Convenis i acords marc

PRÒRROGA DELS CONVENIS ESPECÍFICS DERIVATS DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE TIE (EXP. 068/2014)

Palma, 17 de març de 2015

REUNITS

D’una part, el senyor Jaime Martínez Llabrés, president de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, autoritzat per a la signatura d’aquest document d’acord amb l’article 5.1.e) del Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

I. El proppassat 25 de setembre de 2014 es varen formalitzar els següents convenis específics derivats de l’acord marc formalitzat en data 11 de juliol, entre l’ATB i la UIB per a la gestió del projecte TIE:

 • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la creació i animació d’un assistent virtual (Ref. 2952).
 • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la innovació de la promoció del sector turístic mitjançant noves tecnologies multimèdia (Ref. 2942).
 • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la revisió i creació de contingut cultural d'alta qualitat (Ref. 2953).
 • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la recerca dins l’àmbit del sector turístic a partir del projecte Aparador Turístic Intel·ligent (Ref. 2961).
 • Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a l’anàlisi de dades massives (big data) (Ref. 2951).

II. La clàusula setena dels convenis signats estableix la vigència dels convenis quant a les activitats previstes en cadascun d’ells en un màxim de 6 mesos. La clàusula vuitena dels convenis estableix com a causa d’extinció la conclusió dels treballs.

III. La comissió mixta de seguiment de l’acord marc, a la sessió del dia 6 de març de 2015, i a sol·licitud del vicerector de Títols i Tecnologia, acordà la pròrroga d’un mes per a la justificació de cadascun dels convenis específics, motivada pel retard del començament real i efectiu de les accions contingudes en aquest, atès el retard en l’inici del projecte TIE.

Per tot el que s’ha exposat, les parts

ACORDEN

Primer. Prorrogar la vigència dels convenis específics derivats de l’acord marc per a la gestió del projecte TIE especificats a l’expositiu primer que es varen signar en data 25 de setembre de 2014 trenta dies més, de manera que la vigència de tots ells acabarà el dia 25 d’abril de 2015, data en la qual s’hauran d’haver acabat els treballs.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
Jaime Martínez
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present pròrroga la va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de març de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.