Convenis i acords marc

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANÀLISI DE DADES MASSIVES (BIG DATA)

Palma, 25 de setembre de 2014

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I de l'altra, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT de Palma, representada pel conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i president de l'ATB, senyor Jaime Martínez Llabrés, facultat d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present conveni específic derivat de l'acord marc formalitzat l'11 de juliol de 2014 per a la gestió i el desenvolupament del projecte TIE, a l'efecte del qual

CONSIDEREN

Primer. Que el marc de col·laboració establert a l'acord tercer de l'acord marc formalitzat establia com a àmbit de cooperació, entre altres, realitzar estudis diversos de dades massives (big data) dels resultats de les fires turístiques, accions desenvolupades i recursos turístics usats i fomentar la investigació, el desenvolupament i la implementació en el projecte de noves tecnologies, així com compartir coneixements i experiències pràctiques en el desenvolupament de productes turístics especialitzats, mitjançant l'intercanvi de metodologies de treball innovadores.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears disposa dels mitjans propis necessaris per realitzar l'objecte d'aquest conveni específic per a la creació d'un grup de recerca mixt per al plantejament de l'anàlisi de dades massives que pugui generar el projecte TIE.

Tercer. Que en el marc del present acord, serà la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d'ara endavant, la Fundació o FUEIB) l'entitat encarregada per la UIB de la seva gestió, segons el que estableix l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i de coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Per tot això,

ACORDEN

PRIMERA. Objecte

L'objecte del present conveni específic consisteix en la definició, l’anàlisi i l’ús de la informació generada pel projecte TIE, activitats que es detallen a l'annex del present conveni específic, en què s'expliquen les condicions per poder-les realitzar, de conformitat amb l'acord adoptat per la comissió mixta de seguiment i reflectit a l'acta de la sessió del dia 18 de juliol de 2014. Succintament, les activitats a realitzar són:

1. La creació d'un grup de recerca mixt per al plantejament de l'anàlisi de dades massives que pugui generar el projecte TIE.
2. El desenvolupament d'un demostrador d'un sistema que permeti determinar el grau d'influència de la promoció turística de les Illes Balears per part de l'ATB.
3. L’assessorament per a l'anàlisi de la informació de l'aparador turístic intel·ligent per a la millora de l'experiència del visitant i la gestió de recursos turístics i els serveis associats de l'Administració.

SEGONA. Obligacions de les parts

1. L’ATB es compromet a aportar, per a la realització de les activitats previstes a l'annex del present conveni, la quantitat de 50.000 euros, amb càrrec al pressupost de l'ATB de l'exercici 2014.
2. La UIB aportarà el personal i la infraestructura necessaris per a la realització d'aquest projecte, que es valora en 20.000 euros i es concreta en la posada a disposició del personal de la UIB i els mitjans tècnics amb què compta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (DMI), així com el material i les instal·lacions necessaris per a la realització d'aquest projecte.

La UIB s'obliga, per part seva, a aplicar els fons transferits per l'ATB a les finalitats del conveni, ajustant-se a la distribució de l'annex i a les especificacions del projecte d'activitats.

TERCERA. Forma de pagament i justificació

L’aportació de la ATB per a la realització d’aquest conveni s’abonarà per transferència bancària al compte núm. ES98 0487 2151 10 2000000799 del Banc Sa Nostra - BMN corresponent a la Universitat en les condicions i els terminis següents:

 • 50% a la firma del conveni en concepte de bestreta.
 • 50% una vegada presentada la totalitat de la justificació tècnica i econòmica del conveni.

La UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB, justificarà l'aplicació dels fons mitjançant la presentació davant la comissió mixta de seguiment de:

 • una memòria econòmica de l'execució del projecte,
 • les factures de les despeses realitzades,
 • un informe tècnic del projecte,

que hauran de ser validats per la comissió mixta de seguiment de l'acord marc.

QUARTA. Coordinació, realització, seguiment i equip de treball

La coordinació, la realització, el seguiment i l’equip de treball de cada una de les activitats objecte d'aquest conveni específic es detallen a l'annex i hauran de ser competència de la UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB.

CINQUENA. Confidencialitat de la informació

La UIB, com a responsable d'aquesta activitat, es compromet a tractar de forma absolutament confidencial la informació obtinguda durant la seva realització. Igualment es compromet, a través del responsable de l'equip de treball, a informar per escrit la direcció de l'ATB de qualsevol desviació o incidència que pugui sorgir i representar una influència negativa en la realització de l’activitat.

El coneixement i la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en el marc del present acord estaran a disposició d'ambdues parts i, si escau, dels seus respectius membres, llevat que s'estableixin normes d'altra índole.

