears (http://ibdigital.uib.cat) introduint-hi i catalogant els nous volums que es vagin publicant, així com els corresponents articles.

Per dur a terme aquesta tasca la RAMIB es compromet a enviar puntualment a la unitat de Digitalització i Web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, la maqueta en versió digital de cada nou volum que s’hagi de publicar.

La unitat de Digitalització i Web procedirà a la incorporació i catalogació del nou volum i dels articles corresponents a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, així com a sol·licitar i obtenir els números DOI (Digital Object Identifier) corresponents a cada article. Una vegada obtinguts els números DOI, aquests seran enviats a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears incorporarà els números DOI a cada article del nou volum per crear-ne la versió digital definitiva, que serà enviada a la unitat de Digitalització i Web.

Finalment, la unitat de Digitalització i Web procedirà a incorporar la versió definitiva del nou volum, així com dels seus articles amb els números DOI incorporats, a la Biblioteca Digital de les Illes Balears; i també incorporarà els números DOI als registres bibliogràfics dels articles corresponents.

2. Finançament

Anualment el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB facturarà a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears el cost de les tasques dutes a terme per a l’actualització de les col·leccions digitals de la publicació periòdica Medicina Balear. La quantitat a facturar per cada article és de 21,94 euros, sense IVA, encara que aquesta quantitat es revisarà anualment.

3. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa d’un any, prorrogable de mutu acord entre els signants.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Macià Tomàs
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

  1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
  2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
  3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
  4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
  5. Qui és el representant legal de la UIB?
  6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
  7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
  8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
  9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
  10. Quan es pot modificar un conveni?
  11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
  12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
  13. Es pot prorrogar un conveni?
  14. Qui aprova els convenis?
  15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
  16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

  • La necessitat i oportunitat
  • L’impacte econòmic
  • El caràcter no contractual de l’activitat
  • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.