Convenis i acords marc

 PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Calvià, 21 de maig de 2015

PARTS

El senyor Manuel Onieva Santacreu, que actua en nom i com a batlle de l'Ajuntament de Calvià, nomenat per acord plenari del dia 11 de juny de 2011, amb domicili al carrer Julià Bujosa Sans, Batle, núm. 1, de Calvià, amb CIF P0701100J.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

I. La UIB i l'Ajuntament de Calvià signaren el 7 de juny de 1996 un acord marc de col·laboració per tal de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic a Calvià, per acostar els ciutadans al món universitari i, especialment, fomentar totes les iniciatives que condueixin a la incorporació del major nombre de joves als estudis universitaris.

II. Aquest acord marc es va subscriure com a conseqüència dels resultats positius aconseguits en anteriors convenis de col·laboració amb la UIB, mitjançant els quals ambdues entitats han participat conjuntament en la concessió de beques de pràctica i formació per als alumnes universitaris de Calvià, que han conduït a la creació, al carrer de la Ginesta, núm. 7, de Bendinat, del Centre Universitari de Calvià, on aquests joves compten amb instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i que també constitueix un punt de relació entre ells.

III. A l'acord setè de l'esmentat acord marc es preveu que l'Ajuntament de Calvià i la UIB podran convocar beques de formació pràctica per a alumnes universitaris del terme municipal de Calvià, que faran pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses que col·laborin en aquest projecte, la qual cosa es regularà en un protocol de col·laboració.

Per això i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que s'ha de regir per les següents

CLÀUSULES

Primera. Alumnes en pràctiques. A fi d'oferir un període de pràctiques a alumnes universitaris del terme municipal de Calvià que garanteixi un contacte real amb el món del treball i, alhora, una millora de la seva qualificació, l'Ajuntament de Calvià, a través de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) (l'IMEB és l'organisme autònom local de l'Ajuntament de Calvià, constituït per acord del Ple municipal de 28 de gener de 2005, que té transferides les competències municipals en matèria d'educació) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han de convocar beques de formació pràctica. Aquestes beques s'han de gaudir durant els mesos d'estiu, juliol, agost, amb possibilitat de pròrroga el mes de setembre.

Els alumnes becaris han de fer pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses col·laboradores, segons les possibilitats d'incorporació que determinin l'IMEB i les empreses col·laboradores.

Segona. Condicions. Poden sol·licitar beques els estudiants universitaris de la UIB que hagin aprovat el 50% de crèdits totals i siguin residents al municipi de Calvià amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, o residents de segona residència també abans de l'1 de gener de 2015. Els estudiants adjudicataris de la beca hauran d'estar inscrits a la FUEIB-DOIP, o bé tramitar la seva inscripció abans de l'inici de la beca.

Tercera. Selecció i difusió dels alumnes. La selecció dels estudiants l'ha de fer una comissió integrada per membres de l'IMEB, d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria. L'IMEB informarà la FUEIB dels resultats de la dita adjudicació. Per a la difusió del programa de beques entre els alumnes residents a Calvià, la UIB ha de posar a disposició de l'IMEB els mitjans de comunicació propis a fi de difondre el dit programa.

Quarta. Estatut del becari. Els alumnes becaris ho seran de la UIB, i aquest fet no representa cap lligam contractual entre els alumnes, l'IMEB i l'empresa col·laboradora.

La beca s’ha de regular segons l'Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 405, de 17 d’octubre de 2014)

Cinquena. Regulació de les pràctiques. Amb l'objectiu de regular l'estada de l'alumne en pràctiques a les empreses col·laboradores, s'ha de signar un document annex on el becari expressi la clara acceptació de totes les condicions d'aquesta col·laboració.

Sisena. Seguiment del protocol. La coordinació i l'avaluació de la tasca dels becaris, i en general d'aquesta col·laboració, l'han de fer un tècnic de l'IMEB i un tècnic de la UIB. En cas de comportament incorrecte o de manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió pot arribar a decidir la no continuació d'alguna d'aquestes beques.

Setena. Assegurança. L'IMEB i l'empresa col·laboradora abonaran a l'estudiant la quantitat de 318,20 euros mensuals, subjecta a un 2 per cent de retenció de l'IRPF i a les càrregues corresponents de seguretat social a càrrec del becari/ària, en concepte de beca o ajuda a l'estudi, que li serà satisfeta mensualment.

L'IMEB sol·licitarà l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, de conformitat amb les previsions d'aquesta norma.

Vuitena. Vigència del conveni. Aquest conveni té vigència per al programa de beques de formació pràctica 2015, que acabarà el 30 de setembre de 2015.

Com a prova de conformitat amb totes les clàusules d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per l'Ajuntament de Calvià,
Manuel Onieva
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.