SISENA. Disponibilitat i lliurament d'informes i memòries

La UIB proporcionarà els informes i memòries realitzats en el marc del conveni abans de la seva finalització, d'acord amb la previsió del cronograma que es detalla a l'annex.

Els lliuraments parcials dels resultats de l'objecte d'aquest conveni específic d'acord amb el que estableixen la clàusula primera i l'annex s’indiquen a continuació:

1. Informe sobre l'anàlisi de la informació de l'aparador turístic intel·ligent per a la millora de l'experiència del visitant i la gestió de recursos turístics i els serveis associats de l'Administració. Durada prevista per al lliurament: 6 mesos.
2. Creació d'un demostrador d'un sistema que permeti determinar el grau d'influència de la promoció turística de les Illes Balears per part de l'ATB. Durada prevista per al lliurament: 6 mesos.

SETENA. Vigència

La vigència del present conveni específic quant a les activitats previstes a la clàusula primera i desenvolupades a l'annex serà d'un màxim de 6 mesos.

VUITENA. Resolució i interpretació del conveni

El present conveni s'extingirà per l’acabament dels treballs, per incompliment d'alguna de les parts o per mutu acord entre les parts.

Els problemes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb el compliment del conveni seran sotmesos a la consideració de les parts, a través de la comissió de seguiment de l'acord marc.

NOVENA. Entrada en vigor

El present conveni específic de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia que se signi.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. El seu règim jurídic serà determinat pel contingut de les seus pròpies clàusules, amb subjecció als principis que estableix la dita llei per resoldre els dubtes i llacunes que puguin plantejar-se.

Llegit tot això i com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc de col·laboració en dos exemplars d'idèntic tenor i validesa, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Govern de les Illes Balears
Agència de Turisme de les Illes Balears,

Jaime Martínez
President de l’ATB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX I

Aprovada per la comissió mixta de seguiment de data 18 de juliol de 2014 la realització del projecte «Anàlisi de dades (big data)».

A. Origen, naturalesa, objectiu i descripció del treball específic

Una de les aplicacions del projecte TIE és la recopilació d'informació turística en forma de dades. Aquesta informació, generada en molts casos pels mateixos turistes, permet la realització d'un gran nombre d'anàlisis quantitatives i qualitatives que poden permetre la millora de l'experiència del visitant, d'una banda, i la gestió dels recursos turístics, de l'altra.

L'objectiu bàsic és la creació d'un grup de recerca mixt per al plantejament de l'anàlisi de dades massives que pugui generar el projecte TIE.

D'altra banda, es planteja desenvolupar un demostrador d'un sistema que permeti determinar el grau d'influència de la promoció turística de les Illes Balears per part de l'ATB. La idea és extreure informació semàntica de les xarxes socials per poder determinar en quina mesura les actuacions que dugui a terme l'ATB incideixen positivament en els destinataris d'aquestes actuacions. Es tracta, per tant, d'establir un mecanisme objectiu que permeti determinar l'èxit de les actuacions de l'ATB. La informació sobre la qual es realitzarà l'estudi s'ha d'obtenir de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Google+, Youtube...), així com dels comentaris que els usuaris puguin fer directament en els fòrums disponibles a la plataforma de l'ATB.

B. Nivell professional requerit i competències dels responsables i participants. El perfil professional dels recursos humans que participin en les activitats que es desenvolupin conjuntament serà acordat entre ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques a realitzar

En aquesta activitat hi participaran investigadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i serà coordinada pel director del departament, doctor Ricardo Alberich.

C. Durada del projecte

La durada del projecte s’estima en un màxim de 6 mesos.

D. Previsions de suport logístic en la implementació de les accions (viatges, allotjament, etc.).

No s’han previst.

E. Recursos tecnològics necessaris per a la realització del projecte

Els recursos tecnològics són:

 • els propis del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB,
 • els recursos prevists en el pressupost del projecte segons les aplicacions finals realitzades.

F. Recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i el corresponent pressupost detallat

El pressupost estimat per a la realització de les activitats esmentades és de 70.000 euros.

G. La participació de cada part en els resultats del projecte, tant tangibles com intangibles

La propietat intel·lectual dels informes desenvolupats correspondrà als investigadors de la UIB participants en el projecte, així com la propietat industrial que es pugui derivar de la tecnologia desenvolupada en el present conveni. Els informes, continguts multimèdia i aplicacions desenvolupats com a demostració de la dita tecnologia seran propietat de l’ATB, que els podrà emprar per a la promoció de les marques i els productes turístics que gestiona.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.