Convenis i acords marc

ACORD AMB TIRME, SA, PER REALITZAR L’AVALUACIÓ DEL COMPOST DE FANG DE DEPURADORA COM A SUBSTRAT ÚTIL EN LA PRODUCCIÓ DE PLANTA ORNAMENTAL I L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SULFAT AMÒNIC PRODUÏT A LES PLQS DE TIRME, ESTABLINT PAUTES D’ÚS, DOSIS I ESPÈCIES  

Palma, 13 de març de 2015

REUNITS 

D'una banda, el senyor Rafael Guinea Mairlot, amb DNI (...), en qualitat de director general de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8.2, Palma, que actua en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN 

Davant l’interès de les cobertes verdes (green roofs) com a elements amb diversos beneficis potencials de caire ambiental, social i econòmic, ambdues entitats es proposen col·laborar amb l’objectiu d’estudiar els beneficis del compost de fang de depuradora com a substrat útil en la producció de planta ornamental per a cobertes verdes.

Per altra banda, es pretén dur a terme l’estudi de reutilització del sulfat amònic produït a les torres de rentat de les instal·lacions de TIRME com a fertilitzant o additiu al compost.

ACORDEN 

1. TIRME i la UIB treballaran conjuntament per assolir els objectius especificats anteriorment.

2. La contribució de la UIB es concreta en:

La realització dels experiments i assajos que es descriuen a continuació:

A. Avaluació del compost de fang de depuradora com a substrat útil en la producció de planta ornamental per a cobertes verdes.
B. Avaluació de la qualitat del sulfat amònic i establiment de pautes d’ús, dosis i espècies adients per rebre aquest tipus de fertilitzant.

La UIB aportarà segons les seves disponibilitats i entre d'altres, no exclusives, tot l'equip informàtic, les eines, etc., i l'equip humà que sigui necessari per al desenvolupament del projecte. El doctor Javier Gulías León actuarà com a investigador principal.

3. La contribució de TIRME es concreta en:

 • L'aportació d'una quantitat de compost de fang de depuradora suficient per poder desenvolupar els assajos especificats. Aquesta quantitat s’estima en 200 kg de compost.
 • L’aportació de les mostres del sulfat amònic.
 • L’aportació de valors històrics quant a composició química del sulfat amònic objecte d’estudi.
 • L’avaluació de la possible presència de substàncies tòxiques en els fruits i la seva idoneïtat per al consum.

4. El seguiment del present conveni es farà mitjançant reunions semestrals entre TIRME i la UIB. La UIB semestralment elaborarà un informe de l'estat del projecte i els resultats obtinguts.

8. El present acord entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa d’un (1) any, revisable cada any. Dos mesos abans que acabi el període, ambdues parts es reuniran per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni, llevat denúncia expressa de qualsevol d'ambdues parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per TIRME, SA,
Rafael Guinea
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Memoria tècnica

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.